法华经全文网
法华经全文网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经讲解 金刚经
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 劝持品 第十三(注音)

导读:ěr shí yào wáng pú sà mó hē sà jí dà lè shuō pú sà mó hē sà,尔时药王菩萨摩诃萨及大乐说菩萨摩诃萨,yǔ èr wàn pú sà juàn shǔ jù,jiē yú fó qián zuò shì shì yán:与二万菩萨眷属俱,皆于佛前作是誓言:...

法华经卷四 劝持品 第十三(注音)

ěr shí yào wáng pú sà mó hē sà jí dà lè shuō pú sà mó hē sà,

尔时药王菩萨摩诃萨及大乐说菩萨摩诃萨,

yǔ èr wàn pú sà juàn shǔ jù,jiē yú fó qián zuò shì shì yán:

与二万菩萨眷属俱,皆于佛前作是誓言:

wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ。wǒ děng yú fó miè hòu,dāng fèng chí、

惟愿世尊不以为虑。我等于佛灭后,当奉持、

dú sòng、shuō cǐ jīng diǎn。hòu è shì zhòng shēng,shàn gēn zhuǎn shǎo,

读诵、说此经典。后恶世众生,善根转少,

duō zēng shàng màn,tān lì gōng yǎng,zēng bú shàn gēn,yuǎn lí jiě tuō。

多增上慢,贪利供养,增不善根,远离解脱。

suī nán kě jiào huà,wǒ děng dāng qǐ dà rěn lì,dú sòng cǐ jīng,

虽难可教化,我等当起大忍力,读诵此经,

chí shuō、shū xiě、zhǒng zhǒng gōng yǎng,bù xī shēn mìng。

持说、书写、种种供养,不惜身命。

ěr shí zhòng zhōng wǔ bǎi ā luó hàn dé shòu jì zhě、bái fó yán:

尔时众中五百阿罗汉得受记者、白佛言:

shì zūn!wǒ děng yì zì shì yuàn,yú yì guó tǔ、guǎng shuō cǐ jīng。

世尊!我等亦自誓愿,于异国土、广说此经。

fù yǒu xué、wú xué bā qiān rén、dé shòu jì zhě,cóng zuò ér qǐ,

复有学、无学八千人、得受记者,从座而起,

hé zhǎng xiàng fó zuò shì shì yán:shì zūn!

合掌向佛作是誓言:世尊!

wǒ děng yì dāng yú tā guó tǔ guǎng shuō cǐ jīng。suǒ yǐ zhě hé?

我等亦当于他国土广说此经。所以者何?

shì suō pó guó zhōng,rén duō bì è,huái zēng shàng màn,

是娑婆国中,人多弊恶,怀增上慢,

gōng dé qiǎn bó、chēn zhuó chǎn qǔ,xīn bù shí gù。

功德浅薄、嗔浊谄曲,心不实故。

ěr shí fó yí mǔ mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní,yǔ xué、

尔时佛姨母摩诃波阇波提比丘尼,与学、

wú xué bǐ qiū ní liù qiān rén jù,cóng zuò ér qǐ,yì xīn hé zhǎng,

无学比丘尼六千人俱,从座而起,一心合掌,

zhān yǎng zūn yán,mù bú zàn shě。yú shí shì zūn gào jiāo tán mí:

瞻仰尊颜,目不暂舍。于时世尊告憍昙弥:

hé gù yōu sè ér shì rú lái,rǔ xīn jiāng wú wèi wǒ bù shuō rǔ míng,

何故忧色而视如来,汝心将无谓我不说汝名,

shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì yē?jiāo tán mí!

授阿耨多罗三藐三菩提记耶?憍昙弥!

wǒ xiān zǒng shuō yí qiè shēng wén jiē yǐ shòu jì,jīn rǔ yù zhī jì zhě,

我先总说一切声闻皆已授记,今汝欲知记者,

jiāng lái zhī shì,dāng yú liù wàn bā qiān yì zhū fó fǎ zhōng wéi dà fǎ shī,

将来之世,当于六万八千亿诸佛法中为大法师,

jí liù qiān xué、wú xué bǐ qiū ní jù wéi fǎ shī。

及六千学、无学比丘尼俱为法师。

rǔ rú shì jiàn jiàn jù pú sà dào,dāng dé zuò fó,

汝如是渐渐具菩萨道,当得作佛,

hào yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

号一切众生喜见如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn。jiāo tán mí!

