法华经全文网
法华经全文网
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷六)注音

导读:尔时。观世音菩萨。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。世尊。忆念我昔。无数恒河沙劫。于时有佛。出现于世。名观世音。...

楞严经(卷六)注音

ěr
shí
guān
shì
yīn
cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán

shì
zūn


niàn
shù
héng

shā
jié


shí
yǒu


chū
xiàn

shì

míng
guān
shì
yīn

xīnjiào


cóng
wén

xiū


sānchū

wén
zhōng


liú
wáng
suǒ

suǒ
dòng
jìng
èr
xiàng

liǎo
rán

shēng


shì
jiàn
zēng

wén
suǒ
wén
jìn

jìn
wén

zhù

jué
suǒ
jué
kōng

kōng
jué

yuán

kōng
suǒ
kōng
miè

shēng
miè

miè


miè
xiàn
qián


rán
chāo
yuè

shì
chū
shì
jiān

shí
fāng
yuán
míng

huò
èr
shū
shèng


zhě

shàng

shí
fāng
zhū


běn
miào
jué
xīn
lái

tóng
èr
zhě

xià

shí
fāng

qiè

liù
dào
zhòng
shēng


zhū
zhòng
shēng

tóng

bēi
yǎng

shì
zūn

yóu

gōng
yǎng
guān
yīn

lái

méng


lái

shòu


huàn

wén
xūn
wén
xiū

jīn
gāng
sān
mèi
lái

tóng
lìng

shēn
chéng
sān
shí
èr
yìng


zhū
guó


shì
zūn

ruò
zhū
sānjìn
xiū

lòu

shèng
jiě
xiàn
yuán


xiàn

shēn

ér
wèi
shuō


lìng

jiě
tuō

ruò
zhū
yǒu
xué


jìng
miào
míng

shèng
miào
xiàn
yuán
qián

xiàn

jué
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

jiě
tuō

ruò
zhū
yǒu
xué

duàn
shí
èr
yuán

yuán
duàn
shèng
xìng

shèng
miào
xiàn
yuán
qián

xiàn
yuán
jué
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

jiě
tuō

ruò
zhū
yǒu
xué
kōng

xiū
dào

miè

shèng
xìng
xiàn
yuán
qián

xiàn
shēng
wén
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

jiě
tuō

ruò
zhū
zhòng
shēng


xīn
míngfàn

chén


shēn
qīng
jìng
qián

xiàn
fàn
wáng
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

jiě
tuō

ruò
zhū
zhòng
shēng


wéi
tiān
zhǔ

tǒng
lǐng
zhū
tiān
qián

xiàn

shì
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng


shēn

zài

yóu
xíng
shí
fāng
qián

xiàn

zài
tiān
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng


shēn

zài

fēi
xíng

kōng
qián

xiàn


zài
tiān
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng

ài
tǒng
guǐ
shén

jiù

guó

qián

xiàn
tiān

jiāng
jūn
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng

ài
tǒng
shì
jiè

bǎo

zhòng
shēng
qián

xiàn

tiān
wáng
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng

ài
shēng
tiān
gōng


shǐ
使
guǐ
shén
qián

xiàn

tiān
wáng
guó
tài

shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng


wéi
rén
wáng
qián

xiàn
rén
wáng
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng

ài
zhǔ

xìng

shì
jiān
tuī
ràng
qián

xiàn
zhǎng
zhě
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng

ài
tán
míng
yán

qīng
jìng


qián

xiàn

shì
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng

ài
zhì
guó


pōu
duàn
bāng

qián

xiàn
zǎi
guān
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng

ài
zhū
shù
shù

shè
wèi


qián

xiàn

luó
mén
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
yǒu
nán


hǎo
xué
chū
jiā

chí
zhū
jiè

qián

xiàn

qiū
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
yǒu

rén

hǎo
xué
chū
jiā

chí
zhū
jìn
jiè
qián

xiàn

qiū

shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
yǒu
nánchí

jiè
qián

xiàn
yōu

sāi
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
yǒu
jiè


qián

xiàn
yōu


shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
yǒu

rén

nèi
zhèng

shēn


xiū
jiā
guó
qián

xiàn

zhǔ
shēn


guó

rén

mìng


jiā

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
yǒu
zhòng
shēng


huì
nán
gēn
qián

xiàn
tóng
nán
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
yǒu
chù


ài

chù
shēn


qiú
qīn
bào
qián

xiàn
tóng

shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
yǒu
zhū
tiān


chū
tiān
lún


xiàn
tiān
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
yǒu
zhū
lóng


chū
lóng
lún


xiàn
lóng
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
yǒu
yào
chāběn
lún
qián

