法华经全文网
法华经全文网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经讲解 金刚经
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 见宝塔品 第十一(注音)

导读:ěr shí fó qián yǒu qī bǎo tǎ,gāo wǔ bǎi yóu xún,尔时佛前有七宝塔,高五百由旬,zòng guǎng èr bǎi wǔ shí yóu xún,cóng dì yǒng chū,zhù zài kōng zhōng,纵广二百五十由旬,从地涌出,住在空中,...

法华经卷四 见宝塔品 第十一(注音)

ěr shí fó qián yǒu qī bǎo tǎ,gāo wǔ bǎi yóu xún,

尔时佛前有七宝塔,高五百由旬,

zòng guǎng èr bǎi wǔ shí yóu xún,cóng dì yǒng chū,zhù zài kōng zhōng,

纵广二百五十由旬,从地涌出,住在空中,

zhǒng zhǒng bǎo wù ér zhuāng jiào zhī。wǔ qiān lán shǔn,

种种宝物而庄校之。五千栏楯,

kān shì qiān wàn,wú shù chuáng fān yǐ wéi yǎn shì,

龛室千万,无数幢幡以为严饰,

chuí bǎo yīng luò bǎo líng wàn yì ér xuán qí shàng。

垂宝璎珞宝铃万亿而悬其上。

sì miàn jiē chū duō mó luó bá zhān tán zhī xiāng,chōng biàn shì jiè。

四面皆出多摩罗跋栴檀之香,充遍世界。

qí zhū fān gài,yǐ jīn、yín、liú lí、chē qú、mǎ nǎo、zhēn zhū、méi guī、

其诸幡盖,以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰、

qī bǎo hé chéng,gāo zhì sì tiān wáng gōng。

七宝合成,高至四天王宫。

sān shí sān tiān yǔ tiān màn tuó luó huá,gōng yǎng bǎo tǎ。

三十三天雨天曼陀罗华,供养宝塔。

yú zhū tiān lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

余诸天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,qiān wàn yì zhòng,

紧那罗、摩睺罗伽、人非人等,千万亿众,

yǐ yí qiè huá、xiāng、yīng luò、fān gài、jì yuè,gōng yǎng bǎo tǎ,

以一切华、香、璎珞、幡盖、伎乐,供养宝塔,

gōng jìng、zūn zhòng、zàn tàn。ěr shí bǎo tǎ zhōng chū dà yīn shēng tàn yán:

恭敬、尊重、赞叹。尔时宝塔中出大音声叹言:

shàn zāi,shàn zāi!shì jiā móu ní shì zūn!néng yǐ píng děng dà huì,

善哉,善哉!释迦牟尼世尊!能以平等大慧,

jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn,miào fǎ huá jīng,wèi dà zhòng shuō。

教菩萨法,佛所护念,妙法华经,为大众说。

rú shì,rú shì!shì jiā móu ní shì zūn!rú suǒ shuō zhě,jiē shì zhēn shí。

如是,如是!释迦牟尼世尊!如所说者,皆是真实。

ěr shí sì zhòng,jiàn dà bǎo tǎ zhù zài kōng zhōng,

尔时四众,见大宝塔住在空中,

yòu wén tǎ zhōng suǒ chū yīn shēng,jiē dé fǎ xǐ,guài wèi céng yǒu,

又闻塔中所出音声,皆得法喜,怪未曾有,

cóng zuò ér qǐ,gōng jìng hé zhǎng,què zhù yí miàn。

从座而起,恭敬合掌,却住一面。

ěr shí yǒu pú sà mó hē sà,míng dà lè shuō,zhī yí qiè shì jiān tiān、

尔时有菩萨摩诃萨,名大乐说,知一切世间天、

rén、ā xiū luó、děng xīn zhī suǒ yí,ér bái fó yán:shì zūn!

人、阿修罗、等心之所疑,而白佛言:世尊!

yǐ hé yīn yuán,yǒu cǐ bǎo tǎ cóng dì yǒng chū,

以何因缘,有此宝塔从地涌出,

yòu yú qí zhōng fā shì yīn shēng?

又于其中发是音声?

