法华经全文网
法华经全文网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经讲解 金刚经
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷二 譬喻品 第三(注音)

导读:ěr shí shè lì fú yǒng yuè huān xǐ,jí qǐ hé zhǎng,尔时舍利弗踊跃欢喜,即起合掌,zhān yǎng zūn yán ér bái fó yán:jīn cóng shì zūn wén cǐ fǎ yīn,瞻仰尊颜而白佛言:今从世尊闻此法音,...

法华经卷二 譬喻品 第三(注音)

ěr shí shè lì fú yǒng yuè huān xǐ,jí qǐ hé zhǎng,

尔时舍利弗踊跃欢喜,即起合掌,

zhān yǎng zūn yán ér bái fó yán:jīn cóng shì zūn wén cǐ fǎ yīn,

瞻仰尊颜而白佛言:今从世尊闻此法音,

xīn huái yǒng yuè,dé wèi céng yǒu。suǒ yǐ zhě hé?

心怀踊跃,得未曾有。所以者何?

wǒ xī cóng fó wén rú shì fǎ,jiàn zhū pú sà shòu jì zuò fó,

我昔从佛闻如是法,见诸菩萨授记作佛,

ér wǒ děng bù yǔ sī shì,shèn zì gǎn shāng,shī yú rú lái wú liàng zhī jiàn。

而我等不与斯事,甚自感伤,失于如来无量知见。

shì zūn!wǒ cháng dú chǔ shān lín shù xià,ruò zuò ruò xíng,

世尊!我常独处山林树下,若坐若行,

měi zuò shì niàn:wǒ děng tóng rù fǎ xìng,

每作是念:我等同入法性,

yún hé rú lái yǐ xiǎo chéng fǎ ér jiàn jì dù?shì wǒ děng jiù,

云何如来以小乘法而见济度?是我等咎,

fēi shì zūn yě。suǒ yǐ zhě hé?ruò wǒ děng dài shuō suǒ yīn,

非世尊也。所以者何?若我等待说所因,

chéng jiù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,bì yǐ dà chéng ér dé dù tuō。

成就阿耨多罗三藐三菩提者,必以大乘而得度脱。

rán wǒ děng bù jiě fāng biàn suí yí suǒ shuō,chū wén fó fǎ,

然我等不解方便随宜所说,初闻佛法,

yù biàn xìn shòu、sī wéi、qǔ zhèng。shì zūn!wǒ cóng xī lái,

遇便信受、思惟、取证。世尊!我从昔来,

zhōng rì jìng yè měi zì kè zé,ér jīn cóng fó,

终日竟夜每自尅责,而今从佛,

wén suǒ wèi wén wèi céng yǒu fǎ,duàn zhū yí huǐ,shēn yì tài rán,

闻所未闻未曾有法,断诸疑悔,身意泰然,

kuài dé ān wěn。jīn rì nǎi zhī zhēn shì fó zǐ,cóng fó kǒu shēng,

快得安隐。今日乃知真是佛子,从佛口生,

cóng fǎ huà shēng,dé fó fǎ fēn。

从法化生,得佛法分。

ěr shí shè lì fú yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时舍利弗欲重宣此义,而说偈言:

wǒ wén shì fǎ yīn,dé suǒ wèi céng yǒu,

我闻是法音,得所未曾有,

xīn huái dà huān xǐ,yí wǎng jiē yǐ chú。

心怀大欢喜,疑网皆已除。

xī lái méng fó jiào,bù shī yú dà chéng,

昔来蒙佛教,不失于大乘,

fó yīn shèn xī yǒu,néng chú zhòng shēng nǎo,

佛音甚稀有,能除众生恼,

wǒ yǐ dé lòu jìn,wén yì chú yōu nǎo。

我已得漏尽,闻亦除忧恼。

wǒ chǔ yú shān gǔ,huò zài shù lín xià,

我处于山谷,或在树林下,

ruò zuò ruò jīng háng,cháng sī wéi shì shì,

若坐若经行,常思惟是事,

wū hū shēn zì zé,yún hé ér zì qī。

呜呼深自责,云何而自欺。

wǒ děng yì fó zǐ,tóng rù wú lòu fǎ,

我等亦佛子,同入无漏法,

bù néng yú wèi lái、yǎn shuō wú shàng dào。

不能于未来、演说无上道。

jīn sè sān shí èr,shí lì zhū jiě tuō,

金色三十二,十力诸解脱,

tóng gòng yī fǎ zhōng,ér bù dé cǐ shì,

同共一法中,而不得此事,

bā shí zhǒng miào hǎo,shí bā bù gòng fǎ,

八十种妙好,十八不共法,

rú shì děng gōng dé,ér wǒ jiē yǐ shī,

如是等功德,而我皆已失,

wǒ dú jīng xíng shí,jiàn fó zài dà zhòng,

我独经行时,见佛在大众,

míng wén mǎn shí fāng,guǎng ráo yì zhòng shēng。

名闻满十方,广饶益众生。

zì wéi shī cǐ lì,wǒ wéi zì qī kuáng。

自惟失此利,我为自欺诳。

wǒ cháng yú rì yè,měi sī wéi shì shì,

我常于日夜,每思惟是事,

yù yǐ wèn shì zūn,wéi shī wéi bù shī,

欲以问世尊,为失为不失,

wǒ cháng jiàn shì zūn,chēng zàn zhū pú sà,

我常见世尊,称赞诸菩萨,

yǐ shì yú rì yè,chóu liàng cǐ shì shì。

以是于日夜,筹量此是事。

jīn wén fó yīn shēng,suí yí ér shuō fǎ,

今闻佛音声,随宜而说法,

wú lòu nán sī yì,lìng zhòng zhì dào chǎng。

无漏难思议,令众至道场。

wǒ běn zhù xié jiàn,wéi zhū fàn zhì shī,

我本著邪见,为诸梵志师,

shì zūn zhī wǒ xīn,bá xié shuō niè pán。

世尊知我心,拔邪说涅槃。

wǒ xī chú xié jiàn,yú kōng fǎ dé zhèng,

我悉除邪见,于空法得证,

ěr shí xīn zì wèi,dé zhì yú miè dù。

尔时心自谓,得至于灭度。

ér jīn nǎi zì jué,fēi shì shí miè dù,

而今乃自觉,非是实灭度,

ruò dé zuò fó shí,jù sān shí èr xiāng,

若得作佛时,具三十二相,

tiān rén yè chā zhòng、lóng shén děng gōng jìng,

天人夜叉众、龙神等恭敬,

shì shí nǎi kě wèi,yǒng jìn miè wú yú。

是时乃可谓,永尽灭无余。

fó yú dà zhòng zhōng,shuō wǒ dāng zuò fó,

佛于大众中,说我当作佛,

wén rú shì fǎ yīn,yí huǐ xī yǐ chú。

闻如是法音,疑悔悉已除。

chū wén fó suǒ shuō,xīn zhōng dà jīng yí,

初闻佛所说,心中大惊疑,

jiāng fēi mó zuò fó,nǎo luàn wǒ xīn yē。

将非魔作佛,恼乱我心耶。

fó yǐ zhǒng zhǒng yuán、pì yù qiǎo yán shuō,

佛以种种缘、譬喻巧言说,

qí xīn ān rú hǎi,wǒ wén yí wǎng duàn。

其心安如海,我闻疑网断。

fó shuō guò qù shì、wú liàng miè dù fó,

佛说过去世、无量灭度佛,

ān zhù fāng biàn zhōng,yì jiē shuō shì fǎ。

安住方便中,亦皆说是法。

xiàn zài wèi lái fó,qí shù wú yǒu liàng,

现在未来佛,其数无有量,

yì yǐ zhū fāng biàn,yǎn shuō rú shì fǎ。

亦以诸方便,演说如是法。

rú jīn zhě shì zūn,cóng shēng jí chū jiā、

如今者世尊,从生及出家、

dé dào zhuǎn fǎ lún,yì yǐ fāng biàn shuō。

得道转法轮,亦以方便说。

shì zūn shuō shí dào,bō xún wú cǐ shì,

世尊说实道,波旬无此事,

yǐ shì wǒ dìng zhī、fēi shì mó zuò fó。

以是我定知、非是魔作佛。

wǒ duò yí wǎng gù,wèi shì mó suǒ wéi,

我堕疑网故,谓是魔所为,

wén fó róu ruǎn yīn,shēn yuǎn shèn wēi miào,

闻佛柔软音,深远甚微妙,

yǎn chàng qīng jìng fǎ。wǒ xīn dà huān xǐ,

演畅清净法。我心大欢喜,

yí huǐ yǒng yǐ jìn,ān zhù shí zhì zhōng。

疑悔永已尽,安住实智中。

wǒ dìng dāng zuò fó,wéi tiān rén suǒ jìng,

我定当作佛,为天人所敬,

zhuǎn wú shàng fǎ lún,jiào huà zhū pú sà。

转无上法轮,教化诸菩萨。

ěr shí fó gào shè lì fú:wú jīn yú tiān、rén、shā mén、pó luó mén、

尔时佛告舍利弗:吾今于天、人、沙门、婆罗门、

děng dà zhòng zhōng shuō,wǒ xī céng yú èr wàn yì fó suǒ,

等大众中说,我昔曾于二万亿佛所,

wèi wú shàng dào gù,cháng jiào huà rǔ,rǔ yì cháng yè suí wǒ shòu xué。

为无上道故,常教化汝,汝亦长夜随我受学。

wǒ yǐ fāng biàn yǐn dǎo rǔ gù,shēng wǒ fǎ zhōng。shè lì fú!