xiàn
yào
chā
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
qián
tuō

lún
qián

xiàn
qián


shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
ā
xiū
luó


tuō

lún
qián

xiàn
ā
xiū
luó
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
jǐn

luó


tuō

lún
qián

xiàn
jǐn

luó
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò


luó
qié


tuō

lún
qián

xiàn


luó
qié
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
zhòng
shēng


rén
xiū
rén


xiàn
rén
shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

ruò
zhū
fēi
rén

yǒu
xíng

xíng

yǒu
xiǎng

xiǎng
lún
qián

jiē
xiàn

shēn

ér
wèi
shuō


lìng

chéng
jiù

shì
míng
miào
jìng

sān
shí
èr
yìng


guó

shēn

jiē

sān
mèi

wén
xūn
wén
xiū


zuò
miàozài
chéng
jiù

shì
zūn


wén
xūn
wén
xiū

jīn
gāng
sān
mèi


zuò
miàozhū
shí
fāng
sān
shì

liù
dào

qiè
zhòng
shēng

tóng
bēi
yǎng


lìng
zhū
zhòng
shēngshēn
xīn

huò
shí

zhǒng


wèi
gōngzhě

yóuguān
yīn


guān
guān
zhě

lìng

shí
fāng

nǎo
zhòng
shēng

guān

yīn
shēngjiě
tuō

èr
zhě

zhī
jiàn
xuán


lìng
zhū
zhòng
shēng

shè


huǒ

huǒ

néng
shāo

sān
zhě

guān
ting
xuán


lìng
zhū
zhòng
shēng


shuǐ
suǒ
piāo

shuǐ

néngzhě

duàn
miè
wàng
xiǎng

xīn

shā
hài

lìng
zhū
zhòng
shēng


zhū
guǐ
guó

guǐ

néng
hài


zhě

xūn
wén
chéng
wén

liù
gēn
xiāo


tóng

shēng
ting

néng
lìng
zhòng
shēng

lín
dāng
bèi
hài

dāo
duàn
duàn
huì

shǐ
使

bīng


yóu


shuǐchuī
guāng

xìng

yáo
dòng

liù
zhě

wén
xūn
jīng
míng

míng
biàn

jiè


zhū
yōu
àn

xìng

néng
quán

néng
lìng
zhòng
shēng

yào
chā

luó
chà

jiū
pán
chá
guǐshě
zhē


dān

děng

suī
jìn

pángnéng
shì


zhě

yīn
xìng
yuán
xiāo

guān
ting
fǎn
r&ugraugrave;