ěr shí fó gào dà lè shuō pú sà:cǐ bǎo tǎ zhōng yǒu rú lái quán shēn,

尔时佛告大乐说菩萨:此宝塔中有如来全身,

nǎi wǎng guò qù dōng fāng wú liàng qiān wàn yì ā sēng qí shì jiè,

乃往过去东方无量千万亿阿僧祇世界,

guó míng bǎo jìng,bǐ zhōng yǒu fó,hào yuē duō bǎo。

国名宝净,彼中有佛,号曰多宝。

qí fó xíng pú sà dào shí,zuò dà shì yuàn:ruò wǒ chéng fó、

其佛行菩萨道时,作大誓愿:若我成佛、

miè dù zhī hòu,yú shí fāng guó tǔ yǒu shuō fǎ huá jīng chù,

灭度之后,于十方国土有说法华经处,

wǒ zhī tǎ miào,wèi tīng shì jīng gù,yǒng xiàn qí qián,

我之塔庙,为听是经故,涌现其前,

wéi zuò zhèng míng,zàn yán shàn zāi。

为作证明,赞言善哉。

bǐ fó chéng dào yǐ,lín miè dù shí,yú tiān rén dà zhòng zhōng gào zhū bǐ qiū:

彼佛成道已,临灭度时,于天人大众中告诸比丘:

wǒ miè dù hòu,yù gōng yǎng wǒ quán shēn zhě,yīng qǐ yī dà tǎ。

我灭度后,欲供养我全身者,应起一大塔。

qí fó yǐ shén tōng yuàn lì,shí fāng shì jiè,zài zài chù chù,

其佛以神通愿力,十方世界,在在处处,

ruò yǒu shuō fǎ huá jīng zhě,bǐ zhī bǎo tǎ jiē yǒng chū qí qián,

若有说法华经者,彼之宝塔皆涌出其前,

quán shēn zài yú tǎ zhōng,zàn yán:shàn zāi,shàn zāi!

全身在于塔中,赞言:善哉,善哉!

dà lè shuō!jīn duō bǎo rú lái tǎ,wén shuō fǎ huá jīng gù,

大乐说!今多宝如来塔,闻说法华经故,

cóng dì yǒng chū,zàn yán:shàn zāi,shàn zāi!

从地涌出,赞言:善哉,善哉!

shì shí dà lè shuō pú sà,yǐ rú lái shén lì gù,bái fó yán:shì zūn!

是时大乐说菩萨,以如来神力故,白佛言:世尊!

wǒ děng yuàn yù jiàn cǐ fó shēn。

我等愿欲见此佛身。

fó gào dà lè shuō pú sà mó hē sà:shì duō bǎo fó,yǒu shēn zhòng yuàn:

佛告大乐说菩萨摩诃萨:是多宝佛,有深重愿:

ruò wǒ bǎo tǎ,wèi tīng fǎ huá jīng gù,chū yú zhū fó qián shí,

若我宝塔,为听法华经故,出于诸佛前时,

qí yǒu yù yǐ wǒ shēn shì sì zhòng zhě,bǐ fó fēn shēn zhū fó,

其有欲以我身示四众者,彼佛分身诸佛,

zài yú shí fāng shì jiè shuō fǎ,jìn huán jí yī chù,

在于十方世界说法,尽还集一处,

rán hòu wǒ shēn nǎi chū xiàn ěr。

然后我身乃出现耳。

dà lè shuō!wǒ fēn shēn zhū fó,zài yú shí fāng shì jiè shuō fǎ zhě,

大乐说!我分身诸佛,在于十方世界说法者,

jīn yīng dāng jí。dà lè shuō bái fó yán:shì zūn!

今应当集。大乐说白佛言:世尊!

wǒ děng yì yuàn yù jiàn shì zūn fēn shēn zhū fó,lǐ bài gōng yǎng。

我等亦愿欲见世尊分身诸佛,礼拜供养。

ěr shí fó fàng bái háo yī guāng,

尔时佛放白毫一光,

jí jiàn dōng fāng wǔ bǎi wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng guó tǔ zhū fó,

