法华经全文网
法华经全文网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经讲解 金刚经
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷二 信解品 第四(注音)

导读:ěr shí huì mìng xū pú tí、mó hē jiā zhān yán、mó hē jiā yè、尔时慧命须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、mó hē mù jiān lián,cóng fó suǒ wén wèi céng yǒu fǎ,摩诃目犍连,从佛所闻未曾有法,...

法华经卷二 信解品 第四(注音)

ěr shí huì mìng xū pú tí、mó hē jiā zhān yán、mó hē jiā yè、

尔时慧命须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、

mó hē mù jiān lián,cóng fó suǒ wén wèi céng yǒu fǎ,

摩诃目犍连,从佛所闻未曾有法,

shì zūn shòu shè lì fú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,fā xī yǒu xīn,

世尊授舍利弗阿耨多罗三藐三菩提记,发希有心,

huān xǐ yǒng yuè,jí cóng zuò qǐ,zhěng yī fu piān tǎn yòu jiān,

欢喜踊跃,即从座起,整衣服偏袒右肩,

yòu xī zhuó dì,yì xīn hé zhǎng,qǔ gōng gōng jìng,

右膝著地,一心合掌,曲躬恭敬,

zhān yǎng zūn yán ér bái fó yán:wǒ děng jū sēng zhī shǒu,

瞻仰尊颜而白佛言:我等居僧之首,

nián bìng xiǔ mài,zì wèi yǐ dé niè pán,wú suǒ kān rèn,

年并朽迈,自谓已得涅槃,无所堪任,

bú fù jìn qiú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

不复进求阿耨多罗三藐三菩提。

shì zūn wǎng xī shuō fǎ jì jiǔ,wǒ shí zài zuò,shēn tǐ pí xiè,

世尊往昔说法既久,我时在座,身体疲懈,

dàn niàn kōng、wú xiàng、wú zuò,yú pú sà fǎ,you xì shén tōng、

但念空、无相、无作,于菩萨法,游戏神通、

jìng fó guó tǔ、chéng jiù zhòng shēng,xīn bù xǐ lè。suǒ yǐ zhě hé?

净佛国土、成就众生,心不喜乐。所以者何?

shì zūn lìng wǒ děng chū yú sān jiè,dé niè pán zhèng。

世尊令我等出于三界,得涅槃证。

yòu jīn wǒ děng nián yǐ xiǔ mài,

又今我等年已朽迈,

yú fó jiào huà pú sà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

于佛教化菩萨阿耨多罗三藐三菩提,

bù shēng yī niàn hào lè zhī xīn。wǒ děng jīn yú fó qián,

不生一念好乐之心。我等今于佛前,

wén shòu shēng wén ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,

闻授声闻阿耨多罗三藐三菩提记,

xīn shèn huān xǐ,dé wèi céng yǒu。bú wèi yú jīn,

心甚欢喜,得未曾有。不谓于今,

hū rán dé wén xī yǒu zhī fǎ,shēn zì qìng xìng,huò dà shàn lì,

忽然得闻希有之法,深自庆幸,获大善利,

wú liàng zhēn bǎo、bù qiú zì dé。

无量珍宝、不求自得。

shì zūn!wǒ děng jīn zhě lè shuō pì yù yǐ míng sī yì。pì ruò yǒu rén,

世尊!我等今者乐说譬喻以明斯义。譬若有人,

nián jì yòu zhì,shè fù táo shì,jiǔ zhù tā guó,huò shí、èr shí,

年既幼稚,舍父逃逝,久住他国,或十、二十,

zhì wǔ shí suì,nián jì zhǎng dà,jiā fù qióng kùn,

至五十岁,年既长大,加复穷困,

chí chěng sì fāng yǐ qiú yī shí。jiàn jiàn you xíng,yù xiàng běn guó。

驰骋四方以求衣食。渐渐游行,遇向本国。

qí fù xiān lái,qiú zǐ bù dé,zhōng zhǐ yī chéng。qí jie dà fù,

其父先来,求子不得,中止一城。其家大富,

cái bǎo wú liàng,jīn、yín、liú lí、shān hú、hǔ pò、bō li、zhū děng,

财宝无量,金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、玻瓈、珠等,

qí zhū cāng kù,xī jiē yíng yì;duō yǒu tóng pú、chén zuǒ、lì mín;