我以方便引导汝故,生我法中。舍利弗!

wǒ xī jiào rǔ zhì yuàn fó dào,rǔ jīn xī wàng,ér biàn zì wèi yǐ dé miè dù。

我昔教汝志愿佛道,汝今悉忘,而便自谓已得灭度。

wǒ jīn hái yù lìng rǔ yì niàn běn yuàn suǒ xíng dào gù,

我今还欲令汝忆念本愿所行道故,

wèi zhū shēng wén shuō shì dà chéng jīng,míng miào fǎ lián huá,

为诸声闻说是大乘经,名妙法莲华,

jiào pú sà fǎ、fó suǒ hù niàn。

教菩萨法、佛所护念。

shè lì fú!rǔ yú wèi lái shì,guò wú liàng wú biān bù kě sī yì jié,

舍利弗!汝于未来世,过无量无边不可思议劫,

gòng yǎng ruò gān qiān wàn yì fó,fèng chí zhèng fǎ,

供养若干千万亿佛,奉持正法,

jù zú pú sà suǒ xíng zhī dào,dāng dé zuò fó,hào yuē huá guāng rú lái、

具足菩萨所行之道,当得作佛,号曰华光如来、

yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì shì jiān jiě、

应供、正遍知、明行足、善逝世间解、

wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、tiān rén shī、fó、shì zūn。

无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

guó míng lí gòu,qí tǔ píng zhèng,qīng jìng yán shì,ān wěn fēng lè,

国名离垢,其土平正,清净严饰,安隐丰乐,

tiān rén chì shèng。liú lí wéi dì,yǒu bā jiāo dào,

天人炽盛。琉璃为地,有八交道,

huáng jīn wéi shéng yǐ jiè qí cè。qí bàng gè yǒu qī bǎo háng shù,

黄金为绳以界其侧。其傍各有七宝行树,

cháng yǒu huá guǒ。huá guāng rú lái yì yǐ sān chéng jiào huà zhòng shēng。

常有华果。华光如来亦以三乘教化众生。

shè lì fú!bǐ fó chū shí,suī fēi è shì,yǐ běn yuàn gù,shuō sān chéng fǎ。

舍利弗!彼佛出时,虽非恶世,以本愿故,说三乘法。

qí jié míng dà bǎo zhuāng yán。hé gù míng yuē dà bǎo zhuāng yán?

其劫名大宝庄严。何故名曰大宝庄严?

qí guó zhōng yǐ pú sà wéi dà bǎo gù。bǐ zhū pú sà,wú liàng wú biān,

其国中以菩萨为大宝故。彼诸菩萨,无量无边,

bù kě sī yì,suàn shù pì yù suǒ bù néng jí,fēi fó zhì lì wú néng zhī zhě。

不可思议,算数譬喻所不能及,非佛智力无能知者。

ruò yù xíng shí,bǎo huá chéng zú。cǐ zhū pú sà,fēi chū fā yì,

若欲行时,宝华承足。此诸菩萨,非初发意,

jiē jiǔ zhí dé běn,yú wú liàng bǎi qiān wàn yì fó suǒ jìng xiū fàn xíng,

皆久植德本,于无量百千万亿佛所净修梵行,

héng wéi zhū fó zhī suǒ chēng tàn。cháng xiū fó huì,jù dà shén tōng,

恒为诸佛之所称叹。常修佛慧,具大神通,

shàn zhī yí qiè zhū fǎ zhī mén,zhì zhí wú wěi,zhì niàn jiān gù。

善知一切诸法之门,质直无伪,志念坚固。

rú shì pú sà,chōng mǎn qí guó。

如是菩萨,充满其国。

shè lì fú!huá guāng fó shòu shí èr xiǎo jié,chú wéi wáng zǐ wèi zuò fó shí。

舍利弗!华光佛寿十二小劫,除为王子未作佛时。

qí guó rén mín,shòu bā xiǎo jié。huá guāng rú lái guò shí èr xiǎo jié,

其国人民,寿八小劫。华光如来过十二小劫,

shòu jiān mǎn pú sà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。

授坚满菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。

gào zhū bǐ qiū:shì jiān mǎn pú sà cì dāng zuò fó,hào yuē huá zú ān xíng、

告诸比丘:是坚满菩萨次当作佛,号曰华足安行、

duō tuó ā qié dù、ā luó hē、sān miǎo sān fó tuó,qí fó guó tǔ,yì fù rú shì。

多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀,其佛国土,亦复如是。

shè lì fú!shì huá guāng fó miè dù zhī hòu,

舍利弗!是华光佛灭度之后,

zhèng fǎ zhù shì sān shí èr xiǎo jié,xiàng fǎ zhù shì yì sān shí èr xiǎo jié。

正法住世三十二小劫,像法住世亦三十二小劫。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

shè lì fú lái shì,chéng fó pǔ zhì zūn,

舍利弗来世,成佛普智尊,

hào míng yuē huá guāng,dāng dù wú liàng zhòng。

号名曰华光,当度无量众。

gōng yǎng wú shù fó,jù zú pú sà háng、

供养无数佛,具足菩萨行、

shí lì děng gōng dé,zhèng yú wú shàng dào。

十力等功德,证于无上道。

guò wú liàng jié yǐ,jié míng dà bǎo yán,

过无量劫已,劫名大宝严,

shì jiè míng lí gòu,qīng jìng wú xiá huì。

世界名离垢,清净无瑕秽。

yǐ liú lí wéi dì,jīn shéng jiè qí dào,

以琉璃为地,金绳界其道,

qī bǎo zá sè shù,cháng yǒu huá guǒ shí。

七宝杂色树,常有华果实。

bǐ guó zhū pú sà,zhì niàn cháng jiān gù,

彼国诸菩萨,志念常坚固,

shén tōng bō luó mì,jiē yǐ xī jù zú。

神通波罗蜜,皆已悉具足。

yú wú shù fó suǒ,shàn xué pú sà dào,

于无数佛所,善学菩萨道,

rú shì děng dà shì,huá guāng fó suǒ huà。

如是等大士,华光佛所化。

fó wéi wáng zǐ shí,qì guó shě shì róng,

佛为王子时,弃国舍世荣,

yú zuì mò hòu shēn,chū jiā chéng fó dào。

于最末后身,出家成佛道。

huá guāng fó zhù shì、shòu shí èr xiǎo jié,

华光佛住世、寿十二小劫,

qí guó rén mín zhòng,shòu mìng bā xiǎo jié。

其国人民众,寿命八小劫。

fó miè dù zhī hòu,zhèng fǎ zhù yú shì,

佛灭度之后,正法住于世,

sān shí èr xiǎo jié,guǎng dù zhū zhòng shēng。

三十二小劫,广度诸众生。

zhèng fǎ miè jìn yǐ,xiàng fǎ sān shí èr,

正法灭尽已,像法三十二,

shè lì guǎng liú bù,tiān rén pǔ gōng yǎng。

舍利广流布,天人普供养。

huá guāng fó suǒ wéi,qí shì jiē rú shì,

华光佛所为,其事皆如是,

qí liǎng zú shèng zūn,zuì shèng wú lún pǐ。

其两足圣尊,最胜无伦匹。

bǐ jí shì rǔ shēn,yí yìng zì xīn qìng。

彼即是汝身,宜应自欣庆。

ěr shí sì bù zhòng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,tiān lóng、

尔时四部众,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,天龙、

yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

mó hóu luó qié děng dà zhòng,

摩睺罗伽等大众,

jiàn shè lì fú yú fó qián shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,

见舍利弗于佛前受阿耨多罗三藐三菩提记,

xīn dà huān xǐ,yǒng yuè wú liàng,gè gè tuō shēn suǒ zhuó shàng yī、

心大欢喜,踊跃无量,各各脱身所著上衣、

yǐ gòng yǎng fó。shì tí huán yīn、fàn tiān wáng děng,yǔ wú shù tiān zǐ,

以供养佛。释提桓因、梵天王等,与无数天子,

yì yǐ tiān miào yī、tiān màn tuó luó huá、mó hē màn tuó luó huá děng,

亦以天妙衣、天曼陀罗华、摩诃曼陀罗华等,

gòng yǎng yú fó。suǒ sàn tiān yī,zhù xū kōng zhōng,ér zì huí zhuǎn;