zhū
chén
wàng

néng
lìng
zhòng
shēng

jìn

jiā
suǒ

suǒ

néng
zhuó


zhě

miè
yīn
yuán
wén

biàn
shēngnéng
lìng
zhòng
shēng

jīng
guò
xiǎn


zéi

néng
jié

jiǔ
zhě

xūn
wén

chén


suǒ

jié

néng
lìng

qiè
duō
yín
zhòng
shēng

yuǎn

tān


shí
zhě

chún
yīn

chén

gēn
jìng
yuán
róng


duì
suǒ
duì

néng
lìng

qiè
fèn
忿
hèn
zhòng
shēng


zhū
tiàn
huì

shí

zhě

xiāo
chén
xuán
míng


jiè
shēn
xīn

yóu

liú


lǎng
chè

ài

néng
lìng

qiè

hūn
dùn
xìng
zhàng

zhū
ā
diān
jiā

yǒng

chī
àn

shí
èr
zhě

róng
xíng

wén


dòng
dào
chǎng

shè

shì
jiān


huì
shì
jiè

néng
biàn
shí
fāng

gōng
yǎng
wēi
chén
zhū


lái
biān

wéi

wáng


néng
lìng

jièzhòng
shēng


qiú
nán
zhě

dàn
shēng


zhì
huì
zhī
nán

shí
sān
zhě

liù
gēn
yuán
tōng

míng
zhào

èr

hán
shí
fāng
jièyuán
jìng

kōng

lái
zàng

chéng
shùn
shí
fāng

wēi
chén

lái
mén

shòu
lǐng

shī

néng
lìng

jiè


zhòng
shēng


qiú

zhě

dàn
shēng
duān
zhèng
róu
shùn

zhòng
rén
ài
jìng

yǒu
xiàng
zhī


shí

zhě


sān
qiān

qiān
shì
jiè

bǎi

亿

yuè

xiàn
zhù
shì
jiān

zhū

wáng


yǒu
liù
shí
èr
héng

shā
shù

xiū

chuí
fàn

jiào
huà
zhòng
shēng

suí
shùn
zhòng
shēng

fāng
biàn
便
zhì
huì
tóng

yóu

suǒ


yuán
tōng
běn
gēn


miào
ěr
mén

rán
hòu
shēn
xīn

wēi
miào
hán
róng

zhōu
biàn

jiè

néng
lìng
zhòng
shēng

chí

míng
hàogòng
chí
liù
shí
èr
héng

shā
zhū

wáng


èr
rénzhèng
děngshì
zūnmíng
hàozhòng
duō
míng
hàoyóu

xiūzhēn
yuán
tōng

shì
míng
shí

shī

wèibèi
zhòng
shēng

shì
zūn


yòu
huò
shì
yuán
tōng

xiū
zhèng

shàng
dào


yòu
néng
shàn
huò

zuò
miàozhě

yóu

chū
huò

miào
miào
wén
xīn

xīn
jīng

wén

jiàn
wén
jué
zhī


néng
fēn


chéng

yuán
róng

qīng
jìng
bǎo
juénéng
xiàn

zhòng
duō
miào
róng

néng
shuō

biānshén
zhòu


zhōng
huò
xiàn


shǒu
sān
shǒu


shǒu

shǒu

jiǔ
shǒu
shí

shǒu


shì
nǎi
zhì


bǎi

shǒu

qiān
shǒu
wàn
shǒu


wàn

qiān

shuò
jiā
luó
shǒu

èr
liù
shí

shí
èr


shí

shí
liù

shí

èr
shí

zhì
èr
shíshì
nǎi
zhì


bǎiqiān

wànwàn

qiān


tuó
luó


èr

sān
jiǔshì
nǎi
zhì


bǎiqiān

wànwàn

qiān

qīng
jìng
bǎo


huò

huò
wēi

huò
dìng
huò
huì

jiù

zhòng
shēng
zài

èr
zhě

yóu

wén


tuō
chū
liù
chén


shēng

yuán


néng
wéi
àimiào
néng

xiàn


xíng

sòng


zhòu


xíng

zhòu

néng


wèi

shī
zhū
zhòng
shēng

shì

shí
fāng

wēi
chén
guó


jiē
míng

wèi
shī

wèi
zhě

sān
zhě

yóu

xiū


běn
miào
yuán
tōng

qīng
jìng
běn
gēn

suǒ
yóu
shì
jiè

jiē
lìng
zhòng
shēng

shě
shēn
zhēn
bǎo

qiú

āi
mǐn


zhě
xīn

zhèng

jiū
jìng

néng

zhēn
bǎo

zhǒng