即见东方五百万亿那由他恒河沙等国土诸佛,

bǐ zhū guó tǔ,jiē yǐ bō lí wéi dì,bǎo shù、bǎo yī yǐ wéi zhuāng yán,

彼诸国土,皆以玻璃为地,宝树、宝衣以为庄严,

wú shù qiān wàn yì pú sà chōng mǎn qí zhōng,biàn zhāng bǎo màn,

无数千万亿菩萨充满其中,遍张宝幔,

bǎo wǎng luó shàng。bǐ guó zhū fó,yǐ dà miào yīn ér shuō zhū fǎ,

宝网罗上。彼国诸佛,以大妙音而说诸法,

jí jiàn wú liàng qiān wàn yì pú sà,biàn mǎn zhū guó,wèi zhòng shuō fǎ。

及见无量千万亿菩萨,遍满诸国,为众说法。

nán xī běi fāng、sì wéi shàng xià,bái háo xiàng guāng suǒ zhào zhī chù,

南西北方、四维上下,白毫相光所照之处,

yì fù rú shì。ěr shí shí fāng zhū fó,gè gào zhòng pú sà yán:

亦复如是。尔时十方诸佛,各告众菩萨言:

shàn nán zǐ!wǒ jīn yīng wǎng suō pó shì jiè,shì jiā móu ní fó suǒ,

善男子!我今应往娑婆世界,释迦牟尼佛所,

bìng gōng yǎng duō bǎo rú lái bǎo tǎ。

并供养多宝如来宝塔。

shí suō pó shì jiè jí biàn qīng jìng,liú lí wéi dì,

时娑婆世界即变清净,琉璃为地,

bǎo shù zhuāng yán,huáng jīn wéi shéng yǐ jiè bā dào,wú zhū jù luò、

宝树庄严,黄金为绳以界八道,无诸聚落、

cūn yíng、chéng yì、dà hǎi、jiāng hé、shān chuān、lín sǒu。

村营、城邑、大海、江河、山川、林薮。

shāo dà bǎo xiāng,màn tuó luó huá biàn bù qí dì,yǐ bǎo wǎng màn,

烧大宝香,曼陀罗华遍布其地,以宝网幔,

luó fù qí shàng,xuán zhū bǎo líng。wéi liú cǐ huì zhòng,

罗覆其上,悬诸宝铃。惟留此会众,

yí zhū tiān rén zhì yú tā tǔ。

移诸天人置于他土。

shì shí,zhū fó gè jiāng yī dà pú sà yǐ wéi shì zhě,zhì suō pó shì jiè,

是时,诸佛各将一大菩萨以为侍者,至娑婆世界,

gè dào bǎo shù xià。yī yī bǎo shù gāo wǔ bǎi yóu xún,zhī、yè、huá、

各到宝树下。一一宝树高五百由旬,枝、叶、华、

guǒ cì dì zhuāng yán,zhū bǎo shù xià jiē yǒu shī zǐ zhī zuò,

果次第庄严,诸宝树下皆有师子之座,

gāo wǔ yóu xún,yì yǐ dà bǎo ér jiào shì zhī。ěr shí zhū fó,

高五由旬,亦以大宝而校饰之。尔时诸佛,

gè yú cǐ zuò jié jiā fū zuò。rú shì zhǎn zhuǎn biàn mǎn sān qiān dà qiān shì jiè,

各于此座结跏趺坐。如是展转遍满三千大千世界,

ér yú shì jiā móu ní fó yī fāng suǒ fēn zhī shēn yóu gù wèi jìn。

而于释迦牟尼佛一方所分之身犹故未尽。

shí shì jiā móu ní fó,yù róng shòu suǒ fēn shēn zhū fó gù,

时释迦牟尼佛,欲容受所分身诸佛故,

bā fāng gè gēng biàn èr bǎi wàn yì nuō yóu tuō guó,jiē lìng qīng jìng,

八方各更变二百万亿那由他国,皆令清净,

wú yǒu dì yù、è guǐ、chù sheng jí ā xiū luó,yòu yí zhū tiān、

无有地狱、饿鬼、畜生及阿修罗,又移诸天、

rén zhì yú tā tǔ。suǒ huà zhī guó,yì yǐ liú lí wéi dì,

人置于他土。所化之国,亦以琉璃为地,

bǎo shù zhuāng yán,shù gāo wǔ bǎi yóu xún,zhī、yè、huá、

宝树庄严,树高五百由旬,枝、叶、华、

guǒ cì dì yǎn shì,shù xià jiē yǒu bǎo shī zǐ zuò,gāo wǔ yóu xún,