供养于佛。所散天衣,住虚空中,而自回转;

zhū tiān jì yuè bǎi qiān wàn zhǒng,yú xū kōng zhōng yī shí jù zuò,

诸天伎乐百千万种,于虚空中一时俱作,

yǔ zhòng tiān huá。ér zuò shì yán:fó xī yú bō luó nài chū zhuǎn fǎ lún,

雨众天华。而作是言:佛昔于波罗奈初转法轮,

jīn nǎi fù zhuǎn wú shàng zuì dà fǎ lún。

今乃复转无上最大法轮。

ěr shí zhū tiān zǐ yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时诸天子欲重宣此义,而说偈言:

xī yú bō luó nài、zhuǎn sì dì fǎ lún,

昔于波罗奈、转四谛法轮,

fēn bié shuō zhū fǎ,wǔ zhòng zhī shēng miè。

分别说诸法,五众之生灭。

jīn fù zhuǎn zuì miào,wú shàng dà fǎ lún,

今复转最妙,无上大法轮,

shì fǎ shèn shēn ào,shǎo yǒu néng xìn zhě。

是法甚深奥,少有能信者。

wǒ děng cóng xī lái,shù wén shì zūn shuō,

我等从昔来,数闻世尊说,

wèi céng wén rú shì,shēn miào zhī shàng fǎ。

未曾闻如是,深妙之上法。

shì zūn shuō shì fǎ,wǒ děng jiē suí xǐ。

世尊说是法,我等皆随喜。

dà zhì shè lì fú,jīn dé shòu zūn jì,

大智舍利弗,今得受尊记,

wǒ děng yì rú shì,bì dāng dé zuò fó,

我等亦如是,必当得作佛,

yú yí qiè shì jiān,zuì zūn wú yǒu shàng。

于一切世间,最尊无有上。

fó dào pǒ sī yì,fāng biàn suí yí shuō。

佛道叵思议,方便随宜说。

wǒ suǒ yǒu fú yè,jīn shì ruò guò shì,

我所有福业,今世若过世,

jí jiàn fó gōng dé,jìn huí xiàng fó dào。

及见佛功德,尽回向佛道。

ěr shí shè lì fú bái fó yán:shì zūn!wǒ jīn wú fù yí huǐ,

尔时舍利弗白佛言:世尊!我今无复疑悔,

qīn yú fó qián dé shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。

亲于佛前得受阿耨多罗三藐三菩提记。

shì zhū qiān èr bǎi xīn zì zài zhě,xī zhù xué dì,fó cháng jiào huà yán:

是诸千二百心自在者,昔住学地,佛常教化言:

wǒ fǎ néng lí shēng lǎo bìng sǐ,jiū jì niè pán。shì xué wú xué rén,

我法能离生老病死,究竟涅槃。是学无学人,

yì gè zì yǐ lí wǒ jiàn jí yǒu wú jiàn děng wèi dé niè pán;

亦各自以离我见及有无见等谓得涅槃;

ér jīn yú shì zūn qián wén suǒ wèi wén,jiē duò yí huò。shàn zāi,shì zūn!

而今于世尊前闻所未闻,皆堕疑惑。善哉,世尊!

yuàn wèi sì zhòng shuō qí yīn yuán,lìng lí yí huǐ。ěr shí fó gào shè lì fú:

愿为四众说其因缘,令离疑悔。尔时佛告舍利弗:

wǒ xiān bù yán:zhū fó shì zūn yǐ zhǒng zhǒng yīn yuán、

我先不言:诸佛世尊以种种因缘、

pì yù yán cí fān biàn shuō fǎ,jiē wéi ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē?

譬喻言辞方便说法,皆为阿耨多罗三藐三菩提耶?

shì zhū suǒ shuō,jiē wèi huà pú sà gù。rán,shè lì fú!

是诸所说,皆为化菩萨故。然,舍利弗!

jīn dāng fù yǐ pì yù gèng míng cǐ yì,zhū yǒu zhì zhě yǐ pì yù dé jiě。

今当复以譬喻更明此义,诸有智者以譬喻得解。

shè lì fú!ruò guó yì jù luò,yǒu dà zhǎng zhě,qí nián shuāi mài,

舍利弗!若国邑聚落,有大长者,其年衰迈,

cái fù wú liàng,duō yǒu tián zhái jí zhū tóng pú。qí jie guǎng dà,

财富无量,多有田宅及诸僮仆。其家广大,

wéi yǒu yī mén,duō zhū rén zhòng,yī bǎi、èr bǎi nǎi zhì wǔ bǎi rén,

唯有一门,多诸人众,一百、二百乃至五百人,

zhǐ zhù qí zhōng。táng gé xiǔ gù,qiáng bì tuí luò,zhù gēn fǔ bài,

止住其中。堂阁朽故,墙壁隤落,柱根腐败,

liáng dòng qīng wēi,zhōu zā jù shí hū rán huǒ qǐ,fén shāo shè zhái。

梁栋倾危,周匝俱时歘然火起,焚烧舍宅。

zhǎng zhě zhū zǐ,ruò shí、èr shí,huò zhì sān shí,zài cǐ zhái zhōng。

长者诸子,若十、二十,或至三十,在此宅中。

zhǎng zhě jiàn shì dà huǒ cóng sì miàn qǐ,jí dà jīng bù,ér zuò shì niàn:

长者见是大火从四面起,即大惊怖,而作是念:

wǒ suī néng yú cǐ suǒ shāo zhī mén ān wěn dé chū,ér zhū zǐ děng,

我虽能于此所烧之门安隐得出,而诸子等,

yú huǒ zhái nèi lè zhuó xī xì,bù jué bù zhī、bù jīng bú bù,huǒ lái bī shēn,

于火宅内乐著嬉戏,不觉不知、不惊不怖,火来逼身,

kǔ tòng qiè jǐ,xīn bú yàn huàn,wú qiú chū yì。shè lì fú!

苦痛切己,心不厌患,无求出意。舍利弗!

shì zhǎng zhě zuò shì sī wéi:wǒ shēn shǒu yǒu lì,dāng yǐ yī gé、

是长者作是思惟:我身手有力,当以衣裓、

ruò yǐ jī àn,cóng shě chū zhī。fù gèng sī wéi:shì shè wéi yǒu yī mén,

若以机案,从舍出之。复更思惟:是舍唯有一门,

ér fù xiá xiǎo。zhū zǐ yòu zhì,wèi yǒu suǒ shí,liàn zhuó xì chù,

而复狭小。诸子幼稚,未有所识,恋著戏处,

huò dāng duò luò,wéi huǒ suǒ shāo。wǒ dāng wèi shuō bù wèi zhī shì,

或当堕落,为火所烧。我当为说怖畏之事,

cǐ shè yǐ shāo,yí shí jí chū,wú lìng wé huǒ zhī suǒ shāo hài。

此舍已烧,宜时疾出,无令为火之所烧害。

zuò shì niàn yǐ,rú suǒ sī wéi,jù gào zhū zǐ,rǔ děng sù chū。

作是念已,如所思惟,具告诸子,汝等速出。

fù suī lián mǐn、shàn yán yòu yù,ér zhū zǐ děng lè zhuó xī xì,

父虽怜愍、善言诱谕,而诸子等乐著嬉戏,

bù kěn xìn shòu,bù jīng bú wèi,liǎo wú chū xīn;

不肯信受,不惊不畏,了无出心;

yì fù bù zhī hé zhě shì huǒ?hé zhě wéi shè?yún hé wéi shī?

亦复不知何者是火?何者为舍?云何为失?

dàn dōng xī zǒu xì,shì fù ér yǐ。ěr shí zhǎng zhě jí zuò shì niàn:

但东西走戏,视父而已。尔时长者即作是念:

cǐ shè yǐ wéi dà huǒ suǒ shāo,wǒ jí zhū zǐ ruò bù shí chū,bì wéi suǒ fén。

此舍已为大火所烧,我及诸子若不时出,必为所焚。

wǒ jīn dāng shè fāng biàn,lìng zhū zǐ děng dé miǎn sī hài。

我今当设方便,令诸子等得免斯害。

fù zhī zhū zǐ xiān xīn gè yǒu suǒ hào,zhǒng zhǒng zhēn wán qí yì zhī wù,

父知诸子先心各有所好,种种珍玩奇异之物,

qíng bì lè zhuó,ér gào zhī yán:rǔ děng suǒ kě wán hào,xī yǒu nán dé,

情必乐著,而告之言:汝等所可玩好,希有难得,

rǔ ruò bù qǔ,hòu bì yōu huǐ。rú cǐ zhǒng zhǒng yáng chē、lù chē、

汝若不取,后必忧悔。如此种种羊车、鹿车、

niú chē,jīn zài mén wài,kě yǐ yóu xì。rǔ děng yú cǐ huǒ zhái、

牛车,今在门外,可以游戏。汝等于此火宅、

yí sù chū lái,su rǔ suǒ yù,jiē dāng yǔ rǔ。

宜速出来,随汝所欲,皆当予汝。

ěr shí zhū zǐ wén fù suǒ shuō zhēn wán zhī wù,shì qí yuàn gù,

尔时诸子闻父所说珍玩之物,适其愿故,

xīn gè yǒng ruì,hù xiāng tuī pái,jìng gòng chí zǒu,zhēng chū huǒ zhái。

心各勇锐,互相推排,竞共驰走,争出火宅。

shì shí zhǎng zhě jiàn zhū zǐ děng ān wěn dé chū,

是时长者见诸子等安隐得出,

jiē yú sì qú dào zhōng lù dì ér zuò,wú fù zhàng ài,qí xīn tài rán,

皆于四衢道中露地而坐,无复障碍,其心泰然,

huān xǐ yǒng yuè。shí zhū zǐ děng gè bái fù yán:

欢喜踊跃。时诸子等各白父言:

fù xiān suǒ xǔ wán hào zhī jù,yáng chē、lù chē、niú chē,yuàn shí cì yǔ。

父先所许玩好之具,羊车、鹿车、牛车,愿时赐予。

shè lì fú!ěr shí zhǎng zhě gè cì zhū zǐ děng yī dà chē,qí chē gāo guǎng,

舍利弗!尔时长者各赐诸子等一大车,其车高广,

zhòng bǎo zhuāng jiào,zhōu zā lán shǔn,sì miàn xuán líng;