其诸仓库,悉皆盈溢;多有僮仆、臣佐、吏民;

xiàng mǎ chē chéng,niú yáng wú shù,chū rù xī lì,nǎi biàn tā guó,

象马车乘,牛羊无数,出入息利,乃遍他国,

shāng gū gǔ kè yì shèn zhòng duō。shí pín qióng zǐ you zhū jù luò,

商估贾客亦甚众多。时贫穷子游诸聚落,

jīng lì guó yì,suì dào qí fù suǒ zhǐ zhī chéng。fù mǔ niàn zǐ,

经历国邑,遂到其父所止之城。父母念子,

yǔ zǐ lí bié wǔ shí yú nián,ér wèi céng xiàng rén shuō rú cǐ shì,

与子离别五十余年,而未曾向人说如此事,

dàn zì sī wéi,xīn huái huǐ hèn,zì niàn lǎo xiǔ,duō yǒu cái wù,

但自思惟,心怀悔恨,自念老朽,多有财物,

jīn yín zhēn bǎo,cāng kù yíng yì;wú yǒu zǐ xī,yí dàn zhōng mò,

金银珍宝,仓库盈溢;无有子息,一旦终殁,

cái wù sàn shī,wú suǒ wěi fù。shì yǐ yīn qín měi yì qí zǐ,fù zuò shì niàn:

财物散失,无所委付。是以殷勤每忆其子,复作是念:

wǒ ruò dé zǐ,wěi fù cái wù,tǎn rán kuài lè,wú fù yōu lǜ。

我若得子,委付财物,坦然快乐,无复忧虑。

shì zūn!ěr shí qióng zǐ yōng lìn zhǎn zhuǎn yù dào fù shè,zhù lì mén cè。

世尊!尔时穷子佣赁展转遇到父舍,住立门侧。

yáo jiàn qí fù、jù shī zǐ chuáng,bǎo jǐ chéng zú,zhū pó luó mén、

遥见其父、踞师子床,宝几承足,诸婆罗门、

chà lì、jū shì jiē gōng jìng wéi rào,yǐ zhēn zhū yīng luò,jià zhí qiān wàn,

刹利、居士皆恭敬围绕,以真珠璎珞,价直千万,

zhuāng yán qí shēn;lì mín、tóng pú,shǒu zhí bái fú,shì lì zuǒ yòu。

庄严其身;吏民、僮仆,手执白拂,侍立左右。

fù yǐ bǎo zhàng,chuí zhū huá fān,xiāng shuǐ sǎ dì,

覆以宝帐,垂诸华幡,香水洒地,

sàn zhòng míng huá,luó liè bǎo wù,chū nèi qǔ yǔ,

散众名华,罗列宝物,出内取予,

yǒu rú shì děng zhǒng zhǒng yán shì,wēi dé tè zūn。

有如是等种种严饰,威德特尊。

qióng zǐ jiàn fù yǒu dà lì shì,jí huái kǒng bù,huǐ lái zhì cǐ。

穷子见父有大力势,即怀恐怖,悔来至此。

qiè zuò shì niàn:cǐ huò shì wáng,huò shì wáng děng,

窃作是念:此或是王,或是王等,

fēi wǒ yōng lì dé wù zhī chù。bù rú wǎng zhì pín lǐ,sì lì yǒu dì,

非我佣力得物之处。不如往至贫里,肆力有地,

yī shí yì dé。ruò jiǔ zhù cǐ,huò jiàn bī pò,qiáng shǐ wǒ zuò。

衣食易得。若久住此,或见逼迫,强使我作。

zuò shì niàn yǐ,jí zǒu ér qù。

作是念已,疾走而去。

shí fù zhǎng zhě yú shī zǐ zuò,jiàn zǐ biàn shí,xīn dà huān xǐ,

时富长者于师子座,见子便识,心大欢喜,

jí zuò shì niàn:wǒ cái wù kù zàng,jīn yǒu suǒ fù。

即作是念:我财物库藏,今有所付。

wǒ cháng sī niàn cǐ zǐ,wú yóu jiàn zhī,ér hū zì lái,shèn shì wǒ yuàn。

我常思念此子,无由见之,而忽自来,甚适我愿。

wǒ suī nián xiǔ,yóu gù tān xī。jí qiǎn bàng rén,jí zhuī jiāng huán。

我虽年朽,犹故贪惜。即遣傍人,急追将还。

ěr shí shǐ zhě,jí zǒu wǎng zhuō。qióng zǐ jīng è,chēng yuàn dà huàn:

尔时使者,疾走往捉。穷子惊愕,称怨大唤:

wǒ bù xiāng fàn,hé wéi jiàn zhuō?shǐ zhě zhí zhī yù jí,

我不相犯,何为见捉?使者执之愈急,

qiáng qiān jiāng huán。yú shì qióng zǐ,zì niàn wú zuì,ér bèi qiú zhí,

强牵将还。于是穷子,自念无罪,而被囚执,

cǐ bì dìng sǐ;zhuǎn gèng huáng bù,mèn jué bì dì。fù yáo jiàn zhī,

此必定死;转更惶怖,闷绝躃地。父遥见之,

ér yǔ shǐ yán:bù xū cǐ rén,wù qiáng jiàng lái。yǐ lěng shuǐ sǎ miàn,

而语使言:不需此人,勿强将来。以冷水洒面,

lìng dé xǐng wù,mò fù yǔ yǔ。suǒ yǐ zhě hé?fù zhī qí zǐ zhì yì xià liè,

令得醒悟,莫复与语。所以者何?父知其子志意下劣,

zì zhī háo guì wéi zǐ suǒ nán,shěn zhī shì zǐ ér yǐ fāng biàn,

自知豪贵为子所难,审知是子而以方便,

bù yǔ tā rén yún shì wǒ zǐ。shǐ zhě yǔ zhī:wǒ jīn fàng rǔ,suí yì suǒ qù。

不语他人云是我子。使者语之:我今放汝,随意所趣。

qióng zǐ huān xǐ,dé wèi céng yǒu,cóng dì ér qǐ,wǎng zhì pín li、

穷子欢喜,得未曾有,从地而起,往至贫里、

yǐ qiú yī shí。ěr shí zhǎng zhě jiāng yù yòu yǐn qí zǐ ér shè fāng biàn,

以求衣食。尔时长者将欲诱引其子而设方便,

mì qiǎn èr rén,xíng sè qiáo cuì wú wēi dé zhě:rǔ kě yì bǐ,

密遣二人,形色憔悴无威德者:汝可诣彼,

xú yǔ qióng zǐ:cǐ yǒu zuò chù,bèi yǔ rǔ zhí。qióng zǐ ruò xǔ,

徐语穷子:此有作处,倍予汝直。穷子若许,

jiāng lái shǐ zuò。ruò yán:yù hé suǒ zuò?biàn kě yǔ zhī:

将来使作。若言:欲何所作?便可语之:

gù rǔ chú fèn。wǒ děng èr rén yì gòng rǔ zuò。

雇汝除粪。我等二人亦共汝作。

shí èr shǐ rén jí qiú qióng zǐ,jì yǐ dé zhī,jù chén shàng shì。

时二使人即求穷子,既已得之,具陈上事。

ěr shí qióng zǐ xiān qǔ qí jià,xún yǔ chú fèn。qí fù jiàn zǐ,

尔时穷子先取其价,寻与除粪。其父见子,

mǐn ér guài zhī。yòu yǐ tā rì,yú chuāng yǒu zhōng yáo jiàn zǐ shēn,

愍而怪之。又以他日,于窗牖中遥见子身,

léi shòu qiáo cuì,fèn tǔ chén bèn,wū huì bú jìng。jí tuō yīng luò、

羸瘦憔悴,粪土尘坌,污秽不净。即脱璎珞、

xì ruǎn shàng fú、yán shì zhī jù,gèng zhuó cū bì gòu nì zhī yī,

细软上服、严饰之具,更著粗弊垢腻之衣,

chén tǔ bèn shēn,yòu shǒu zhí chí chú fèn zhī qì,zhuàng yǒu suǒ wèi。

尘土坌身,右手执持除粪之器,状有所畏。

yǔ zhū zuò rén:rǔ děng qín zuò,wù dé xiè xī。yǐ fāng biàn gù,

语诸作人:汝等勤作,勿得懈息。以方便故,

dé jìn qí zǐ。hòu fù gào yán:duō,nán zǐ!rǔ cháng cǐ zuò,

得近其子。后复告言:咄,男子!汝常此作,

wù fù yú qù,dāng jiā rǔ jià。zhū yǒu suǒ xū pén qì mǐ miàn yán cù zhī shǔ,

勿复余去,当加汝价。诸有所需盆器米面盐醋之属,

mò zì yí nán,yì yǒu lǎo bì shǐ rén xū zhě xiāng jǐ,hǎo zì ān yì。

莫自疑难,亦有老弊使人需者相给,好自安意。

wǒ rú rǔ fù,wù fù yōu lǜ。suǒ yǐ zhě hé?wǒ nián lǎo dà,

我如汝父,勿复忧虑。所以者何?我年老大,

ér rǔ shǎo zhuàng,rǔ cháng zuò shí,wú yǒu qī dài chēn hèn yuàn yán,

而汝少壮,汝常作时,无有欺怠嗔恨怨言,

dū bú jiàn rǔ yǒu cǐ zhū è,rú yú zuò rén。zì jīn yǐ hòu,rú suǒ shēng zǐ。

都不见汝有此诸恶,如余作人。自今已后,如所生子。

jí shí zhǎng zhě、gèng yǔ zuò zì,míng zhī wéi ér。

即时长者、更予作字,名之为儿。

ěr shí qióng zǐ suī xīn cǐ yù,yóu gù zì wèi kè zuò jiàn rén。

尔时穷子虽欣此遇,犹故自谓客作贱人。

yóu shì zhī gù,yú èr shí nián zhōng cháng lìng chú fèn。guò shì yǐ hòu,

由是之故,于二十年中常令除粪。过是已后,

xīn xiàng tǐ xìn,rù chū wú nàn,rán qí suǒ zhǐ yóu zài běn chù。

心相体信,入出无难,然其所止犹在本处。

shì zūn,ěr shí zhǎng zhě yǒu jí,zì zhī jiāng sǐ bù jiǔ。yǔ qióng zǐ yán:

世尊,尔时长者有疾,自知将死不久。语穷子言:

wǒ jīn duō yǒu jīn yín zhēn bǎo,cāng kù yíng yì,qí zhōng duō shǎo、

我今多有金银珍宝,仓库盈溢,其中多少、

suǒ yīng qǔ yǔ,rǔ xī zhī zhī。wǒ xīn rú shì,dāng tǐ cǐ yì。suǒ yǐ zhě hé?

所应取予,汝悉知之。我心如是,当体此意。所以者何?

jīn wǒ yǔ rǔ,biàn wéi bú yì,yí jiā yòng xīn,wú lìng lòu shī。

今我与汝,便为不异,宜加用心,无令漏失。

ěr shí qióng zǐ,jí shòu jiào chì,lǐng zhī zhòng wù,

尔时穷子,即受教敕,领知众物,

jīn yín zhēn bǎo jí zhū kù zàng,ér wú xī qǔ yī cān zhī yì。

金银珍宝及诸库藏,而无睎取一餐之意。

rán qí suǒ zhǐ gù zài běn chù,xià liè zhī xīn yì wèi néng shè。

然其所止故在本处,下劣之心亦未能舍。

fù jīng shǎo shí,fù zhī zǐ yì jiàn yǐ tōng tài,chéng jiù dà zhì,zì bǐ xiān xīn。

复经少时,父知子意渐已通泰,成就大志,自鄙先心。

lín yù zhōng shí,ér mìng qí zǐ bìng huì qīn zú、guó wáng、dà chén、

临欲终时,而命其子并会亲族、国王、大臣、

chà lì、jū shì,jiē xī yǐ jí,jí zì xuān yán:zhū jūn dāng zhī!cǐ shì wǒ zǐ,

刹利、居士,皆悉已集,即自宣言:诸君当知!此是我子,

wǒ zhī suǒ shēng。yú mǒu chéng zhōng、shè wú táo zǒu,

我之所生。于某城中、舍吾逃走,

líng píng xīn kǔ wǔ shí yú nián,qí běn zì mǒu。wǒ míng mǒu jiǎ,

竛竮辛苦五十余年,其本字某。我名某甲,

xī zài běn chéng huái yōu tuī mì,hū yú cǐ jiān yù huì dé zhī。

昔在本城怀忧推觅,忽于此间遇会得之。

cǐ shí wǒ zǐ,wǒ shí qí fù。jīn wǒ suǒ yǒu yí qiè cái wù,jiē shì zǐ yǒu,

此实我子,我实其父。今我所有一切财物,皆是子有,

xiān suǒ chū nèi,shì zǐ suǒ zhī。shì zūn!shì shí qióng zǐ wén fù cǐ yán,

先所出内,是子所知。世尊!是时穷子闻父此言,

jí dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu,ér zuò shì niàn:

即大欢喜,得未曾有,而作是念:

wǒ běn wú xīn yǒu suǒ xī qiú,jīn cǐ bǎo zàng zì rán ér zhì。

我本无心有所希求,今此宝藏自然而至。

shì zūn!dà fù zhǎng zhě zé shì rú lái,wǒ děng jiē sì fó zǐ,

世尊!大富长者则是如来,我等皆似佛子,

rú lái cháng shuō wǒ děng wéi zǐ。shì zūn!wǒ děng yǐ sān kǔ gù,

如来常说我等为子。世尊!我等以三苦故,

yú shēng sǐ zhōng shòu zhū rè nǎo,mí huò wú zhī,lè zhuó xiǎo fǎ。

于生死中受诸热恼,迷惑无知,乐著小法。

jīn rì shì zūn lìng wǒ děng sī wéi,juān chú zhū fǎ xì lùn zhī fèn,

今日世尊令我等思惟,捐除诸法戏论之粪,

wǒ děng yú zhōng qín jiā jīng jìn,dé zhì niè pán yī rì zhī jià。

我等于中勤加精进,得至涅槃一日之价。

jì dé cǐ yǐ,xīn dà huān xǐ,zì yǐ wéi zú,biàn zì wèi yán:

既得此已,心大欢喜,自以为足,便自谓言:

yú fó fǎ zhōng qín jīng jìn gù,suǒ dé hóng duō。

于佛法中勤精进故,所得宏多。

rán shì zūn xiān zhī wǒ děng,xīn zhuó bì yù,lè yú xiǎo fǎ,

然世尊先知我等,心著弊欲,乐于小法,

biàn jiàn zòng shè,bù wéi fēn bié:

便见纵舍,不为分别:

rǔ děng dāng yǒu rú lái zhī jiàn bǎo zàng zhī fēn。shì zūn yǐ fāng biàn lì,

汝等当有如来知见宝藏之分。世尊以方便力,

shuō rú lái zhì huì。wǒ děng cóng fó,dé niè pán yī rì zhī jià,

说如来智慧。我等从佛,得涅槃一日之价,

yǐ wéi dà dé;yú cǐ dà chéng,wú yǒu zhì qiú。

以为大得;于此大乘,无有志求。

wǒ děng yòu yīn rú lái zhì huì,wèi zhū pú sà kāi shì yǎn shuō,

我等又因如来智慧,为诸菩萨开示演说,

ér zì yú cǐ wú yǒu zhì yuàn。suǒ yǐ zhě hé?fó zhī wǒ děng xīn lè xiǎo fǎ,

而自于此无有志愿。所以者何?佛知我等心乐小法,

yǐ fāng biàn lì、suí wǒ děng shuō;ér wǒ děng bù zhī zhēn shì fó zǐ。

以方便力、随我等说;而我等不知真是佛子。

jīn wǒ děng fāng zhī shì zūn,yú fó zhì huì wú suǒ lìn xī。suǒ yǐ zhě hé?

今我等方知世尊,于佛智慧无所吝惜。所以者何?

wǒ děng xī lái zhēn shì fó zǐ,ér dàn lè xiǎo fǎ,

我等昔来真是佛子,而但乐小法,

ruò wǒ děng yǒu lè dà zhī xīn,fó zé wèi wǒ shuō dà chéng fǎ。

若我等有乐大之心,佛则为我说大乘法。

jīn cǐ jīng zhōng wéi shuō yī chéng,ér xī yú pú sà qián,

今此经中唯说一乘,而昔于菩萨前,

huǐ zǐ shēng wén lè xiǎo fǎ zhě,rán fó shí yǐ dà chéng jiào huà。

毁呰声闻乐小法者,然佛实以大乘教化。

shì gù wǒ děng,shuō běn wú xīn yǒu suǒ xī qiú。

是故我等,说本无心有所睎求。

jīn fǎ wáng dà bǎo zì rán ér zhì,rú fó zǐ suǒ yīng dé zhě jiē yǐ dé zhī。

今法王大宝自然而至,如佛子所应得者皆已得之。

ěr shí mó hē jiā yè yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时摩诃迦叶欲重宣此义,而说偈言:

wǒ děng jīn rì、wén fó yīn jiào,

我等今日、闻佛音教,

huān xǐ yǒng yuè,dé wèi céng yǒu。

欢喜踊跃,得未曾有。

fó shuō shēng wén,dāng dé zuò fó,

佛说声闻,当得作佛,

wú shàng bǎo jù,bù qiú zì dé。

无上宝聚,不求自得。

pì rú tóng zǐ,yòu zhì wú shí,

譬如童子,幼稚无识,

shě fù táo shì,yuǎn dào tā tǔ,

舍父逃逝,远到他土,

zhōu liú zhū guó、wǔ shí yú nián。

周流诸国、五十余年。

qí fù yōu niàn,sì fāng tuī qiú,

其父忧念,四方推求,

qiú zhī jì pí,dùn zhǐ yī chéng,

求之既疲,顿止一城,

zào lì shě zhái,wǔ yù zì yú。

造立舍宅,五欲自娱。

qí jiā jù fù,duō zhū jīn yín、

其家巨富,多诸金银、

chē qú mǎ nǎo、zhēn zhū liú lí、

砗磲玛瑙、真珠琉璃、

xiàng mǎ niú yáng、niǎn yú chē chéng、

象马牛羊、辇舆车乘、

tián yè tóng pú,rén mín zhòng duō,

田业僮仆,人民众多,

chū rù xī lì、nǎi biàn tā guó,

出入息利、乃遍他国,

shāng gū gǔ rén、wú chù bù yǒu,

商估贾人、无处不有,

qiān wàn yì zhòng、wéi rào gōng jìng,

千万亿众、围绕恭敬,

cháng wéi wáng zhě,zhī suǒ ài niàn,

常为王者,之所爱念,

qún chén háo zú,jiē gòng zōng zhòng。

群臣豪族,皆共宗重。

yǐ zhū yuán gù,wǎng lái zhě zhòng,

以诸缘故,往来者众,

háo fù rú shì,yǒu dà lì shì。

豪富如是,有大力势。

ér nián xiǔ mài,yì yōu niàn zǐ,

而年朽迈,益忧念子,

sù yè wéi niàn,sǐ shí jiāng zhì,

夙夜惟念,死时将至,

chī zǐ shě wǒ,wǔ shí yú nián,

痴子舍我,五十余年,

kù cáng zhū wù、dāng rú zhī hé。

库藏诸物、当如之何。

ěr shí qióng zǐ,qiú suǒ yī shí,

尔时穷子,求索衣食,

cóng yì zhì yì、cóng guó zhì guó,

从邑至邑、从国至国,

huò yǒu suǒ dé,huò wú suǒ dé,

或有所得,或无所得,

jī è léi shòu,tǐ shēng chuāng xuǎn,

饥饿羸瘦,体生疮癣,

jiàn cì jīng lì,dào fù zhù chéng,

渐次经历,到父住城,

yōng lìn zhǎn zhuǎn,suì zhì fù shě。

佣赁展转,遂至父舍。

ěr shí zhǎng zhě,yú qí mén nèi、

尔时长者,于其门内、

shī dà bǎo zhàng,chù shī zǐ zuò,

施大宝帐,处师子座,

juàn shǔ wéi rào,zhū rén shì wèi,

眷属围绕,诸人侍卫,

huò yǒu jì suàn,jīn yín bǎo wù,

或有计算,金银宝物,

chū nèi cái chǎn,zhù jì quàn shū。

出内财产,注记券疏。

qióng zǐ jiàn fù,háo guì zūn yán,

穷子见父,豪贵尊严,

wèi shì guó wáng、ruò guó wáng děng,

谓是国王、若国王等,

jīng bù zì guài,hé gù zhì cǐ。

惊怖自怪,何故至此。

fù zì niàn yán,wǒ ruò jiǔ zhù,

覆自念言,我若久住,

huò jiàn bī pò,qiáng qū shǐ zuò。

或见逼迫,强驱使作。

sī wéi shì yǐ,chí zǒu ér qù,

思惟是已,驰走而去,

jiè wèn pín lǐ,yù wǎng yōng zuò。

借问贫里,欲往佣作。

zhǎng zhě shì shí、zài shī zǐ zuò,

长者是时、在师子座,

yáo jiàn qí zǐ,mò ér shí zhī,

遥见其子,默而识之,

jí chì shǐ zhě、zhuī zhuō jiāng lái。

即敕使者、追捉将来。

qióng zǐ jīng huàn,mí mèn bì dì,

穷子惊唤,迷闷躄地,

shì rén zhí wǒ,bì dāng jiàn shā,

是人执我,必当见杀,

hé yòng yī shí、shǐ wǒ zhì cǐ。

何用衣食、使我至此。

zhǎng zhě zhī zǐ,yú chī xiá liè,

长者知子,愚痴狭劣,

bù xìn wǒ yán,bù xìn shì fù。

不信我言,不信是父。

jí yǐ fāng biàn,gèng qiǎn yú rén,

即以方便,更遣余人,

miǎo mù cuó lòu、wú wēi dé zhě,

眇目矬陋、无威德者,

rǔ kě yǔ zhī,yún dāng xiāng gù,

汝可语之,云当相雇,

chú zhū fèn huì,bèi yǔ rǔ jià。

除诸粪秽,倍与汝价。

qióng zǐ wén zhī,huān xǐ suí lái,

穷子闻之,欢喜随来,

wéi chú fèn huì,jìng zhū fáng shè。

为除粪秽,净诸房舍。

zhǎng zhě yú yǒu、cháng jiàn qí zǐ,