zhǒng
gòng
yǎng

shí
fāng

lái

páng


jiè

liù
dào
zhòng
shēng

qiú
qiú
qiú
sān
mèi

sān
mèi

qiú
cháng
shòu
寿

cháng
shòu
寿


shì
nǎi
zhì

qiú

niè
pán


niè
pán


wèn
yuán
tōng


cóng
ěr
mén

yuán
zhào
sān
mèi

yuán
xīn

zài

yīn

liú
xiàng


sānchéng
jiù
wéishì
zūn
lái

tàn

shàn


yuán
tōng

ménhuì
zhōng

shòu


wéi
guān
shì
yīn
hào

yóu

guān
ting

shí
fāng
yuán
míng


guān
yīn
míng

biàn
shí
fāng
jiè

ěr
shí

shì
zūn


shī

zuò

cóng
tóng
fàng
bǎo
guāng

yuǎn
guàn
shí
fāng

wēi
chén

lái


wáng


zhū


dǐng


zhū

lái


tóng
fàng
bǎo
guāng

cóng
wēi
chén
fāng

lái
guàn

dǐng

bìng
guàn
huì
zhōng

zhū
ā
luó
hàn

lín

chí
zhǎo

jiē
yǎn

yīn

jiāo
guāng
xiāng
luó


bǎo

wǎng

shì
zhū

zhòng


wèi
céng
yǒu


qiè

huò
jīn
gāng
sān
mèi


shí
tiān

bǎi
bǎo
lián
huá

qīng
huáng
chì
bái

jiàn
cuò
fēn
róu

shí
fāng

kōng

chéng

bǎosuō

jièshānshí

xiàn

wéi
jiàn
shí
fāng

wēi
chén
guóchéng

jiè

fàn
bei
yǒngrán

zòu


shì

lái

gào
wén
shū
shī


wángjīn
guān

èr
shí


xué
zhū
ā
luó
hàn


shuō
zuì
chū
chéng
dào
fāng
biàn
便

jiē
yán
xiū

zhēn
shí
yuán
tōng


děng
xiū
xíng

shí

yōu
liè

qián
hòu
chà
bié


jīn

lìng
ā
nán
kāi


èr
shí

xíng

shuí
dāng

gēn

jiān

miè
hòu


jiè
zhòng
shēng
chéng

qiú

shàng
dào


fāng
biàn
便
ménchéng
jiù

wén
shū
shī


wáng


fèng


zhǐ


cóng
zuò


dǐng
chéng

wēi
shén

shuō

duì


jué
hǎi
xìng
chéng
yuán

yuán
chéng
jué
yuán
miào

yuán
míng
zhào
shēng
suǒ

suǒ

zhào
xìng
wáng


wàng
yǒu

kōng


kōng

shì
jiè

xiǎng
chéng
chéng
guó

zhī
jué
nǎi
zhòng
shēng

kōng
shēng

jué
zhōng


hǎi

ōu

yǒu
lòu
wēi
chén
guó

jiē

kōng
suǒ
shēng

ōu
miè
kōng
běn

kuàng

zhū
sān
yǒu

guī
yuán
xìng

èr

fāng
biàn
便
yǒu
duō
mén

shèng
xìng


tōng

shùn

jiē
fāng
biàn
便

chū
xīn

sān
mèi

chí


tóng
lún


xiǎng
jié
chéng
chén

jīng
liǎo

néng
chè
míng
chè

yún

huò
yuán
tōng

yīn
shēng


yán

dàn

míng

wèi


fēi
hán

qiè

yún

huò
yuán
tōng

xiāng


zhōng
zhīyuán

yǒu


héng

suǒ
jué

yún

huò
yuán
tōng

wèi
xìng
fēi
běn
rán

yào

wèi
shí
yǒu


jué

héng

yún

huò
yuán
tōng

chù

suǒ
chù
míng


suǒ

míng
chùxìng
fēi
dìng

yún

huò
yuán
tōng


chēng
wéi
nèi
chén

píng
chén

yǒu
suǒ

néng
suǒ
fēi
biàn
shè

yún

huò
yuán
tōng

jiàn
xìng
suī
dòng
rán

míng
qián

míng
hòu


wéi
kuī

bàn

yún

huò
yuán
tōngchū

tōng

xiàn
qián

jiāo

zhī

fěi
shè

yún

huò
yuán
tōng

shé
fēi


duān

yīn
wèi
shēng
jué
liǎo

wèi
wáng
liǎo

yǒu

yún

huò
yuán
tōng

shēn

suǒ
chù
tóng


fēi
yuán
jué
guān


liàng