众宝庄校,周匝栏楯,四面悬铃;

yòu yú qí shàng zhāng shè xiǎn gài,yì yǐ zhēn qí zá bǎo ér yán shì zhī,

又于其上张设幰盖,亦以珍奇杂宝而严饰之,

bǎo shéng jiāo luò,chuí zhū huá yīng,chóng fū wǎn yán,ān zhì dān zhěn。

宝绳交络,垂诸华缨,重敷綩綖,安置丹枕。

jià yǐ bái niú,fū sè chōng jié,xíng tǐ shū hǎo,yǒu dà jīn lì,

驾以白牛,肤色充洁,形体殊好,有大筋力,

xíng bù píng zhèng,qí jí rú fēng;yòu duō pú cóng ér shì wèi zhī。

行步平正,其疾如风;又多仆从而侍卫之。

suǒ yǐ zhě hé?shì dà zhǎng zhě cái fù wú liàng,

所以者何?是大长者财富无量,

zhǒng zhǒng zhū zàng xī jiē chōng yì,ér zuò shì niàn:

种种诸藏悉皆充溢,而作是念:

wǒ cái wù wú jí,bù yīng yǐ xià liè xiǎo chē yǔ zhū zǐ děng。

我财物无极,不应以下劣小车予诸子等。

jīn cǐ yòu tóng,jiē shì wú zǐ,ài wú piān dǎng。

今此幼童,皆是吾子,爱无偏党。

wǒ yǒu rú shì qī bǎo dà chē,qí shù wú li,yīng dāng děng xīn gè gè yǔ zhī,

我有如是七宝大车,其数无量,应当等心各各予之,

bù yí chà bié。suǒ yǐ zhě hé?yǐ wǒ cǐ wù,zhōu jǐ yī guó yóu shàng bú kuì,

不宜差别。所以者何?以我此物,周给一国犹尚不匮,

hé kuàng zhū zǐ!shì shí zhū zǐ gè chéng dà chē,

何况诸子!是时诸子各乘大车,

dé wèi céng yǒu,fēi běn suǒ wàng。

得未曾有,非本所望。

shè lì fú!yú rǔ yì yún hé,shì zhǎng zhě děng yǔ zhū zǐ zhēn bǎo dà chē,

舍利弗!于汝意云何,是长者等予诸子珍宝大车,

níng yǒu xū wàng fǒu?shè lì fú yán:fǒu yě,shì zūn!

宁有虚妄不?舍利弗言:不也,世尊!

shì zhǎng zhě dàn lìng zhū zǐ dé miǎn huǒ nàn,quán qí qū mìng,

是长者但令诸子得免火难,全其躯命,

fēi wéi xū wàng。hé yǐ gù?ruò quán shēn mìng,

非为虚妄。何以故?若全身命,

biàn wéi yǐ dé wán hào zhī jù,kuàng fù fāng biàn yú bǐ huǒ zhái ér bá jì zhī。

便为已得玩好之具,况复方便于彼火宅而拔济之。

shì zūn!ruò shì zhǎng zhě,nǎi zhì bù yǔ zuì xiǎo yī chē,yóu bù xū wàng。

世尊!若是长者,乃至不予最小一车,犹不虚妄。

hé yǐ gù?shì zhǎng zhě xiān zuò shì yì:wǒ yǐ fāng biàn lìng zǐ dé chū。

何以故?是长者先作是意:我以方便令子得出。

yǐ shì yīn yuán,wú xū wàng yě。hé kuàng zhǎng zhě zì zhī cái fù wú liàng,

以是因缘,无虚妄也。何况长者自知财富无量,

yù ráo yì zhū zǐ,děng yǔ dà chē。

欲饶益诸子,等予大车。

fó gào shè lì fú:shàn zāi,shàn zāi!rú rǔ suǒ yán。shè lì fú!

佛告舍利弗:善哉,善哉!如汝所言。舍利弗!

rú lái yì fù rú shì,zé wéi yí qiè shì jiān zhī fù。yú zhū bù wèi、shuāi nǎo、

如来亦复如是,则为一切世间之父。于诸怖畏、衰恼、

yōu huàn、wú míng àn bì,yǒng jìn wú yú,ér xī chéng jiù wú liàng zhī jiàn、

忧患、无明闇蔽,永尽无余,而悉成就无量知见、

lì、wú suǒ wèi,yǒu dà shén lì jí zhì huì lì,jù zú fāng biàn、

力、无所畏,有大神力及智慧力,具足方便、

zhì huì bō luó mì,dà cí dà bēi,cháng wú xiè juàn,héng qiú shàn shì,

智慧波罗蜜,大慈大悲,常无懈倦,恒求善事,

lì yì yí qiè,ér shēng sān jiè xiǔ gù huǒ zhái,

利益一切,而生三界朽故火宅,

wèi dù zhòng shēng shēng lǎo bìng sǐ、yōu bēi、kǔ nǎo、yú chī、àn bì、

为度众生生老病死、忧悲、苦恼、愚痴、闇蔽、

sān dú zhī huǒ,jiào huà lìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

三毒之火,教化令得阿耨多罗三藐三菩提。

jiàn zhū zhòng shēng wéi shēng lǎo bìng sǐ、

见诸众生为生老病死、

yōu bēi kǔ nǎo zhī suǒ shāo zhǔ,yì yǐ wǔ yù cái lì gù,

忧悲苦恼之所烧煮,亦以五欲财利故,

shòu zhǒng zhǒng kǔ;yòu yǐ tān zhuó zhuī qiú gù,xiàn shòu zhòng kǔ,

受种种苦;又以贪著追求故,现受众苦,

hòu shòu dì yù、chù shēng、è guǐ zhī kǔ;ruò shēng tiān shàng,

后受地狱、畜生、饿鬼之苦;若生天上,

jí zài rén jiān,pín qióng kùn kǔ、ài bié lí kǔ、yuàn zēng huì kǔ,

及在人间,贫穷困苦、爱别离苦、怨憎会苦,

rú shì děng zhǒng zhǒng zhū kǔ。zhòng shēng mò zài qí zhōng,

如是等种种诸苦。众生没在其中,

huān xǐ you xì,bù jué bù zhī、bù jīng bù bù,yì bù shēng yàn,

欢喜游戏,不觉不知、不惊不怖,亦不生厌,

bù qiú jiě tuō。yú cǐ sān jiè huǒ zhái dōng xī chí zǒu,suī zāo dà kǔ,

不求解脱。于此三界火宅东西驰走,虽遭大苦,

bù yǐ wéi huàn。shè lì fú!fó jiàn cǐ yǐ,biàn zuò shì niàn:

不以为患。舍利弗!佛见此已,便作是念:

wǒ wéi zhòng shēng zhī fù,yīng bá qí kǔ nàn,

我为众生之父,应拔其苦难,

yǔ wú liàng wú biān fó zhì huì lè,lìng qí you xì。shè lì fú!

予无量无边佛智慧乐,令其游戏。舍利弗!

rú lái fù zuò shì niàn:ruò wǒ dàn yǐ shén lì jí zhì huì lì,shè yú fāng biàn,

如来复作是念:若我但以神力及智慧力,舍于方便,

wèi zhū zhòng shēng zàn rú lái zhī jiàn、lì wú suǒ wèi zhě,

为诸众生赞如来知见、力无所畏者,

zhòng shēng bù néng yǐ shì dé dù。suǒ yǐ zhě hé?shì zhū zhòng shēng,

众生不能以是得度。所以者何?是诸众生,

wèi miǎn shēng lǎo bìng sǐ、yōu bēi kǔ nǎo,

未免生老病死、忧悲苦恼,

ér wéi sān jiè huǒ zhái suǒ shāo;hé yóu néng jiě fó zhī zhì huì?

而为三界火宅所烧;何由能解佛之智慧?

shè lì fú!rú bǐ zhǎng zhě,suī fù shēn shǒu yǒu lì ér bú yòng zhī,

舍利弗!如彼长者,虽复身手有力而不用之,

dàn yǐ yīn qín fāng biàn miǎn jì zhū zǐ huǒ zhái zhī nàn,

但以殷勤方便勉济诸子火宅之难,

rán hòu gè yǔ zhēn bǎo dà chē。rú lái yì fù rú shì,suī yǒu lì、

然后各予珍宝大车。如来亦复如是,虽有力、

wú suǒ wèi ér bú yòng zhī,dàn yǐ zhì huì fāng biàn,

无所畏而不用之,但以智慧方便,

yú sān jiè huǒ zhái bá jì zhòng shēng,wèi shuō sān chéng:

于三界火宅拔济众生,为说三乘:

shēng wén、pì zhī fó、fó chéng,ér zuò shì yán:

声闻、辟支佛、佛乘,而作是言:

rǔ děng mò dé lè zhù sān jiè huǒ zhái,

汝等莫得乐住三界火宅,

wù tān cū bì sè shēng xiāng wèi chù yě。ruò tān zhuó shēng ài,

勿贪粗弊色声香味触也。若贪著生爱,

zé wéi suǒ shāo。rǔ sù chū sān jiè,dāng dé sān chéng:shēng wén、

则为所烧。汝速出三界,当得三乘:声闻、

pì zhī fó、fó chéng。wǒ jīn wèi rǔ bǎo rèn cǐ shì,zhōng bù xū yě。

辟支佛、佛乘。我今为汝保任此事,终不虚也。

rǔ děng dàn dāng qín xiū jīng jìn。rú lái yǐ shì fāng biàn yòu jìn zhòng shēng,

汝等但当勤修精进。如来以是方便诱进众生,

fù zuò shì yán:rǔ děng dāng zhī cǐ sān chéng fǎ,

复作是言:汝等当知此三乘法,

jiē shì shèng suǒ chēng tàn,zì zài wú jì,wú suǒ yī qiú。

皆是圣所称叹,自在无系,无所依求。

chéng shì sān chéng,yǐ wú lòu gēn、lì、jué、dào、chán dìng、jiě tuō、

乘是三乘,以无漏根、力、觉、道、禅定、解脱、

sān mèi děng ér zì yú lè,biàn dé wú liàng ān wěn kuài lè。

三昧等而自娱乐,便得无量安隐快乐。

shè lì fú!ruò yǒu zhòng shēng,nèi yǒu zhì xìng,

舍利弗!若有众生,内有智性,

cóng fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,yīn qín jīng jìn,yù sù chū sān jiè,

从佛世尊闻法信受,殷勤精进,欲速出三界,

zì qiú niè pán,shì míng shēng wén chéng,

自求涅槃,是名声闻乘,

rú bǐ zhū zǐ wèi qiú yáng chē chū yú huǒ zhái;ruò yǒu zhòng shēng,

如彼诸子为求羊车出于火宅;若有众生,

cóng fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,yīn qín jīng jìn,qiú zì rán huì,

从佛世尊闻法信受,殷勤精进,求自然慧,

lè dú shàn jì,shēn zhī zhū fǎ yīn yuán,shì míng pì zhī fó chéng,

乐独善寂,深知诸法因缘,是名辟支佛乘,

rú bǐ zhū zǐ wèi qiú lù chē chū yú huǒ zhái;ruò yǒu zhòng shēng,

如彼诸子为求鹿车出于火宅;若有众生,

cóng fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,qín xiū jīng jìn,qiú yí qiè zhì、fó zhì、

从佛世尊闻法信受,勤修精进,求一切智、佛智、

zì rán zhì、wú shī zhì,rú lái zhī jiàn、lì、wú suǒ wèi,mǐn niàn、

自然智、无师智,如来知见、力、无所畏,愍念、

ān lè wú liàng zhòng shēng,lì yì tiān rén,dù tuō yí qiè,

安乐无量众生,利益天人,度脱一切,

shì míng dà chéng,pú sà qiú cǐ chéng gù,míng wéi mó hē sà,

是名大乘,菩萨求此乘故,名为摩诃萨,

rú bǐ zhū zǐ wèi qiú niú chē、chū yú huǒ zhái。

如彼诸子为求牛车、出于火宅。

shè lì fú!rú bǐ zhǎng zhě,jiàn zhū zǐ děng ān wěn dé chū huǒ zhái,

舍利弗!如彼长者,见诸子等安隐得出火宅,

dào wú wèi chù,zì wéi cái fù wú liàng,děng yǐ dà chē ér cì zhū zǐ。

到无畏处,自惟财富无量,等以大车而赐诸子。

rú lái yì fù rú shì,wéi yí qiè zhòng shēng zhī fù,

如来亦复如是,为一切众生之父,

ruò jiàn wú liàng yì qiān zhòng shēng,yǐ fó jiào mén chū sān jiè kǔ,

若见无量亿千众生,以佛教门出三界苦,

bù wèi xiǎn dào,dé niè pán lè。rú lái ěr shí biàn zuò shì niàn:

怖畏险道,得涅槃乐。如来尔时便作是念:

wǒ yǒu wú liàng wú biān zhì huì、lì、wú wèi děng zhū fó fǎ zàng,

我有无量无边智慧、力、无畏等诸佛法藏,

shì zhū zhòng shēng jiē shì wǒ zǐ,děng yǔ dà chéng,

是诸众生皆是我子,等予大乘,

bú lìng yǒu rén dú dé miè dù,jiē yǐ rú lái miè dù ér miè dù zh。

不令有人独得灭度,皆以如来灭度而灭度之。

shì zhū zhòng shēng tuō sān jiè zhě,xī yǔ zhū fó chán dìng、

是诸众生脱三界者,悉予诸佛禅定、

jiě tuō děng yú lè zhī jù,jiē shì yī xiàng、yī zhǒng,shèng suǒ chēng tàn,

解脱等娱乐之具,皆是一相、一种,圣所称叹,

néng shēng jìng miào dì yī zhī lè。

能生净妙第一之乐。

shè lì fú!rú bǐ zhǎng zhě,chū yǐ sān chē yòu yǐn zhū zǐ,

舍利弗!如彼长者,初以三车诱引诸子,

rán hòu dàn yǔ dà chē,bǎo wù zhuāng yán,ān wěn dì yī;

然后但予大车,宝物庄严,安隐第一;

rán bǐ zhǎng zhě wú xū wàng zhī jiù。rú lái yì fù rú shì,

然彼长者无虚妄之咎。如来亦复如是,

wú yǒu xū wàng,chū shuō sān chéng yǐn dǎo zhòng shēng,

无有虚妄,初说三乘引导众生,

rán hòu dàn yǐ dà chéng ér dù tuō zhī。hé yǐ gù?

然后但以大乘而度脱之。何以故?

rú lái yǒu wú liàng zhì huì、lì、wú suǒ wèi zhū fǎ zhī zàng,

如来有无量智慧、力、无所畏诸法之藏,

néng yǔ yí qiè zhòng shēng dà chéng zhī fǎ,dàn bú jìn néng shòu。

能与一切众生大乘之法,但不尽能受。

shè lì fú!yǐ shì yīn yuán,dāng zhī zhū fó fāng biàn lì gù,

舍利弗!以是因缘,当知诸佛方便力故,

yú yī fó chéng fēn bié shuō sān。fó yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

于一佛乘分别说三。佛欲重宣此义,而说偈言:

pì rú zhǎng zhě、yǒu yī dà zhái,

譬如长者、有一大宅,

qí zhái jiǔ gù,ér fù dùn bì,

其宅久故,而复顿敝,

táng shě gāo wēi,zhù gēn cuī xiǔ,

堂舍高危,柱根摧朽,

liáng dòng qīng xié,jī bì tuí huǐ,

梁栋倾斜,基陛隤毁,

qiáng bì yí chè,ní tú chǐ luò,

墙壁圯坼,泥涂褫落,

fù shān luàn zhuì,chuán lǚ chà tuō,

覆苫乱坠,椽梠差脱,

zhōu zhàng qū qǔ,zá huì chōng biàn。

周障屈曲,杂秽充遍。

yǒu wǔ bǎi rén,zhǐ zhù qí zhōng。

有五百人,止住其中。

chī xiāo diāo jiù、wū què jiū gē、

鸱枭雕鹫、乌鹊鸠鸽、

wán shé fù xiē,wú gōng yóu yán,

蚖蛇蝮蝎,蜈蚣蚰蜒,

shǒu gōng bǎi zú,yòu lí xī shǔ,

守宫百足,狖狸鼷鼠,

zhū è chóng bèi,jiāo héng chí zǒu。

诸恶虫辈,交横驰走。

shǐ niào chòu chù,bù jìng liú yì,

屎尿臭处,不净流溢,

qiāng láng zhū chóng、ér jí qí shàng。

蜣螂诸虫、而集其上。

hú láng yě gàn,jǔ jué jiàn tà,

狐狼野干,咀嚼践蹋,

jì niè sǐ shī、gǔ ròu láng jí。

哜啮死尸、骨肉狼藉。

yóu shì qún gǒu、jìng lái bó cuō,

由是群狗、竞来搏撮,

jī léi zhāng huáng,chù chù qiú shí。

饥羸慞惶,处处求食。

dòu zhèng □chè,ái chái háo fèi,

斗诤□掣,啀喍嗥吠,

qí shě kǒng bù,biàn zhuàng rú shì。

其舍恐怖,变状如是。

chù chù jiē yǒu,chī mèi wǎng liǎng,

处处皆有,魑魅魍魉,

yè chā è guǐ,shí dàn rén ròu,

夜叉恶鬼,食啖人肉,

dú chóng zhī shǔ,zhū è qín shòu,

毒虫之属,诸恶禽兽,

fú rǔ chǎn shēng,gè zì cáng hù。

孚乳产生,各自藏护。

yè chā jìng lái,zhēng qǔ shí zhī,

夜叉竞来,争取食之,

shí zhī jì bǎo,ě xin zhuǎn chì,

食之既饱,恶心转炽,

dòu zhèng zhī shēng,shèn kě bù wèi。

斗诤之声,甚可怖畏。

jiū pán tú guǐ、dūn jù tǔ duǒ,

鸠槃荼鬼、蹲踞土埵,

huò shí lí dì,yī chǐ èr chǐ,

或时离地,一尺二尺,

wǎng fǎn yóu xíng,zòng yì xī xì,

往返游行,纵逸嬉戏,

zhuō gǒu liǎng zú,pū lìng shī shēng,

捉狗两足,扑令失声,

yǐ jiǎo jiā jǐng,bù gǒu zì lè。

以脚加颈,怖狗自乐。

fù yǒu zhū guǐ,qí shēn cháng dà,

复有诸鬼,其身长大,

luǒ xíng hēi shòu,cháng zhù qí zhōng,

裸形黑瘦,常住其中,

fā dà è shēng,jiào hū qiú shí。

发大恶声,叫呼求食。

fù yǒu zhū guǐ,qí yān rú zhēn。

复有诸鬼,其咽如针。

fù yǒu zhū guǐ,shǒu rú niú tóu,

复有诸鬼,首如牛头,

huò shí rén ròu,huò fù dàn gǒu,

或食人肉,或复啖狗,

tóu fà péng luàn,cán hài xiōng xiǎn,

头发蓬乱,残害凶险,

jī kě suǒ bī,jiào huàn chí zǒu。

饥渴所逼,叫唤驰走。

yè chā è guǐ,zhū è niǎo shòu,

夜叉饿鬼,诸恶鸟兽,

jī jí sì xiàng,kuī kàn chuāng yǒu,

饥急四向,窥看窗牖,

rú shì zhū nán,kǒng wèi wú liàng。

如是诸难,恐畏无量。

shì xiǔ gù zhái,shǔ yú yī rén。

是朽故宅,属于一人。

qí rén jìn chū,wèi jiǔ zhī jiān,

其人近出,未久之间,

yú hòu shě zhái,hū rán huǒ qǐ,

于后舍宅,忽然火起,

sì miàn yì shí,qí yán jù chì。

四面一时,其炎俱炽。

dòng liáng chuán zhù、bào shēng zhèn liè,

栋梁椽柱、爆声震裂,

cuī zhé duò luò,qiáng bì bēng dǎo。

摧折堕落,墙壁崩倒。

zhū guǐ shén děng、yáng shēng dà jiào。

诸鬼神等、扬声大叫。

diāo jiù zhū niǎo,jiū pán tú děng,

雕鹫诸鸟,鸠槃荼等,

zhōu zhāng huáng bù,bù néng zì chū。

周章惶怖,不能自出。

è shòu dú chóng,cáng cuàn kǒng xué,

恶兽毒虫,藏窜孔穴,

pí shě dū guǐ、yì zhù qí zhōng,

毗舍阇鬼、亦住其中,

báo fú dé gù,wéi huǒ suǒ bī,

薄福德故,为火所逼,

gòng xiāng cán hài,yǐn xuè dàn ròu。

共相残害,饮血啖肉。

yě gàn zhī shǔ,bìng yǐ qián sǐ,

野干之属,并已前死,

zhū dà è shòu、jìng lái shí dàn,

诸大恶兽、竞来食啖,

chòu yān fēng fū,sì miàn chōng sè。

臭烟烽烰,四面充塞。

wú gōng yóu yán,dú shé zhī lèi,

蜈蚣蚰蜒,毒蛇之类,

wéi huǒ suǒ shāo,zhēng zǒu chū xué,

为火所烧,争走出穴,

jiū pán tú guǐ、suí qǔ ér shí。

鸠槃荼鬼、随取而食。

yòu zhū è guǐ,tóu shàng huǒ rán,

又诸饿鬼,头上火燃,

jī kě rè nǎo,zhōu zhāng mèn zǒu。

饥渴热恼,周章闷走。

qí zhái rú shì、shèn kě bù wèi,

其宅如是、甚可怖畏,

dú hài huǒ zāi,zhòng nán fēi yī。

毒害火灾,众难非一。

shì shí zhái zhǔ zài mén wài lì,

是时宅主 在门外立,

wén yǒu rén yán,rǔ zhū zǐ děng,

闻有人言,汝诸子等,

xiān yīn yóu xì、lái rù cǐ zhái,

先因游戏、来入此宅,

zhì xiǎo wú zhī,huān yú lè zhù。

稚小无知,欢娱乐著。

zhǎng zhě wén yǐ,jīng rù huǒ zhái,

长者闻已,惊入火宅,

fāng yí jiù jì,lìng wú shāo hài。

方宜救济,令无烧害。

gào yù zhū zǐ,shuō zhòng huàn nàn,

告喻诸子,说众患难,

è guǐ dú chóng,zāi huǒ màn yán,

恶鬼毒虫,灾火蔓延,

zhòng kǔ cì dì、xiāng xù bù jué。

众苦次第、相续不绝。

dú shé wán fù,jí zhū yè chā、

毒蛇蚖蝮,及诸夜叉、

jiū pán tú guǐ,yě gàn hú gǒu,

鸠槃荼鬼,野干狐狗,

diāo jiù chī xiāo,bǎi zú zhī shǔ,

雕鹫鸱枭,百足之属,

jī kě nǎo jí,shèn kě bù wèi,

饥渴恼急,甚可怖畏,

cǐ kǔ nàn chù,kuàng fù dà huǒ。

此苦难处,况复大火。

zhū zǐ wú zhī,suī wén fù huì,

诸子无知,虽闻父诲,

yóu gù lè zhù,xī xì bù yǐ。

犹故乐著,嬉戏不已。

shì shí zhǎng zhě,ér zuò shì niàn,

是时长者,而作是念,

zhū zǐ rú cǐ,yì wǒ chóu nǎo。

诸子如此,益我愁恼。

jīn cǐ shě zhái,wú yī kě lè,

今此舍宅,无一可乐,

ér zhū zǐ děng、dān miǎn xī xì,

而诸子等、耽湎嬉戏,

bù shòu wǒ jiào,jiāng wéi huǒ hài。

不受我教,将为火害。

jí biàn sī wéi,shè zhū fāng biàn、

即便思惟,设诸方便、

gào zhū zǐ děng,wǒ yǒu zhǒng zhǒng,

告诸子等,我有种种,

zhēn wán zhī jù,miào bǎo hǎo chē,

珍玩之具,妙宝好车,

yáng chē lù chē、dà niú zhī chē,

羊车鹿车、大牛之车,

jīn zài mén wài。rǔ děng chū lái,

今在门外。汝等出来,

wú wéi rǔ děng,zào zuò cǐ chē,

吾为汝等,造作此车,

suí yì suǒ lè,kě yǐ yóu xì。

随意所乐,可以游戏。

zhū zǐ wén shuō,rú cǐ zhū chē,

诸子闻说,如此诸车,

jí shí bēn jìng、chí zǒu ér chū,

即时奔竞、驰走而出,

dào yú kòng dì,lí zhū kǔ nàn。

到于空地,离诸苦难。

zhǎng zhě jiàn zǐ,dé chū huǒ zhái,

长者见子,得出火宅,

zhù yú sì qú,zuò shī zǐ zuò、

住于四衢,坐师子座、

ér zì qìng yán,wǒ jīn kuài lè。

而自庆言,我今快乐。

cǐ zhū zǐ děng,shēng yù shèn nán,

此诸子等,生育甚难,

yú xiǎo wú zhī,ér rù xiǎn zhái。

愚小无知,而入险宅。

duō zhū dú chóng,chī mèi kě wèi,

多诸毒虫,魑魅可畏,

dà huǒ měng yán、sì miàn jù qǐ,

大火猛炎、四面俱起,

ér cǐ zhū zǐ、tān zhù xī xì,

而此诸子、贪著嬉戏,

wǒ yǐ jiù zhī,lìng dé tuō nán。

我已救之,令得脱难。

shì gù zhū rén,wǒ jīn kuài lè。

是故诸人,我今快乐。

ěr shí zhū zǐ、zhī fù ān zuò,

尔时诸子、知父安坐,

jiē yì fù suǒ、ér bái fù yán,

皆诣父所、而白父言,

yuàn cì wǒ děng,sān zhǒng bǎo chē。

愿赐我等,三种宝车。

rú qián suǒ xǔ,zhū zǐ chū lái,

如前所许,诸子出来,

dāng yǐ sān chē、suí rǔ suǒ yù,

当以三车、随汝所欲,

jīn zhèng shì shí,wéi chuí gěi yǔ。