长者于牖、常见其子,

niàn zǐ yú liè,lè wéi bǐ shì。

念子愚劣,乐为鄙事。

yú shì zhǎng zhě,zhù bì gòu yī,

于是长者,著敝垢衣,

zhí chú fèn qì,wǎng dào zǐ suǒ,

执除粪器,往到子所,

fāng biàn fù jìn,yǔ lìng qín zuò。

方便附近,语令勤作。

jì yì rǔ jià,bìng tú zú yóu,

既益汝价,并涂足油,

yǐn shí chōng zú,jiàn xí hòu nuǎn,

饮食充足,荐席厚暖,

rú shì kǔ yán、rǔ dāng qín zuò,

如是苦言、汝当勤作,

yòu yǐ ruǎn yǔ、ruò rú wǒ zǐ。

又以软语、若如我子。

zhǎng zhě yǒu zhì,jiàn lìng rù chū,

长者有智,渐令入出,

jīng èr shí nián,zhí zuò jiā shì,

经二十年,执作家事,

shì qí jīn yín、zhēn zhū bō lí、

示其金银、真珠玻璃、

zhū wù chū rù,jiē shǐ lìng zhī。

诸物出入,皆使令知。

yóu chù mén wài,zhǐ xiǔ cǎo ān,

犹处门外,止宿草庵,

zì niàn pín shì,wǒ wú cǐ wù。

自念贫事,我无此物。

fù zhī zǐ xīn,jiàn yǐ guǎng dà,

父知子心,渐已广大,

yù yǔ cái wù,jí jù qīn zú、

欲与财物,即聚亲族、

guó wáng dà chén、shā lì jū shì。

国王大臣、刹利居士。

yú cǐ dà zhòng,shuō shì wǒ zǐ,

于此大众,说是我子,

shě wǒ tā háng、jīng wǔ shí suì,

舍我他行、经五十岁,

zì jiàn zǐ lái、yǐ èr shí nián,

自见子来、已二十年,

xī yú mǒu chéng,ér shī shì zǐ,

昔于某城,而失是子,

zhōu háng qiú suǒ,suì lái zhì cǐ。

周行求索,遂来至此。

fán wǒ suǒ yǒu、shě zhái rén mín,

凡我所有、舍宅人民,

xī yǐ fù zhī,zì qí suǒ yòng。

悉以付之,恣其所用。

zǐ niàn xī pín,zhì yì xià liè,

子念昔贫,志意下劣,

jīn yú fù suǒ、dà huò zhēn bǎo,

今于父所、大获珍宝,

bìng jí shě zhái、yí qiè cái wù,

并及舍宅、一切财物,

shèn dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu。

甚大欢喜,得未曾有。

fó yì rú shì,zhī wǒ lè xiǎo,

佛亦如是,知我乐小,

wèi céng shuō yán,rǔ děng zuò fó,

未曾说言,汝等作佛,

ér shuō wǒ děng,dé zhū wú lòu,

而说我等,得诸无漏,

chéng jiù xiǎo chéng、shēng wén dì zǐ。

成就小乘、声闻弟子。

fó chì wǒ děng,shuō zuì shàng dào,

佛敕我等,说最上道,

xiū xí cǐ zhě,dāng dé chéng fó。

修习此者,当得成佛。

wǒ chéng fó jiào,wéi dà pú sà,

我承佛教,为大菩萨,

yǐ zhū yīn yuán、zhǒng zhǒng pì yù、

以诸因缘、种种譬喻、

ruò gān yán cí、shuō wú shàng dào。

若干言辞、说无上道。

zhū fó zǐ děng、cóng wǒ wén fǎ,

诸佛子等、从我闻法,

rì yè sī wéi,jīng qín xiū xí。

日夜思惟,精勤修习。

shì shí zhū fó,jí shòu qí jì,

是时诸佛,即授其记,

rǔ yú lái shì、dāng dé zuò fó,

汝于来世、当得作佛,

yí qiè zhū fó,mì cáng zhī fǎ,

一切诸佛,秘藏之法,

dàn wéi pú sà,yǎn qí shí shì,

但为菩萨,演其实事,

ér bù wéi wǒ,shuō sī zhēn yào。

而不为我,说斯真要。

rú bǐ qióng zǐ、dé jìn qí fù,

如彼穷子、得近其父,

suī zhī zhū wù,xīn bù xī qǔ。

虽知诸物,心不希取。

wǒ děng suī shuō,fó fǎ bǎo zàng,

我等虽说,佛法宝藏,

zì wú zhì yuàn,yì fù rú shì。

自无志愿,亦复如是。

wǒ děng nèi miè,zì wèi wéi zú,

我等内灭,自谓为足,

wéi le cǐ shì,gèng wú yú shì。

唯了此事,更无余事。

wǒ děng ruò wén,jìng fó guó tǔ,

我等若闻,净佛国土,

jiào huà zhòng shēng,dōu wú xīn lè。

教化众生,都无欣乐。

suǒ yǐ zhě hé,yí qiè zhū fǎ,

所以者何,一切诸法,

jiē xī kōng jì,wú shēng wú miè,

皆悉空寂,无生无灭,

wú dà wú xiǎo,wú lòu wú wéi,

无大无小,无漏无为,

rú shì sī wéi,bù shēng xǐ lè。

如是思惟,不生喜乐。

wǒ děng cháng yè,yú fó zhì huì,

我等长夜,于佛智慧,

wú tān wú zhù,wú fù zhì yuàn,