míng
huì

yún

huò
yuán
tōng

zhī
gēn

luàn

zhàn
liǎo
zhōng

jiàn

xiǎng
niàn


tuō

yún

huò
yuán
tōng

shí
jiàn

sān

jié
běn
chēng
fēi
xiàngxiān

dìng

yún

huò
yuán
tōng

xīn
wén
dòng
shí
fāng

shēng


yīn

chū
xīn

néng

yún

huò
yuán
tōng


xiǎng
běn
quán

zhǐ
lìng
shè
xīn
zhù

zhù
chéng
xīn
suǒ
zhù

yún

huò
yuán
tōng

shuō

nòng
yīn
wén

kāi

xiān
chéng
zhě

míng

fēi

lòu

yún

huò
yuán
tōng

chí
fàn
dàn
shù
shēn

fēi
shēn

suǒ
shù

yuán
fēi
biàn

qiè

yún

huò
yuán
tōng

shén
tōng
běn

宿
yīn


guān

fēn
bié

niàn
yuán
fēi


yún

huò
yuán
tōng

ruò


xìng
guān

jiān
ài
fēi
tōng

yǒu
wéi
fēi
shèng
xìng

yún

huò
yuán
tōng

ruò

shuǐ
xìng
guān

xiǎng
niàn
fēi
zhēn
shífēi
jué
guān

yún

huò
yuán
tōng

ruò

huǒ
xìng
guān

yàn
yǒu
fēi
zhēn

fēi
chū
xīn
fāng
biàn
便

yún

huò
yuán
tōng

ruò

fēng
xìng
guān

dòng

fēi

duì

duì
fēi

shàng
jué

yún

huò
yuán
tōng

ruò

kōng
xìng
guān

hūn
dùn
xiān
fēi
jué


juéyún

huò
yuán
tōng

ruò

shí
xìng
guān

guān
shí
fēi
cháng
zhù

cún
xīn
nǎi

wàng

yún

huò
yuán
tōng

zhū
xíng
shì

cháng

niàn
xìng
yuán
shēng
miè

yīn
guǒ
jīn
shū
gǎn


shì
huò
yuán
tōng


jīn
bái
shì
zūn


chū
suō

jiè


fāng
zhēn
jiào

qīng
jìng
zài
yīn
wénsān


shí

wén
zhōng
jiě
tuō

liáng
zāi
guān
shì
yīn


héng
shā
jié
zhōng


wēi
chén

guó
zài


wèi
shī
zhòng
shēng

miào
yīn
guān
shì
yīn

fàn
yīn
hǎi
cháo
yīn

jiù
shì

ān
níng

chū
shì
huò
cháng
zhù


jīn


lái


guān
yīn
suǒ
shuōrén
jìng

shí
fāngshí
chù

shí
wényuán
zhēn
shí


fēi
guān
zhàng
wài

kǒurán

shēn


fāng
zhī

xīn
niàn
fēnyuán
ting
yīn
xiǎng

xiá
ěr


wén


gēn
suǒ


shì

tōng
zhēn
shí

yīn
shēng
xìng
dòng
jìng

wén
zhōng
wéi
yǒu


shēng
hào

wén

fēi
shí
wén

xìng

shēngmiè

shēng
yǒu

fēi
shēng

shēng
miè
èr
yuán

shì

cháng
zhēn
shí

zòng
lìng
zài
mèng
xiǎng


wéijué
guān
chū

wéi

shēn
xīn
b&ugravugrave;
néng

jīn

suō

guó

shēng
lùn

xuān
míng

zhòng
shēng

běn
wén

xún
shēng

liú
zhuǎn

ā
nán
zòng
qiáng


miǎn
luò
xié


fēi
suí
suǒ
lún

xuán
liú
huò

wàng

ā
nán


ting


chéng

wēi

xuān
shuō
jīn
gāng
wáng


huàn

zhēn
sān
mèi


wén
wēi
chén


qiè


mén


lòu

xiān
chú


wén
chéng
guò

jiāng
wén
chí

wén
wén

wén
fēi

rán
shēng

yīn
shēng
yǒu
míng

xuán
wén

shēng
tuō

néng
tuō

shuí
míng


gēn

fǎn
yuán

liù
gēn
chéng
jiě
tuō

jiàn
wén

huàn

sān
jiè
ruò
kōng
huá

wén


gēn
chú

chén
xiāo
jué
yuán
jìng

jìng

guāng
tōng


zhào
hán

kōng

què
lái
guān
shì
jiān

yóu

mèng
zhōng
shì


dēng
qié
zài
mèng

shuí