今正是时,惟垂给与。

zhǎng zhě dà fù,kù cáng zhòng duō,

长者大富,库藏众多,

jīn yín liú lí、chē qú mǎ nǎo,

金银琉璃、砗磲玛瑙,

yǐ zhòng bǎo wù、zào zhū dà chē。

以众宝物、造诸大车。

zhuāng xiào yán shì,zhōu zā lán dùn,

庄校严饰,周匝栏楯,

sì miàn xuán líng,jīn shéng jiāo luò。

四面悬铃,金绳交络。

zhēn zhū luó wǎng,zhāng shī qí shàng,

真珠罗网,张施其上,

jīn huá zhū yīng,chù chù chuí xià,

金华诸璎,处处垂下,

zhòng cǎi zá shì,zhōu zā wéi rào,

众彩杂饰,周匝围绕,

róu ruǎn zèng kuàng,yǐ wéi yīn rù。

柔软缯纩,以为茵蓐。

shàng miào xì dié,jià zhí qiān yì,

上妙细迭,价值千亿,

xiān bái jìng jié,yǐ fù qí shàng。

鲜白净洁,以覆其上。

yǒu dà bái niú,féi zhuàng duō lì,

有大白牛,肥壮多力,

xíng tǐ shū hǎo,yǐ jià bǎo chē。

形体姝好,以驾宝车。

duō zhū bīn cóng,ér shì wèi zhī。

多诸傧从,而侍卫之。

yǐ shì miào chē,děng cì zhū zǐ。

以是妙车,等赐诸子。

zhū zǐ shì shí,huān xǐ yǒng yuè,

诸子是时,欢喜踊跃,

chéng shì bǎo chē,you yú sì fāng,

乘是宝车,游于四方,

xī xì kuài lè,zì zài wú ài。

嬉戏快乐,自在无碍。

gào shè lì fú,wǒ yì rú shì,

告舍利弗,我亦如是,

zhòng shèng zhōng zūn,shì jiān zhī fù。

众圣中尊,世间之父。

yí qiè zhòng shēng,jiē shì wú zǐ,

一切众生,皆是吾子,

shēn zhù shì lè,wú yǒu huì xīn。

深著世乐,无有慧心。

sān jiè wú ān,yóu rú huǒ zhái,

三界无安,犹如火宅,

zhòng kǔ chōng mǎn,shèn kě bù wèi,

众苦充满,甚可怖畏,

cháng yǒu shēng lǎo,bìng sǐ yōu huàn,

常有生老,病死忧患,

rú shì děng huǒ,chì rán bù xī。

如是等火,炽燃不息。

rú lái yǐ lí,sān jiè huǒ zhái,

如来已离,三界火宅,

jì rán xián jū,ān chù lín yě。

寂然闲居,安处林野。

jīn cǐ sān jiè,jiē shì wǒ yǒu,

今此三界,皆是我有,

qí zhōng zhòng shēng,xī shì wú zǐ。

其中众生,悉是吾子。

ér jīn cǐ chù,duō zhū huàn nàn,

而今此处,多诸患难,

wéi wǒ yī rén,néng wéi jiù hù。

唯我一人,能为救护。

suī fù jiào zhào,ér bù xìn shòu,

虽复教诏,而不信受,

yú zhū yù rǎn,tān zhù shēn gù。

于诸欲染,贪著深故。

yǐ shì fāng biàn,wéi shuō sān chéng,

以是方便,为说三乘,

lìng zhū zhòng shēng,zhī sān jiè kǔ,

令诸众生,知三界苦,

kāi shì yǎn shuō、chū shì jiān dào。

开示演说、出世间道。

shì zhū zǐ děng,ruò xīn jué dìng,

是诸子等,若心决定,

jù zú sān míng、jí liù shén tōng,

具足三明、及六神通,

yǒu dé yuán jiào、bù tuì pú sà。

有得缘觉、不退菩萨。

rǔ shè lì fú,wǒ wéi zhòng shēng,

汝舍利弗,我为众生,

yǐ cǐ pì yù、shuō yī fó chéng,

以此譬喻、说一佛乘,

rǔ děng ruò néng、xìn shòu shì yǔ,

汝等若能、信受是语,

yí qiè jiē dāng,chéng dé fó dào。

一切皆当,成得佛道。

shì chéng wēi miào、qīng jìng dì yī,

是乘微妙、清净第一,

yú zhū shì jiān、wéi wú yǒu shàng,

于诸世间、为无有上,

fó suǒ yuè kě,yí qiè zhòng shēng、

佛所悦可,一切众生、

suǒ yìng chēng zàn、gōng yǎng lǐ bài。

所应称赞、供养礼拜。

wú liàng yì qiān、zhū lì jiě tuō,

无量亿千、诸力解脱,

chán dìng zhì huì,jí fó yú fǎ,

禅定智慧,及佛余法,

dé rú shì chéng。lìng zhū zǐ děng,

得如是乘。令诸子等,

rì yè jié shù、cháng dé yóu xì,

日夜劫数、常得游戏,

yǔ zhū pú sà、jí shēng wén zhòng,

与诸菩萨、及声闻众,

chéng cǐ bǎo chéng,zhí zhì dào chǎng。

乘此宝乘,直至道场。

yǐ shì yīn yuán,shí fāng dì qiú,

以是因缘,十方谛求,

gèng wú yú chéng,chú fó fāng biàn。

更无余乘,除佛方便。

gào shè lì fú,rǔ zhū rén děng,

告舍利弗,汝诸人等,

jiē shì wú zǐ,wǒ zé shì fù。

皆是吾子,我则是父。

rǔ děng lèi jié、zhòng kǔ suǒ shāo,

汝等累劫、众苦所烧,

wǒ jiē jì bá,lìng chū sān jiè。

我皆济拔,令出三界。

wǒ suī xiān shuō、rǔ děng miè dù,

我虽先说、汝等灭度,

dàn jìn shēng sǐ,ér shí bù miè,

但尽生死,而实不灭,

jīn suǒ yìng zuò,wéi fó zhì huì。

今所应作,唯佛智慧。

ruò yǒu pú sà,yú shì zhòng zhōng,

若有菩萨,于是众中,

néng yì xīn tīng、zhū fó shí fǎ,

能一心听、诸佛实法,

zhū fó shì zūn、suī yǐ fāng biàn,

诸佛世尊、虽以方便,

suǒ huà zhòng shēng,jiē shì pú sà。

所化众生,皆是菩萨。

ruò rén xiǎo zhì,shēn zhù ài yù,

若人小智,深著爱欲,

wèi cǐ děng gù、shuō yú kǔ dì。

为此等故、说于苦谛。

zhòng shēng xīn xǐ,dé wèi céng yǒu,

众生心喜,得未曾有,

fó shuō kǔ dì,zhēn shí wú yì。

佛说苦谛,真实无异。

ruò yǒu zhòng shēng,bù zhī kǔ běn,

若有众生,不知苦本,

shēn zhù kǔ yīn,bù néng zàn shě,

深著苦因,不能暂舍,

wéi shì děng gù、fāng biàn shuō dào。

为是等故、方便说道。

zhū kǔ suǒ yīn,tān yù wéi běn,

诸苦所因,贪欲为本,

ruò miè tān yù,wú suǒ yī zhǐ,

若灭贪欲,无所依止,

miè jìn zhū kǔ,míng dì sān dì。

灭尽诸苦,名第三谛。

wéi miè dì gù,xiū xíng yú dào,

为灭谛故,修行于道,

lí zhū kǔ fù,míng dé jiě tuō。

离诸苦缚,名得解脱。

shì rén yú hé,ér dé jiě tuō,

是人于何,而得解脱,

dàn lí xū wàng,míng wéi jiě tuō,

但离虚妄,名为解脱,

qí shí wèi dé、yí qiè jiě tuō。

其实未得、一切解脱。

fó shuō shì rén、wèi shí miè dù,

佛说是人、未实灭度,

sī rén wèi dé,wú shàng dào gù,

斯人未得,无上道故,

wǒ yì bù yù、lìng zhì miè dù。

我意不欲、令至灭度。

wǒ wéi fǎ wáng,yú fǎ zì zài,

我为法王,于法自在,

ān yǐn zhòng shēng,gù xiàn yú shì。

安隐众生,故现于世。

rǔ shè lì fú,wǒ cǐ fǎ yìn,

汝舍利弗,我此法印,

wéi yù lì yì,shì jiān gù shuō,

为欲利益,世间故说,

zài suǒ yóu fāng,wù wàng xuān chuán。

在所游方,勿妄宣传。

ruò yǒu wén zhě,suí xǐ dǐng shòu,

若有闻者,随喜顶受,

dāng zhī shì rén、ā bì bá zhì。

当知是人、阿鞞跋致。

ruò yǒu xìn shòu,cǐ jīng fǎ zhě,

若有信受,此经法者,

shì rén yǐ céng,jiàn guò qù fó,

是人已曾,见过去佛,

gōng jìng gōng yǎng,yì wén shì fǎ。

恭敬供养,亦闻是法。

ruò rén yǒu néng,xìn rǔ suǒ shuō,

若人有能,信汝所说,

zé wéi jiàn wǒ,yì jiàn yú rǔ、

则为见我,亦见于汝、

jí bǐ qiū sēng、bìng zhū pú sà。

及比丘僧、并诸菩萨。

sī fǎ huá jīng,wéi shēn zhì shuō,

斯法华经,为深智说,

qiǎn shí wén zhī,mí huò bù jiě,

浅识闻之,迷惑不解,

yí qiè shēng wén、jí pì zhī fó,

一切声闻、及辟支佛,

yú cǐ jīng zhōng,lì suǒ bù jí。

于此经中,力所不及。

rǔ shè lì fú,shàng yú cǐ jīng、

汝舍利弗,尚于此经、

yǐ xìn dé rù,kuàng yú shēng wén。

以信得入,况余声闻。

qí yú shēng wén,xìn fó yǔ gù,

其余声闻,信佛语故,

suí shùn cǐ jīng,fēi jǐ zhì fēn。

随顺此经,非己智分。

yòu shè lì fú,jiāo màn xiè dài、

又舍利弗,憍慢懈怠、

jì wǒ jiàn zhě,mò shuō cǐ jīng。

计我见者,莫说此经。

fán fū qiǎn shí,shēn zhù wǔ yù,

凡夫浅识,深著五欲,

wén bù néng jiě,yì wù wéi shuō。

闻不能解,亦勿为说。

ruò rén bù xìn,huǐ bàng cǐ jīng,

若人不信,毁谤此经,