果次第严饰,树下皆有宝师子座,高五由旬,

zhǒng zhǒng zhū bǎo yǐ wéi zhuāng jiào。yì wú dà hǎi、jiāng hé,

种种诸宝以为庄校。亦无大海、江河,

jí mù zhēn lín tuó shān、mó hē mù zhēn lín tuó shān、tiě wéi shān、

及目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、

dà tiě wéi shān、xū mí shān děng zhū shān wáng,tōng wéi yī fó guó tǔ。

大铁围山、须弥山等诸山王,通为一佛国土。

bǎo dì píng zhèng,bǎo jiāo lù màn biàn fù qí shàng;xuán zhū fān gài,

宝地平正,宝交露幔遍覆其上;悬诸幡盖,

shāo dà bǎo xiāng,zhū tiān bǎo huá biàn bù qí dì。

烧大宝香,诸天宝华遍布其地。

shì jiā móu ní fó wèi zhū fó dāng lái zuò gù,

释迦牟尼佛为诸佛当来坐故,

fù yú bā fāng gè gēng biàn èr bǎi wàn yì nuō yóu tuō guó,

复于八方各更变二百万亿那由他国,

jiē lìng qīng jìng,wú yǒu dì yù、è guǐ、chù sheng jí ā xiū luó,

皆令清净,无有地狱、饿鬼、畜生及阿修罗,

yòu yí zhū tiān、rén zhì yú tā tǔ。suǒ huà zhī guó,yì yǐ liú lí wéi dì,

又移诸天、人置于他土。所化之国,亦以琉璃为地,

bǎo shù zhuāng yán,shù gāo wǔ bǎi yóu xún,zhī、yè、huá、

宝树庄严,树高五百由旬,枝、叶、华、

guǒ cì dì zhuāng yán,shù xià jiē yǒu bǎo shī zǐ zuò,gāo wǔ yóu xún,

果次第庄严,树下皆有宝师子座,高五由旬,

yì yǐ dà bǎo ér jiào shì zhī。yì wú dà hǎi、jiāng hé,

亦以大宝而校饰之。亦无大海、江河,

jí mù zhēn lín tuó shān、mó hē mù zhēn lín tuó shān、tiě wéi shān、

及目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、

dà tiě wéi shān、xū mí shān děng zhū shān wáng,tōng wéi yī fó guó tǔ。

大铁围山、须弥山等诸山王,通为一佛国土。

bǎo dì píng zhèng,bǎo jiāo lù màn、biàn fù qí shàng;

宝地平正,宝交露幔、遍覆其上;

xuán zhū fān gài,shāo dà bǎo xiāng,zhū tiān bǎo huá biàn bù qí dì。

悬诸幡盖,烧大宝香,诸天宝华遍布其地。

ěr shí dōng fāng shì jiā móu ní fó suǒ fēn zhī shēn,

尔时东方释迦牟尼佛所分之身,

bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng guó tǔ zhōng zhū fó,

百千万亿那由他恒河沙等国土中诸佛,

gè gè shuō fǎ,lái jí yú cǐ;rú shì cì dì shí fāng zhū fó jiē xī lái jí,

各各说法,来集于此;如是次第十方诸佛皆悉来集,

zuò yú bā fāng。ěr shí yī yī fāng,

坐于八方。尔时一一方,

sì bǎi wàn yì nuō yóu tuō guó tǔ zhū fó rú lái biàn mǎn qí zhōng。shì shí,

四百万亿那由他国土诸佛如来遍满其中。是时,

zhū fó gè zài bǎo shù xià,zuò shī zǐ zuò,

诸佛各在宝树下,坐师子座,

jiē qiǎn shì zhě wèn xùn shì jiā móu ní fó,

皆遣侍者问讯释迦牟尼佛,

gè jī bǎo huá mǎn jū ér gào zhī yán:shàn nán zǐ!

各赍宝华满掬而告之言:善男子!

rǔ wǎng yì qí shé jué shān shì jiā móu ní fó suǒ,rú wǒ cí yuē:

汝往诣耆阇崛山释迦牟尼佛所,如我辞曰:

shǎo bìng、shǎo nǎo,qì lì ān lè,jí pú sà、shēng wén zhòng xī ān wěn fǒu?

