法华经全文网
法华经全文网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经讲解 金刚经
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 法师品 第十(注音)

导读:ěr shí shì zūn yīn yào wáng pú sà,gào bā wàn dà shì:yào wáng!尔时世尊因药王菩萨,告八万大士:药王!rǔ jiàn shì dà zhòng zhōng,wú liàng zhū tiān、lóng wáng、yè chā、汝见是大众中,无量诸天、龙王、夜叉、...

法华经卷四 法师品 第十(注音)

ěr shí shì zūn yīn yào wáng pú sà,gào bā wàn dà shì:yào wáng!

尔时世尊因药王菩萨,告八万大士:药王!

rǔ jiàn shì dà zhòng zhōng,wú liàng zhū tiān、lóng wáng、yè chā、

汝见是大众中,无量诸天、龙王、夜叉、

qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó qié、

乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

rén yǔ fēi rén,jí bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,

人与非人,及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,

qiú shēng wén zhě、qiú pì zhī fó zhě、qiú fó dào zhě,rú shì děng lèi,

求声闻者、求辟支佛者、求佛道者,如是等类,

xián yú fó qián,wén miào fǎ huá jīng yī jì yī jù,nǎi zhì yī niàn suí xǐ zhě,

咸于佛前,闻妙法华经一偈一句,乃至一念随喜者,

wǒ jiē yǔ shòu jì,dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

我皆予授记,当得阿耨多罗三藐三菩提。

fó gào yào wáng:yòu rú lái miè dù zhī hòu,ruò yǒu rén wén miào fǎ huá jīng,

佛告药王:又如来灭度之后,若有人闻妙法华经,

nǎi zhì yī jì yī jù,yī niàn suí xǐ zhě,

乃至一偈一句,一念随喜者,

wǒ yì yǔ shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。ruò fù yǒu rén,

我亦予授阿耨多罗三藐三菩提记。若复有人,

shòu chí、dú sòng、jiě shuō、shū xiě miào fǎ huá jīng,nǎi zhì yī jì,

受持、读诵、解说、书写妙法华经,乃至一偈,

yú cǐ jīng juàn jìng shì rú fó,zhǒng zhǒng gōng yǎng,huá、xiāng、

于此经卷敬视如佛,种种供养,华、香、

yīng luò、mò xiāng、tú xiāng、shāo xiāng,zèng gài、chuáng fān、

璎珞、末香、涂香、烧香,缯盖、幢幡、

yī fú、jì yuè,nǎi zhì hé zhǎng gōng jìng。yào wáng!

衣服、伎乐,乃至合掌恭敬。药王!

dāng zhī shì zhū rén děng,yǐ céng gōng yǎng shí wàn yì fó,

当知是诸人等,已曾供养十万亿佛,

yú zhū fó suǒ chéng jiù dà yuàn,mǐn zhòng shēng gù,shēng cǐ rén jiān。

于诸佛所成就大愿,愍众生故,生此人间。

yào wáng!ruò yǒu rén wèn:hé děng zhòng shēng,

药王!若有人问:何等众生,

yú wèi lái shì dāng dé zuò fó?yīng shì:shì zhū rén děng,

于未来世当得作佛?应示:是诸人等,

yú wèi lái shì bì dé zuò fó。hé yǐ gù?ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

于未来世必得作佛。何以故?若善男子、善女人,

yú fǎ huá jīng,nǎi zhì yī jù,shòu chí、dú sòng、jiě shuō、shū xiě,

于法华经,乃至一句,受持、读诵、解说、书写,

zhǒng zhǒng gōng yǎng jīng juàn,huá、xiāng、yīng luò、mò xiāng、

种种供养经卷,华、香、璎珞、末香、

tú xiāng、shāo xiāng、zèng gài、chuáng fān、yī fú、jì yuè,

涂香、烧香、缯盖、幢幡、衣服、伎乐,

hé zhǎng gōng jìng;shì rén,yí qiè shì jiān suǒ yīng zhān fèng,

合掌恭敬;是人,一切世间所应瞻奉,

yīng yǐ rú lái gōng yǎng ér gōng yǎng zhī。dāng zhī cǐ rén shì dà pú sà,

应以如来供养而供养之。当知此人是大菩萨,

chéng jiù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,āi mǐn zhòng shēng,

成就阿耨多罗三藐三菩提,哀愍众生,

yuàn shēng cǐ jiān,guǎng yǎn fēn bié miào fǎ huá jīng。

愿生此间,广演分别妙法华经。

hé kuàng jìn néng shòu chí、zhǒng zhǒng gōng yǎng zhě?