néng
liú

xíng


shì
qiǎo
huàn
shī

huàn
zuò
zhū
nán

suī
jiàn
zhū
gēn
dòng

yàochōuguī

rán

zhū
huàn
chéng

xìng

liù
gēn


shì

yuán


jīng
míng

fēn
chéng
liùchù
chéng
xiū

liù
yòng
jiē

chéng

chén
gòu
yìng
niàn
xiāo

chéng
yuán
míng
jìng
miào


chén
shàng
zhū
xué

mínglái


zhòng

ā
nán

xuán

dào
wén

fǎn
wén
wén

xìng

xìng
chéng

shàng
dào

yuán
tōng
shí

shì


shì
wēi
chénniè
pán
mén

guò

zhū

lái


mén

chéng
jiù

xiàn
zài
zhū


jīn


yuán
míng

wèi
lái
xiū
xué
rén

dāng


shìcóng
zhōng
zhèng

fēi
wéi
guān
shì
yīn

chéng


shì
zūn

xún

zhū
fāng
biàn
便


jiù
zhū

jié

qiú
chū
shì
jiān
rén

chéng
jiù
niè
pán
xīn

guān
shì
yīn
wéi
zuìzhū
fāng
biàn
便

jiē
shì

wēi
shén


shì
shě
chén
láo

fēi
shì
cháng
xiū
xué

qiǎn
shēn
tóng
shuō

dǐng


lái
zàng


lòuyuàn
jiā
bèi
wèi
láimén

huò

fāng
biàn
便

chéng
jiù

kān

jiào
ā
nánjié
shěn
lún

dàn


gēn
xiū

yuán
tōng
chāo

zhě

zhēn
shí
xīn

shì


shì
ā
nán


zhū

zhòng

shēn
xīn
liǎo
ránkāi
shì

guān


niè
pán

yóu

yǒu
rén

yīn
shì
yuǎn
yóu

wèi

guī
huán

míng
liào

jiā

suǒ
guī
dàohuì

zhòng

tiān
lóngyǒu
xué
èr
chéng


zhū

qiè

xīn

xīn
shù
fán
yǒu
shí
héng

shā

jiē

běn
xīn

yuǎn
chén

gòu

huò

yǎn
jìng

xìng

qiū


wén
shuōchéng
ā
luó
hàn


liàng
zhòng
shēng

jiē


děng
děng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

ā
nán
zhěng

fuzhòng
zhōng


zhǎng
dǐng


xīn

yuán
míng

bēi
xīn
jiāo
wèi
lái
zhū
zhòng
shēngshǒu
báibēi
shì
zūn


jīnchéng


mén

shì
zhōng
xiū
xíng
huò

cháng
wén

lái

shuō

shì
yán


wèixiān

rén
zhě
xīn


jué

yuán

néng
jué

zhě


lái
yìng
shì


suī
wèi


yuàn


jié


qiè
zhòng
shēng

shì
zūn


zhū
zhòng
shēngjiàn
yuǎn

xié
shī
shuōhéng

shā


shè

xīn


sānyún

lìng

ān

dào
chǎng

yuǎn
zhū

shì
xīntuì
退


ěr
shí
shì
zūnzhòng
zhōng

chēng
zàn
ā
nán

shàn
zāi
shàn
zāisuǒ
wèn

ān

dào
chǎng

jiù

zhòng
shēng


jié
shěnjīn

ting

dāng
wèi

shuō

ā
nán

zhòng

wéi
rán
fèng
jiào


gào
ā
nán


cháng
wén


nài

zhōng

xuān
shuō
xiū
xíng

sān
jué
dìng


suǒ
wèi

shè
xīn
wéi
jiè

yīn
jiè
shēng
dìng

yīn
dìng

huì

shì

míng
wéi

sān

lòu
xué

ā
nán

yún

shè
xīn


míng
wéi
jiè

ruò
zhū
shì
jiè

liù
dào
zhòng
shēng


xīn

yínsuí

shēng

xiāngxiū
sān
mèi

běn
chū
chén
láo

yín
xīn

chú

chén


chū

zòng
yǒu
duō
zhì

chán
dìng
xiàn
qiánduàn
yín


luò

dào

shàng
pǐn

wáng

zhōng
pǐn

mín

xià
pǐn
děng
zhūyǒu

zhòng
wèi

chéng

shàng
dào


miè

hòuzhī
zhōng

duō


mín

chì
shèng
shì
jiān

guǎng
广
xíng
tān
yín

wéi
shàn