天人师、佛、世尊。憍昙弥!

shì yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn fó jí liù qiān pú sà,

是一切众生喜见佛及六千菩萨,

zhuǎn cì shòu jì de ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

转次授记得阿耨多罗三藐三菩提。

ěr shí luó hóu luó mǔ yē shū tuó luó bǐ qiū ní zuò shì niàn:

尔时罗睺罗母耶输陀罗比丘尼作是念:

shì zūn yú shòu jì zhōng,dú bù shuō wǒ míng。

世尊于授记中,独不说我名。

fó gào yē shū tuó luó:

佛告耶输陀罗:

rǔ yú lái shì bǎi qiān wàn yì zhū fó fǎ zhōng xiū pú sà xíng,wéi dà fǎ shī,

汝于来世百千万亿诸佛法中修菩萨行,为大法师,

jiàn jù fó dào。yú shàn guó zhōng dāng dé zuò fó,

渐具佛道。于善国中当得作佛,

hào jù zú qiān wàn guāng xiàng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

号具足千万光相如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn。fó shòu wú liàng ā sēng qí jié。

天人师、佛、世尊。佛寿无量阿僧祇劫。

ěr shí mó hē bō shé bō tí bǐ qiū ní jí yē shū tuó luó bǐ qiū ní,bìng qí juàn shǔ,

尔时摩诃波阇波提比丘尼及耶输陀罗比丘尼,并其眷属,

jiē dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu,jí yú fó qián ér shuō jì yán:

皆大欢喜,得未曾有,即于佛前而说偈言:

shì zūn dǎo shī,ān yǐn tiān rén,wǒ děng wén jì,xīn ān jù zú。

世尊导师,安隐天人,我等闻记,心安具足。

zhū bǐ qiū ní shuō shì jì yǐ,bái fó yán:shì zūn!

诸比丘尼说是偈已,白佛言:世尊!

wǒ děng yì néng yú tā fāng guó tǔ guǎng xuān cǐ jīng。

我等亦能于他方国土广宣此经。

ěr shí shì zūn shì bā shí wàn yì nuō yóu tuō zhū pú sà mó hē sà。

尔时世尊视八十万亿那由他诸菩萨摩诃萨。

shì zhū pú sà,jiē shì ā wéi yuè zhì,zhuǎn bú tuì fǎ lún,

是诸菩萨,皆是阿惟越致,转不退法轮,

dé zhū tuó luó ní,jí cóng zuò qǐ,zhì yú fó qián,yì xīn hé zhǎng,

得诸陀罗尼,即从座起,至于佛前,一心合掌,

ér zuò shì niàn:ruò shì zūn gào chì wǒ děng chí shuō cǐ jīng zhě,

而作是念:若世尊告敕我等持说此经者,

dāng rú fó jiào,guǎng xuān sī fǎ。fù zuò shì niàn:fó jīn mò rán,

当如佛教,广宣斯法。复作是念:佛今默然,

bú jiàn gào chì,wǒ dāng yún hé?shí zhū pú sà jìng shùn fó yì,

不见告敕,我当云何?时诸菩萨敬顺佛意,

bìng yù zì mǎn běn yuàn,biàn yú fó qián,zuò shī zǐ hǒu ér fā shì yán:

并欲自满本愿,便于佛前,作师子吼而发誓言:

shì zūn!wǒ děng yú rú lái miè hòu,zhōu xuán wǎng fǎn shí fāng shì jiè,

世尊!我等于如来灭后,周旋往返十方世界,

néng lìng zhòng shēng shū xiě cǐ jīng,shòu chí、dú sòng,jiě shuō qí yì,

能令众生书写此经,受持、读诵,解说其义,

rú fǎ xiū xíng,zhèng yì niàn,jiē shì fó zhī wēi lì。

如法修行,正忆念,皆是佛之威力。

wéi yuàn shì zūn,zài yú tā fāng yáo jiàn shǒu hù。

惟愿世尊,在于他方遥见守护。

jí shí zhū pú sà jù tóng fā shēng、ér shuō jì yán:

即时诸菩萨俱同发声、而说偈言:

wéi yuàn bù wéi lǜ,yú fó miè dù hòu,

惟愿不为虑,于佛灭度后,

kǒng bù è shì zhōng,wǒ děng dāng guǎng shuō。

恐怖恶世中,我等当广说。

yǒu zhū wú zhì rén,è kǒu mà lì děng,

有诸无智人,恶口骂詈等,

jí jiā dāo zhàng zhě,wǒ děng jiē dāng rěn。

及加刀杖者,我等皆当忍。

è shì zhōng bǐ qiū,xié zhì xīn chǎn qǔ,

恶世中比丘,邪智心谄曲,

wèi dé wèi wéi dé,wǒ màn xīn chōng mǎn。

未得谓为得,我慢心充满。

huò yǒu ā liàn ruò,nà yī zài kòng xián,

或有阿练若,纳衣在空闲,

zì wèi háng zhēn dào,qīng jiàn rén jiān zhě。

自谓行真道,轻贱人间者。

tān zhù lì yǎng gù,yǔ bái yī shuō fǎ,

贪著利养故,与白衣说法,

wéi shì suǒ gōng jìng、rú liù tōng luó hàn。

为世所恭敬、如六通罗汉。

shì rén huái ě xin,cháng niàn shì sú shì,

是人怀恶心,常念世俗事,

jiǎ míng ā liàn ruò,hǎo chū wǒ děng guò,

假名阿练若,好出我等过,

ér zuò rú shì yán,cǐ zhū bǐ qiū děng,

而作如是言,此诸比丘等,

wéi tān lì yǎng gù、shuō wài dào lùn yì,

为贪利养故、说外道论议,

zì zuò cǐ jīng diǎn,kuáng huò shì jiān rén,

自作此经典,诳惑世间人,

wéi qiú míng wén gù。fēn bié yú shì jīng,

为求名闻故。分别于是经,

cháng zài dà zhòng zhōng、yù huǐ wǒ děng gù,

常在大众中、欲毁我等故,

xiàng guó wáng dà chén、pó luó mén jū shì、

向国王大臣、婆罗门居士、

jí yú bǐ qiū zhòng,fěi bàng shuō wǒ è,

及余比丘众,诽谤说我恶,

wèi shì xié jiàn rén、shuō wài dào lùn yì。

谓是邪见人、说外道论议。

wǒ děng jìng fó gù,xī rěn shì zhū è。

我等敬佛故,悉忍是诸恶。

wéi sī suǒ qīng yán、rǔ děng jiē shì fó,

为斯所轻言、汝等皆是佛,

rú cǐ qīng màn yán,jiē dāng rěn shòu zhī。

如此轻慢言,皆当忍受之。

zhuó jié è shì zhōng,duō yǒu zhū kǒng bù,

浊劫恶世中,多有诸恐怖,

è guǐ rù qí shēn,mà lì huǐ rǔ wǒ。

恶鬼入其身,骂詈毁辱我。

wǒ děng jìng xìn fó,dāng zhù rěn rǔ kǎi,

我等敬信佛,当著忍辱铠,

wéi shuō shì jīng gù,rěn cǐ zhū nán shì。

为说是经故,忍此诸难事。

wǒ bù ài shēn mìng,dàn xī wú shàng dào,

我不爱身命,但惜无上道,

wǒ děng yú lái shì,hù chí fó suǒ zhǔ,

我等于来世,护持佛所嘱,

shì zūn zì dāng zhī。zhuó shì è bǐ qiū,

世尊自当知。浊世恶比丘,

bù zhī fó fāng biàn、suí yí suǒ shuō fǎ,

不知佛方便、随宜所说法,

è kǒu ér pín cù,shù shù jiàn bìn chū,

恶口而颦蹙,数数见摈出,

yuǎn lí yú tǎ sì。rú shì děng zhòng è,

远离于塔寺。如是等众恶,

niàn fó gào chì gù,jiē dāng rěn shì shì。

念佛告敕故,皆当忍是事。

zhū jù luò chéng yì,qí yǒu qiú fǎ zhě,

诸聚落城邑,其有求法者,

wǒ jiē dào qí suǒ,shuō fó suǒ zhǔ fǎ。

我皆到其所,说佛所嘱法。

wǒ shì shì zūn shǐ,chù zhòng wú suǒ wèi,

我是世尊使,处众无所畏,

wǒ dāng shàn shuō fǎ,yuàn fó ān yǐn zhù。

我当善说法,愿佛安隐住。

wǒ yú shì zūn qián、zhū lái shí fāng fó,

我于世尊前、诸来十方佛,

fā rú shì shì yán,fó zì zhī wǒ xīn。

发如是誓言,佛自知我心。


相关知识