少病、少恼,气力安乐,及菩萨、声闻众悉安隐不?

yǐ cǐ bǎo huá sàn fó gōng yǎng,ér zuò shì yán:

以此宝华散佛供养,而作是言:

bǐ mǒu jiǎ fó,yǔ yù kāi cǐ bǎo tǎ。zhū fó qiǎn shǐ,yì fù rú shì。

彼某甲佛,与欲开此宝塔。诸佛遣使,亦复如是。

ěr shí shì jiā móu ní fó,jiàn suǒ fēn shēn fó xī yǐ lái jí,

尔时释迦牟尼佛,见所分身佛悉已来集,

gè gè zuò yú shī zǐ zhī zuò,jiē wén zhū fó yǔ yù tóng kāi bǎo tǎ。

各各坐于师子之座,皆闻诸佛与欲同开宝塔。

jí cóng zuò qǐ,zhù xū kōng zhōng。yí qiè sì zhòng,qǐ lì hé zhǎng,

即从座起,住虚空中。一切四众,起立合掌,

yì xīn guān fó。yú shì shì jiā móu ní fó,yǐ yòu zhǐ kāi qī bǎo tǎ hù,

一心观佛。于是释迦牟尼佛,以右指开七宝塔户,

chū dà yīn shēng,rú què guān yào kāi dà chéng mén。

出大音声,如却关钥开大城门。

jí shí yí qiè zhòng huì,jiē jiàn duō bǎo rú lái yú bǎo tǎ zhōng zuò shī zǐ zuò,

即时一切众会,皆见多宝如来于宝塔中坐师子座,

quán shēn bú sàn,rú rù chán dìng。yòu wén qí yán:shàn zāi,shàn zāi!

全身不散,如入禅定。又闻其言:善哉,善哉!

shì jiā móu ní fó!kuài shuō shì fǎ huá jīng,

释迦牟尼佛!快说是法华经,

wǒ wèi tīng shì jīng gù ér lái zhì cǐ。ěr shí sì zhòng děng、

我为听是经故而来至此。尔时四众等、

jiàn guò qù wú liàng qiān wàn yì jié miè dù fó shuō rú shì yán,

见过去无量千万亿劫灭度佛说如是言,

tàn wèi céng yǒu,yǐ tiān bǎo huá jù,sàn duō bǎo fó jí shì jiā móu ní fó shàng。

叹未曾有,以天宝华聚,散多宝佛及释迦牟尼佛上。

ěr shí duō bǎo fó,yú bǎo tǎ zhōng fēn bàn zuò yǔ shì jiā móu ní fó,

尔时多宝佛,于宝塔中分半座与释迦牟尼佛,

ér zuò shì yán:shì jiā móu ní fó!kě jiù cǐ zuò。

而作是言:释迦牟尼佛!可就此座。

jí shí shì jiā móu ní fó rù qí tǎ zhōng,zuò qí bàn zuò,jié jiā fū zuò。

即时释迦牟尼佛入其塔中,坐其半座,结跏趺坐。

ěr shí,dà zhòng jiàn èr rú lái zài qī bǎo tǎ zhōng shī zǐ zuò shàng、

尔时,大众见二如来在七宝塔中师子座上、

jié jiā fū zuò,gè zuò shì niàn:fó zuò gāo yuǎn,

结跏趺坐,各作是念:佛座高远,

wéi yuàn rú lái yǐ shén tōng lì,lìng wǒ děng bèi jù chù xū kōng。

惟愿如来以神通力,令我等辈俱处虚空。

jí shí shì jiā móu ní fó、yǐ shén tōng lì,jiē zhū dà zhòng jiē zài xū kōng,

即时释迦牟尼佛、以神通力,接诸大众皆在虚空,

yǐ dà yīn shēng pǔ gào sì zhòng:

以大音声普告四众:

shuí néng yú cǐ suō pó guó tǔ guǎng shuō miào fǎ huá jīng,jīn zhèng shì shí。

谁能于此娑婆国土广说妙法华经,今正是时。

rú lái bù jiǔ dāng rù niè pán,fó yù yǐ cǐ miào fǎ huá jīng fù zhǔ yǒu zài。

如来不久当入涅槃,佛欲以此妙法华经付嘱有在。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

shèng zhǔ shì zūn、suī jiǔ miè dù,

圣主世尊、虽久灭度,

zài bǎo tǎ zhōng,shàng wéi fǎ lái,

在宝塔中,尚为法来,

zhū rén yún hé,bù qín wéi fǎ。

诸人云何,不勤为法。

cǐ fó miè dù,wú yāng shù jié,

此佛灭度,无央数劫,

chù chù tīng fǎ,yǐ nán yù gù。

处处听法,以难遇故。

bǐ fó běn yuàn,wǒ miè dù hòu,

彼佛本愿,我灭度后,

zài zài suǒ wǎng,cháng wéi tīng fǎ。

在在所往,常为听法。

yòu wǒ fēn shēn,wú liàng zhū fó,

又我分身,无量诸佛,

rú héng shā děng,lái yù tīng fǎ。

如恒沙等,来欲听法。

jí jiàn miè dù,duō bǎo rú lái,

及见灭度,多宝如来,

gè shě miào tǔ,jí dì zǐ zhòng、

各舍妙土,及弟子众、

tiān rén lóng shén、zhū gōng yǎng shì,

天人龙神、诸供养事,

lìng fǎ jiǔ zhù,gù lái zhì cǐ。

令法久住,故来至此。

wéi zuò zhū fó,yǐ shén tōng lì、

为坐诸佛,以神通力、

yí wú liàng zhòng,lìng guó qīng jìng。

移无量众,令国清净。

zhū fó gè gè,yì bǎo shù xià,

诸佛各各,诣宝树下,

rú qīng jìng chí、lián huá zhuāng yán。

如清净池、莲华庄严。

qí bǎo shù xià、zhū shī zǐ zuò,

其宝树下、诸师子座,

fó zuò qí shàng,guāng míng yán shì,

佛坐其上,光明严饰,

rú yè ān zhōng、rán dà jù huǒ。

如夜闇中、燃大炬火。

shēn chū miào xiāng,biàn shí fāng guó,

身出妙香,遍十方国,

zhòng shēng méng xūn,xǐ bú zì shèng,

众生蒙薰,喜不自胜,

pì rú dà fēng、chuī xiǎo shù zhī。

譬如大风、吹小树枝。

yǐ shì fāng biàn,lìng fǎ jiǔ zhù。

以是方便,令法久住。

gào zhū dà zhòng,wǒ miè dù hòu,

告诸大众,我灭度后,

shuí néng hù chí、dú shuō sī jīng,

谁能护持、读说斯经,

jīn yú fó qián、zì shuō shì yán。

今于佛前、自说誓言。

qí duō bǎo fó,suī jiǔ miè dù,

其多宝佛,虽久灭度,

yǐ dà shì yuàn、ér shī zǐ hǒu。

以大誓愿、而师子吼。

duō bǎo rú lái,jí yǔ wǒ shēn,

多宝如来,及与我身,

suǒ jí huà fó,dāng zhī cǐ yì。

所集化佛,当知此意。

zhū fó zǐ děng,shuí néng hù fǎ,

诸佛子等,谁能护法,

dāng fā dà yuàn,lìng dé jiǔ zhù。

当发大愿,令得久住。

qí yǒu néng hù,cǐ jīng fǎ zhě,

其有能护,此经法者,

zé wéi gōng yǎng,wǒ jí duō bǎo。

则为供养,我及多宝。

cǐ duō bǎo fó,chǔ yú bǎo tǎ,

此多宝佛,处于宝塔,

cháng you shí fāng,wéi shì jīng gù,

常游十方,为是经故,

yì fù gōng yǎng,zhū lái huà fó,

亦复供养,诸来化佛,

zhuāng yán guāng shì、zhū shì jiè zhě,

庄严光饰、诸世界者,

ruò shuō cǐ jīng,zé wéi jiàn wǒ,

若说此经,则为见我,

duō bǎo rú lái、jí zhū huà fó。

多宝如来、及诸化佛。

zhū shàn nán zǐ,gè dì sī wéi,

诸善男子,各谛思惟,

cǐ wéi nán shì,yí fā dà yuàn。

此为难事,宜发大愿。

zhū yú jīng diǎn,shù rú héng shā,

诸余经典,数如恒沙,

suī shuō cǐ děng,wèi zú wéi nán。

虽说此等,未足为难。