zhī
shí

lìng
zhū
zhòng
shēng

luò
ài
jiàn
kēng

shī

jiào
shì
rén

xiū
sānxiān
duàn
xīn
yín

shì
míng

lái

xiān

shì
zūnjué
dìng

qīng
jìng
míng
huì

shì

ā
nán

ruò

duàn
yín

xiū
chán
dìng
zhě


zhēng
shā
shíchéng
fàn

jīng
bǎi
qiān
jié

zhǐ
míng

shā


fēi
fàn
běn

shā
shí
chéng
yín
shēn

qiú

miào
guǒ

zòng

miào


jiē
shì
yín
gēn

gēn
běn
chéng
yín

lún
zhuǎn
sān
néng
chū


lái
niè
pánxiū
zhèng


shǐ
使
yín


shēn
xīn

duàn

duàn
xìng
shuō

míng
wéi

shuō
shuōxún
shuō

ā
nán

yòu
zhū
shì
jiè

liù
dào
zhòng
shēng


xīn

shāsuí

shēng

xiāngxiū
sān
mèi

běn
chū
chén
láo

shā
xīn

chú

chén


chū

zòng
yǒu
duō
zhì

chán
dìng
xiàn
qiánduàn
shā


luò
shén
dào

shàng
pǐn
zhī
rén

wéi


guǐ

zhōng
pǐn

wéi
fēi
xíng

chā

zhū
guǐ
shuài
děng

xià
pǐn
dāng
wéi

xíng
luó
chà


zhū
guǐ
shén


yǒu

zhòng
wèi

chéng

shàng
dào


miè

hòuzhī
zhōng

duō

guǐ
shén

chì
shèng
shì
jiān


yán
shí
ròu

ā
nán


lìng

qiū

shí

jìng
ròu


ròu
jiē

shén

huà
shēng

běn

mìng
gēnluó
mén


duō
zhēng
shī
湿

jiā

shā
shí

cǎo
cài

shēng
bēi
shén

suǒ
jiā

yīn


bēi

jiǎ
míng
wéi
ròu
wèi

nài


lái
miè

zhī
hòu

shí
zhòng
shēng
ròu

míng
wéi
shìděng
dāng
zhī

shì
shí
ròu
rén

zòng

xīn
kāi


sānjiē

luó
chà

bào
zhōng

shěn
shēng


hǎi

fēi

shì
zhī
rén

xiāng
shā
xiāng
tūn

xiāng
shí
wèi


yún

shì
rén

chū
sān
jiè


jiào
shì
rén

xiū
sān
duàn
shā
shēng

shì
míng

lái

xiān

shì
zūn


èr
jué
dìng

qīng
jìng
míng
huì

shì

ā
nán

ruò

duàn
shā

xiū
chán
dìng
zhěyǒu
rén


sāi

ěr

gāo
shēng

jiào

qiú
rén

wén


děng
míng
wéi

yǐnqīng
jìng

qiū


zhū


xíngshēng
cǎo

kuàng

shǒu


yún


bēi


zhū
zhòng
shēng

xuè
ròu
chōng
shí

ruò
zhū

qiūdōng
fāng


mián
juànshìxuē

qiú
cuì


lào
shì

qiū


shì
zhēn
tuō

chóu
huán

宿
zhài


yóu
sān
jièshēn
fèn

jiē
wéi

yuán


rén
shí


zhōng
bǎi
shǐ
使
shēn
xīn


zhū
zhòng
shēng

ruò
shēn
shēn
fèn

shēn
xīn
èr

shí


shuō
shì
rén
zhēn
jiě
tuō
zhě
shuō

míng
wéi

shuō
shuōxún
shuō

ā
nán

yòu

shì
jiè

liù
dào
zhòng
shēng


xīn

tōusuí

shēng

xiāngxiū
sān
mèi

běn
chū
chén
láo

tōu
xīn

chú

chén


chū

zòng
yǒu
duō
zhì

chán
dìng
xiàn
qiánduàn
tōu


luò
xié
dào

shàng
pǐn
jīng
ling

zhōng
pǐn
yāo
mèi

xià
pǐn
xié
rén

zhū
mèi
suǒ
zhuó


děng
qún
xié


yǒu

zhòng
wèi

chéng

shàng
dào


miè

hòuzhī
zhōng

duō

yāo
xié

chì
shèng
shì
jiān

qián

jiān


chēng
shàn
zhī
shíwèishàng
rén


yòu
huò

shí

kǒng
lìng
shī
xīn

suǒ
guò
zhī
chù


jiā
hào
sǎn


jiào

qiū

xún
fāng

shí

lìng

shě
tān