zé duàn yí qiè,shì jiān fó zhǒng。

则断一切,世间佛种。

huò fù pín cù,ér huái yí huò,

或复颦蹙,而怀疑惑,

rǔ dāng tīng shuō,cǐ rén zuì bào。

汝当听说,此人罪报。

ruò fó zài shì,ruò miè dù hòu,

若佛在世,若灭度后,

qí yǒu fěi bàng,rú sī jīng diǎn,

其有诽谤,如斯经典,

jiàn yǒu dú sòng、shū chí jīng zhě,

见有读诵、书持经者,

qīng jiàn zēng jí、ér huái jié hèn,

轻贱憎嫉、而怀结恨,

cǐ rén zuì bào,rǔ jīn fù tīng,

此人罪报,汝今复听,

qí rén mìng zhōng,rù ā bí yù,

其人命终,入阿鼻狱,

jù zú yī jié,jié jìn gēng shēng,

具足一劫,劫尽更生,

rú shì zhǎn zhuǎn,zhì wú shù jié,

如是展转,至无数劫,

cóng dì yù chū,dāng duò chù shēng,

从地狱出,当堕畜生,

ruò gǒu yě gàn,qí xíng hàn shòu,

若狗野干,其形颔瘦,

lí dǎn jiè lài,rén suǒ chù ráo,

黧黮疥癞,人所触娆,

yòu fù wéi rén,zhī suǒ è jiàn,

又复为人,之所恶贱,

cháng kùn jī kě,gǔ ròu kū jié,

常困饥渴,骨肉枯竭,

shēng shòu chǔ dú,sǐ bèi wǎ shí,

生受楚毒,死被瓦石,

duàn fó zhǒng gù,shòu sī zuì bào。

断佛种故,受斯罪报。

ruò zuò luò tuó,huò shēng lǘ zhōng,

若作骆驼,或生驴中,

shēn cháng fù zhòng,jiā zhū zhàng chuí,

身常负重,加诸杖捶,

dàn niàn shuǐ cǎo,yú wú suǒ zhī,

但念水草,余无所知,

bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

谤斯经故,获罪如是。

yǒu zuò yě gàn,lái rù jù luò,

有作野干,来入聚落,

shēn tǐ jiè lài,yòu wú yī mù,

身体疥癞,又无一目,

wéi zhū tóng zǐ,zhī suǒ dǎ zhì,

为诸童子,之所打掷,

shòu zhū kǔ tòng,huò shí zhì sǐ。

受诸苦痛,或时致死。

yú cǐ sǐ yǐ,gèng shòu mǎng shēn,

于此死已,更受蟒身,

qí xíng zhǎng dà,wǔ bǎi yóu xún,

其形长大,五百由旬,

lóng ái wú zú,wǎn zhuǎn fù háng,

聋騃无足,宛转腹行,

wéi zhū xiǎo chóng,zhī suǒ zā shí,

为诸小虫,之所咂食,

zhòu yè shòu kǔ,wú yǒu xiū xī,

昼夜受苦,无有休息,

bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

谤斯经故,获罪如是。

ruò dé wéi rén,zhū gēn ān dùn,

若得为人,诸根闇钝,

cuó lòu luán bì,máng lóng bèi yǔ,

矬陋挛躄,盲聋背伛,

yǒu suǒ yán shuō,rén bù xìn shòu,

有所言说,人不信受,

kǒu qì cháng chòu,guǐ mèi suǒ zhù,

口气常臭,鬼魅所著,

pín qióng xià jiàn,wéi rén suǒ shǐ,

贫穷下贱,为人所使,

duō bìng xiāo shòu,wú suǒ yī hù,

多病痟瘦,无所依怙,

suī qīn fù rén,rén bù zài yì,

虽亲附人,人不在意,

ruò yǒu suǒ dé,xún fù wàng shī。

若有所得,寻复忘失。

ruò xiū yī dào,shùn fāng zhì bìng,

若修医道,顺方治病,

gèng zēng tā jí,huò fù zhì sǐ。

更增他疾,或复致死。

ruò zì yǒu bìng,wú rén jiù liáo,

若自有病,无人救疗,

shè fú liáng yào,ér fù zēng jù。

设服良药,而复增剧。

ruò tā fǎn nì、chāo jié qiè dào,

若他反逆、抄劫窃盗,

rú shì děng zuì,héng luó qí yāng。

如是等罪,横罗其殃。

rú sī zuì rén,yǒng bù jiàn fó,

如斯罪人,永不见佛,

zhòng shèng zhī wáng,shuō fǎ jiào huà,

众圣之王,说法教化,

rú sī zuì rén,cháng shēng nán chǔ,

如斯罪人,常生难处,

kuáng lóng xīn luàn,yǒng bù wén fǎ。

狂聋心乱,永不闻法。

yú wú shù jié、rú héng hé shā,

于无数劫、如恒河沙,

shēng zhé lóng yǎ,zhū gēn bù jù、

生辄聋哑,诸根不具、

cháng chù dì yù,rú yóu yuán guān,

常处地狱,如游园观,

zài yú è dào,rú jǐ shě zhái,

在余恶道,如己舍宅,

tuó lǘ zhū gǒu、shì qí háng chù,

驼驴猪狗、是其行处,

bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

谤斯经故,获罪如是。

ruò dé wéi rén,lóng máng yīn yǎ、

若得为人,聋盲喑哑、

pín qióng zhū shuāi、yǐ zì zhuāng yán,

贫穷诸衰、以自庄严,

shuǐ zhǒng gàn xiāo、jiè lài yōng jū、

水肿干痟、疥癞痈疽、

rú shì děng bìng,yǐ wéi yī fú,

如是等病,以为衣服,

shēn cháng chòu chù,gòu huì bù jìng,

身常臭处,垢秽不净,

shēn zhù wǒ jiàn,zēng yì chēn huì,

深著我见,增益嗔恚,

yín yù chì shèng,bù zé qín shòu,

淫欲炽盛,不择禽兽,

bàng sī jīng gù,huò zuì rú shì。

谤斯经故,获罪如是。

gào shè lì fú,bàng sī jīng zhě,

告舍利弗,谤斯经者,

ruò shuō qí zuì,qióng jié bú jìn。

若说其罪,穷劫不尽。

yǐ shì yīn yuán,wǒ gù yǔ rǔ,

以是因缘,我故语汝,

wú zhì rén zhōng,mò shuō cǐ jīng。

无智人中,莫说此经。

ruò yǒu lì gēn,zhì huì míng liǎo,

若有利根,智慧明了,

duō wén qiáng shí,qiú fó dào zhě,

多闻强识,求佛道者,

rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

如是之人,乃可为说。

ruò rén céng jiàn,yì bǎi qiān fó,

若人曾见,亿百千佛,

zhí zhū shàn běn,shēn xīn jiān gù,

植诸善本,深心坚固,

rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

如是之人,乃可为说。

ruò rén jīng jìn,cháng xiū cí xīn,

若人精进,常修慈心,

bù xī shēn mìng,nǎi kě wéi shuō。

不惜身命,乃可为说。

ruò rén gōng jìng,wú yǒu yì xīn,

若人恭敬,无有异心,

lí zhū fán yú,dú chǔ shān zé,

离诸凡愚,独处山泽,

rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

如是之人,乃可为说。

yòu shè lì fú,ruò jiàn yǒu rén,

又舍利弗,若见有人,

shě è zhī shi,qīn jìn shàn yǒu,

舍恶知识,亲近善友,

rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

如是之人,乃可为说。

ruò jiàn fó zǐ,chí jiè qīng jié,

若见佛子,持戒清洁,

rú jìng míng zhū,qiú dà chéng jīng,

如净明珠,求大乘经,

rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

如是之人,乃可为说。

ruò rén wú chēn,zhì zhí róu ruǎn,

若人无嗔,质直柔软,

cháng mǐn yí qiè,gōng jìng zhū fó,

常愍一切,恭敬诸佛,

rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

如是之人,乃可为说。

fù yǒu fó zǐ,yú dà zhòng zhōng,

复有佛子,于大众中,

yǐ qīng jìng xīn,zhǒng zhǒng yīn yuán、

以清净心,种种因缘、

pì yù yán cí、shuō fǎ wú ài,

譬喻言辞、说法无碍,

rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

如是之人,乃可为说。

ruò yǒu bǐ qiū,wéi yí qiè zhì,

若有比丘,为一切智,

sì fāng qiú fǎ,hé zhǎng dǐng shòu,

四方求法,合掌顶受,

dàn lè shòu chí,dà chéng jīng diǎn,

但乐受持,大乘经典,

nǎi zhì bù shòu,yú jīng yī jì,

乃至不受,余经一偈,

rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

如是之人,乃可为说。

rú rén zhì xīn,qiú fó shè lì,

如人至心,求佛舍利,

rú shì qiú jīng,dé yǐ dǐng shòu,

如是求经,得已顶受,

qí rén bù fù,zhì qiú yú jīng,

其人不复,志求余经,

yì wèi céng niàn,wài dào diǎn jí,

亦未曾念,外道典籍,

rú shì zhī rén,nǎi kě wéi shuō。

如是之人,乃可为说。

gào shè lì fú,wǒ shuō shì xiāng,

告舍利弗,我说是相,

qiú fó dào zhě、qióng jié bú jìn,

求佛道者、穷劫不尽,

rú shì děng rén,zé néng xìn jiě,

如是等人,则能信解,

rǔ dāng wéi shuō,miào fǎ huá jīng。

汝当为说,妙法华经。


相关知识