何况尽能受持、种种供养者?

yào wáng!dāng zhī shì rén,zì shě qīng jìng yè bào,yú wǒ miè dù hòu,

药王!当知是人,自舍清净业报,于我灭度后,

mǐn zhòng shēng gù,shēng yú è shì,guǎng yǎn cǐ jīng。

愍众生故,生于恶世,广演此经。

ruò shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,wǒ miè dù hòu,

若是善男子、善女人,我灭度后,

néng qiè wèi yī rén shuō fǎ huá jīng,nǎi zhì yī jù;

能窃为一人说法华经,乃至一句;

dāng zhī shì rén zé rú lái shǐ,rú lái suǒ qiǎn,xíng rú lái shì。

当知是人则如来使,如来所遣,行如来事。

hé kuàng yú dà zhòng zhōng guǎng wèi rén shuō?

何况于大众中广为人说?

yào wáng!ruò yǒu è rén,yǐ bú shàn xīn,yú yī jié zhōng xiàn yú fó qián,

药王!若有恶人,以不善心,于一劫中现于佛前,

cháng huǐ mà fó,qí zuì shàng qīng;ruò rén yǐ yī è yán,huǐ zǐ zài jiā、

常毁骂佛,其罪尚轻;若人以一恶言,毁呰在家、

chū jiā dú sòng fǎ huá jīng zhě,qí zuì shèn zhòng。

出家读诵法华经者,其罪甚重。

yào wáng!qí yǒu dú sòng fǎ huá jīng zhě,

药王!其有读诵法华经者,

dāng zhī shì rén yǐ fó zhuāng yán ér zì zhuāng yán,

当知是人以佛庄严而自庄严,

zé wéi rú lái jiān suǒ hé dān。qí suǒ zhì fāng,yīng suí xiàng lǐ,

则为如来肩所荷担。其所至方,应随向礼,

yì xīn hé zhǎng,gōng jìng gōng yǎng,zūn zhòng zàn tàn,huá、xiāng、

一心合掌,恭敬供养,尊重赞叹,华、香、

yīng luò,mò xiāng、tú xiāng、shāo xiāng,zèng gài、chuáng fān,

璎珞,末香、涂香、烧香,缯盖、幢幡,

yī fú、yáo zhuàn,zuò zhū jì yuè,rén zhōng shàng gòng,ér gōng yǎng zhī,

衣服、肴馔,作诸伎乐,人中上供,而供养之,

yīng chí tiān bǎo ér yǐ sàn zhī,tiān shàng bǎo jù yīng yǐ fèng xiàn。

应持天宝而以散之,天上宝聚应以奉献。

suǒ yǐ zhě hé?shì rén huān xǐ shuō fǎ,xū yú wén zhī,

所以者何?是人欢喜说法,须臾闻之,

jí dé jiū jìng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí gù。

即得究竟阿耨多罗三藐三菩提故。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

ruò yù zhù fó dào,chéng jiù zì rán zhì,

若欲住佛道,成就自然智,

cháng dāng qín gōng yǎng,shòu chí fǎ huá zhě。

常当勤供养,受持法华者。

qí yǒu yù jí dé,yí qiè zhǒng zhì huì,

其有欲疾得,一切种智慧,

dāng shòu chí shì jīng,bìng gōng yǎng chí zhě。

当受持是经,并供养持者。

ruò yǒu néng shòu chí,miào fǎ huá jīng zhě,

若有能受持,妙法华经者,

dāng zhī fó suǒ shǐ,mǐn niàn zhū zhòng shēng。

当知佛所使,愍念诸众生。

zhū yǒu néng shòu chí,miào fǎ huá jīng zhě,