chéng


dào

zhū

qiū
děngshú
shícán
shēngsān
jiè

shì

wǎng
huán
fǎn

yún

zéi
rén

jiǎ


fu


fàn

lái

zào
zhǒng
zhǒng


jiē
yánquè
fēi
chū
jiā


jiè

qiū

wéi
xiǎo
chéng
dào

yóu
shì
liàng
zhòng
shēng

duò

jiàn


ruò

miè
hòu


yǒu

qiū


xīn
jué
dìng

xiū
sānnéng


lái
xíng
xiàng
zhī
qián

shēn
rán

dēng

shāo

zhǐ
jiéshēn
shàng

ruò

xiāng
zhù


shuō
shì
rén

shǐ

宿
zhài


shí
chóu


cháng

shì
jiān

yǒng
tuō
zhū
lòu

suī
wèi

míng

shàng
jué


shì
rén
jué
dìng
xīn

ruò

wéi


shě
shēn
wēi
yīn

zòng
chéng

wéi


huán
shēng
rén

chóu


宿
zhài
mài

zhèng
děng
jiào
shì
rén

xiū
sānhòu
duàn
tōu
dào

shì
míng

lái

xiān

shì
zūn


sān
jué
dìng

qīng
jìng
míng
huì

shì


ā
nán

ruò

duàn
tōu

xiū
chán
dìng
zhěyǒu
rén

shuǐ
guàn
lòu
zhī


qiú

mǎn

zòng
jīng
chén
jié

zhōng

píng


ruò
zhū

qiūzhī


fēn
cun
shí

fēn

shī
è
饿
zhòng
shēng
huì


zhǎng

zhòng

yǒu
rén
chuí


tóng

chēng
zàn


shǐ
使
shēn
xīn

èr

juān
shě

shēn
ròu

xuè


zhòng
shēng
gòng


jiāng

lái


liǎo

shuō

huí
wéi

jiěchū
xué


yìn
shì
rén


zhēn
sān
mèisuǒ
shuō

míng
wéi

shuō
shuōxún
shuō

ā
nán


shì
shì
jiè

liù
dào
zhòng
shēng

suī

shēn
xīn


shā
dào
yín

sān
xíng

yuán

ruò

wàngsān

qīng
jìng

chéng
ài
jiàn


shī

lái
zhǒng

suǒ
wèi

wèi

wèi


wèi
zhèng
yán
zhèng

huò
qiú
shì
jiān
zūn
shèngwèi
qián
rén
yán


jīntuó
huán
guǒ


tuó
hán
guǒ

ā

hán
guǒ

ā
luó
hàn
dào


zhī

chéng

shíqián

zhū
wèiqiú


chàn

tān

gòng
yǎng

shì

diān
jiā

xiāo
miè

zhǒng


rén

dāo

duàn
duō
luó
shì
rén

yǒng
yǔn
shàn
gēnzhī
jiàn

shěn
sān

hǎi


chéng
sān
mèi


miè

hòu

chì
zhū
ā
luó
hàn

yìng
shēn
shēngzhī
zhōng

zuò
zhǒng
zhǒng
xíng


zhū
lún
zhuǎn

huò
zuò
shā
mén

bái


shì

rén
wáng

zǎi
guān

tóng
nán

tóngshì
nǎi
zhì
yín

guǎ


jiān
tōu

fàntóng
shì

chēng
zàn

chéng

lìng

shēn
xīn


sānzhōng


yán


zhēnzhēn
ā
luó
hàn

xiè


yīn

qīng
yán

xué

wéi
chú
mìng
zhōng

yīn
yǒuyún

shì
rén

huò
luàn
zhòng
shēng

chéng

wàngjiào
shì
rén

xiū
sānhòu

duàn
chú

zhū

wàng


shì
míng

lái

xiān

shì
zūnjué
dìng

qīng
jìng
míng
huì

shì

ā
nán

ruò

duàn


wàng

zhěrén
fèn

wéi
zhān
tán
xíng


qiú
xiāngyǒu
shì
chù


jiào

qiū

zhí
xīn
dào
chǎngwēiqiè
xíng
zhōng

shàng


jiǎ

yún


chēng


shàng
rén
qióng
rén

wàng
hào

wángzhū
miè

kuàng


wángwàng
qiè

yīn


zhēn

guǒ
zhāoqiú

shì

rén


shuí
chéng
jiù

ruò
zhū

qiū

xīn

zhí
xián


qiè
zhēn
shí


sānyǒng


shì


yìn
shì
rén

chéng
jiù
shàng
zhī
juésuǒ
shuō

míng
wéi

shuō
shuōxún
shuō