无贪无著,无复志愿,

ér zì yú fǎ、wèi shì jiū jìng。

而自于法、谓是究竟。

wǒ děng cháng yè、xiū xí kōng fǎ,

我等长夜、修习空法,

dé tuō sān jiè,kǔ nǎo zhī huàn,

得脱三界,苦恼之患,

zhù zuì hòu shēn、yǒu yú niè pán。

住最后身、有余涅槃。

fó suǒ jiào huà,dé dào bù xū,

佛所教化,得道不虚,

zé wéi yǐ dé,bào fó zhī ēn。

则为已得,报佛之恩。

wǒ děng suī wéi,zhū fó zǐ děng,

我等虽为,诸佛子等,

shuō pú sà fǎ、yǐ qiú fó dào,

说菩萨法、以求佛道,

ér yú shì fǎ、yǒng wú yuàn lè。

而于是法、永无愿乐。

dǎo shī jiàn shě,guān wǒ xīn gù,

导师见舍,观我心故,

chū bù quàn jìn、shuō yǒu shí lì。

初不劝进、说有实利。

rú fù zhǎng zhě,zhī zǐ zhì liè,

如富长者,知子志劣,

yǐ fāng biàn lì、róu fú qí xīn,

以方便力、柔伏其心,

rán hòu nǎi fù,yí qiè cái wù。

然后乃付,一切财物。

fó yì rú shì、xiàn xī yǒu shì,

佛亦如是、现稀有事,

zhī lè xiǎo zhě,yǐ fāng biàn lì、

知乐小者,以方便力、

tiáo fú qí xīn,nǎi jiào dà zhì。

调伏其心,乃教大智。

wǒ děng jīn rì、dé wèi céng yǒu,

我等今日、得未曾有,

fēi xiān suǒ wàng,ér jīn zì dé,

非先所望,而今自得,

rú bǐ qióng zǐ,dé wú liàng bǎo。

如彼穷子,得无量宝。

shì zūn wǒ jīn,dé dào dé guǒ,

世尊我今,得道得果,

yú wú lòu fǎ、dé qīng jìng yǎn。

于无漏法、得清净眼。

wǒ děng cháng yè、chí fó jìng jiè,

我等长夜、持佛净戒,

shǐ yú jīn rì,dé qí guǒ bào,

始于今日,得其果报,

fǎ wáng fǎ zhōng、jiǔ xiū fàn háng,

法王法中、久修梵行,

jīn dé wú lòu、wú shàng dà guǒ。

今得无漏、无上大果。

wǒ děng jīn zhě、zhēn shì shēng wén,

我等今者、真是声闻,

yǐ fó dào shēng、lìng yí qiè wén。

以佛道声、令一切闻。

wǒ děng jīn zhě、zhēn ā luó hàn,

我等今者、真阿罗汉,

yú zhū shì jiān、tiān rén mó fàn,

于诸世间、天人魔梵,

pǔ yú qí zhōng、yìng shòu gōng yǎng。

普于其中、应受供养。

shì zūn dà ēn,yǐ xī yǒu shì,

世尊大恩,以稀有事,

lián mǐn jiào huà、lì yì wǒ děng,

怜愍教化、利益我等,

wú liàng yì jié、shuí néng bào zhě。

无量亿劫、谁能报者。

shǒu zú gōng jǐ,tóu dǐng lǐ jìng,

手足供给,头顶礼敬,

yí qiè gōng yǎng,jiē bù néng bào。

一切供养,皆不能报。

ruò yǐ dǐng dài,liǎng jiān hé fù,

若以顶戴,两肩荷负,

yú héng shā jié、jìn xīn gōng jìng,

于恒沙劫、尽心恭敬,

yòu yǐ měi shàn、wú liàng bǎo yī、

又以美膳、无量宝衣、

jí zhū wò jù、zhǒng zhǒng tāng yào,

及诸卧具、种种汤药,

niú tóu zhān tán、jí zhū zhēn bǎo、

牛头栴檀、及诸珍宝、

yǐ qǐ tǎ miào,bǎo yī bù dì,

以起塔庙,宝衣布地,

rú sī děng shì,yǐ yòng gōng yǎng,

如斯等事,以用供养,

yú héng shā jié,yì bù néng bào。

于恒沙劫,亦不能报。

zhū fó xī yǒu、wú liàng wú biān、

诸佛稀有、无量无边、

bù kě sī yì、dà shén tōng lì,

不可思议、大神通力,

wú lòu wú wéi,zhū fǎ zhī wáng,

无漏无为,诸法之王,

néng wéi xià liè、rěn yú sī shì,

能为下劣、忍于斯事,

qǔ xiāng fán fū,suí yí wéi shuō。

取相凡夫,随宜为说。

zhū fó yú fǎ,dé zuì zì zài,

诸佛于法,得最自在,

zhī zhū zhòng shēng,zhǒng zhǒng yù lè、

知诸众生,种种欲乐、

jí qí zhì lì,suí suǒ kān rèn,

及其志力,随所堪任,

yǐ wú liàng yù、ér wéi shuō fǎ,

以无量喻、而为说法,

suí zhū zhòng shēng,xiǔ shì shàn gēn,

随诸众生,宿世善根,

yòu zhī chéng shú、wèi chéng shú zhě,

又知成熟、未成熟者,

zhǒng zhǒng chóu liàng,fēn bié zhī yǐ,

种种筹量,分别知已,

yú yī chéng dào、suí yí shuō sān。

于一乘道、随宜说三。


相关知识