ruò jiē xū mí,zhì zhì tā fāng,

若接须弥,掷置他方,

wú shù fó tǔ,yì wèi wéi nán。

无数佛土,亦未为难。

ruò yǐ zú zhǐ,dòng dà qiān jiè,

若以足指,动大千界,

yuǎn zhì tā guó,yì wèi wéi nán。

远掷他国,亦未为难。

ruò lì yǒu dǐng,wéi zhòng yǎn shuō,

若立有顶,为众演说,

wú liàng yú jīng,yì wèi wéi nán。

无量余经,亦未为难。

ruò fó miè hòu,yú è shì zhōng、

若佛灭后,于恶世中、

néng shuō cǐ jīng,shì zé wéi nán。

能说此经,是则为难。

jiǎ shǐ yǒu rén,shǒu bǎ xū kōng、

假使有人,手把虚空、

ér yǐ yóu xíng,yì wèi wéi nán。

而以游行,亦未为难。

yú wǒ miè hòu,ruò zì shū chí,

于我灭后,若自书持,

ruò shǐ rén shū,shì zé wéi nán。

若使人书,是则为难。

ruò yǐ dà dì,zhì zú jiǎ shàng,

若以大地,置足甲上,

shēng yú fàn tiān,yì wèi wéi nán。

升于梵天,亦未为难。

fó miè dù hòu,yú è shì zhōng、

佛灭度后,于恶世中、

zàn dú cǐ jīng,shì zé wéi nán。

暂读此经,是则为难。

jiǎ shǐ jié shāo,dān fù gān cǎo、

假使劫烧,担负干草、

rù zhōng bù shāo,yì wèi wéi nán。

入中不烧,亦未为难。

wǒ miè dù hòu,ruò chí cǐ jīng、

我灭度后,若持此经、

wéi yī rén shuō,shì zé wéi nán。

为一人说,是则为难。

ruò chí bā wàn、sì qiān fǎ cáng、

若持八万、四千法藏、

shí èr bù jīng、wéi rén yǎn shuō,

十二部经、为人演说,

lìng zhū tīng zhě,dé liù shén tōng,

令诸听者,得六神通,

suī néng rú shì,yì wèi wéi nán。

虽能如是,亦未为难。

yú wǒ miè hòu,tīng shòu cǐ jīng,

于我灭后,听受此经,

wèn qí yì qù,shì zé wéi nán。

问其义趣,是则为难。

ruò rén shuō fǎ,lìng qiān wàn yì、

若人说法,令千万亿、

wú liàng wú shù,héng shā zhòng shēng、

无量无数,恒沙众生、

dé ā luó hàn,jù liù shén tōng,

得阿罗汉,具六神通,

suī yǒu shì yì,yì wèi wéi nán。

虽有是益,亦未为难。

yú wǒ miè hòu,ruò néng fèng chí,

于我灭后,若能奉持,

rú sī jīng diǎn,shì zé wéi nán。

如斯经典,是则为难。

wǒ wéi fó dào,yú wú liàng tǔ,

我为佛道,于无量土,

cóng shǐ zhì jīn、guǎng shuō zhū jīng,

从始至今、广说诸经,

ér yú qí zhōng,cǐ jīng dì yī。

而于其中,此经第一。

ruò yǒu néng chí,zé chí fó shēn。

若有能持,则持佛身。

zhū shàn nán zǐ,yú wǒ miè hòu,

诸善男子,于我灭后,

shuí néng shòu chí、dú sòng cǐ jīng,

谁能受持、读诵此经,

jīn yú fó qián、zì shuō shì yán。

今于佛前、自说誓言。

cǐ jīng nán chí,ruò zàn chí zhě,

此经难持,若暂持者,

wǒ zé huān xǐ,zhū fó yì rán,

我则欢喜,诸佛亦然,

rú shì zhī rén,zhū fó suǒ tàn。

如是之人,诸佛所叹。

shì zé yǒng měng,shì zé jīng jìn,

是则勇猛,是则精进,

shì míng chí jiè、háng tóu tuó zhě,

是名持戒、行头陀者,

zé wéi jí dé,wú shàng fó dào。

则为疾得,无上佛道。

néng yú lái shì,dú chí cǐ jīng,

能于来世,读持此经,

shì zhēn fó zǐ,zhù chún shàn dì。

是真佛子,住淳善地。

fó miè dù hòu,néng jiě qí yì,

佛灭度后,能解其义,

shì zhū tiān rén、shì jiān zhī yǎn。

是诸天人、世间之眼。

yú kǒng wèi shì,néng xū yú shuō,

于恐畏世,能须臾说,

yí qiè tiān rén、jiē yìng gōng yǎng。

一切天人、皆应供养。


相关知识