诸有能受持,妙法华经者,

shě yú qīng jìng tǔ,mǐn zhòng gù shēng cǐ。

舍于清净土,愍众故生此。

dāng zhī rú shì rén,zì zài suǒ yù shēng,

当知如是人,自在所欲生,

néng yú cǐ è shì,guǎng shuō wú shàng fǎ。

能于此恶世,广说无上法。

yìng yǐ tiān huá xiāng,jí tiān bǎo yī fú,

应以天华香,及天宝衣服,

tiān shàng miào bǎo jù,gōng yǎng shuō fǎ zhě。

天上妙宝聚,供养说法者。

wú miè hòu è shì、néng chí shì jīng zhě,

吾灭后恶世、能持是经者,

dāng hé zhǎng lǐ jìng,rú gōng yǎng shì zūn,

当合掌礼敬,如供养世尊,

shàng zhuàn zhòng gān měi、jí zhǒng zhǒng yī fú、

上馔众甘美、及种种衣服、

gōng yǎng shì fó zǐ,jì dé xū yú wén。

供养是佛子,冀得须臾闻。

ruò néng yú hòu shì、shòu chí shì jīng zhě,

若能于后世、受持是经者,

wǒ qiǎn zài rén zhōng,háng yú rú lái shì。

我遣在人中,行于如来事。

ruò yú yī jié zhōng,cháng huái bù shàn xīn,

若于一劫中,常怀不善心,

zuò sè ér mà fó,huò wú liàng zhòng zuì,

作色而骂佛,获无量重罪,

qí yǒu dú sòng chí、shì fǎ huá jīng zhě,

其有读诵持、是法华经者,

xū yú jiā è yán,qí zuì fù guò bǐ。

须臾加恶言,其罪复过彼。

yǒu rén qiú fó dào,ér yú yī jié zhōng,

有人求佛道,而于一劫中,

hé zhǎng zài wǒ qián,yǐ wú shù jì zàn。

合掌在我前,以无数偈赞。

yóu shì zàn fó gù,dé wú liàng gōng dé,

由是赞佛故,得无量功德,

tàn měi chí jīng zhě、qí fú fù guò bǐ。

叹美持经者、其福复过彼。

yú bā shí yì jié,yǐ zuì miào sè shēng、

于八十亿劫,以最妙色声、

jí yǔ xiāng wèi chù、gōng yǎng chí jīng zhě,

及与香味触、供养持经者,

rú shì gōng yǎng yǐ,ruò dé xū yú wén,

如是供养已,若得须臾闻,

zé yìng zì xīn qìng、wǒ jīn huò dà lì。

则应自欣庆、我今获大利。

yào wáng jīn gào rǔ,wǒ suǒ shuō zhū jīng,

药王今告汝,我所说诸经,

ér yú cǐ jīng zhōng,fǎ huá zuì dì yī。

而于此经中,法华最第一。

ěr shí fó fù gào yào wáng pú sà mó hē sà:

尔时佛复告药王菩萨摩诃萨:

wǒ suǒ shuō jīng diǎn wú liàng qiān wàn yì,yǐ shuō、jīn shuō、dāng shuō,

我所说经典无量千万亿,已说、今说、当说,

ér yú qí zhōng,cǐ fǎ huá jīng zuì wéi nán xìn nán jiě。

而于其中,此法华经最为难信难解。

yào wáng!cǐ jīng shì zhū fó mì yào zhī zàng,bù kě fēn bù wàng shòu yǔ rén。

药王!此经是诸佛秘要之藏,不可分布妄授予人。

zhū fó shì zūn zhī suǒ shǒu hù,cóng xī yǐ lái,wèi céng xiǎn shuō。

诸佛世尊之所守护,从昔已来,未曾显说。

ér cǐ jīng zhě,rú lái xiàn zài,yóu duō yuàn jí,kuàng miè dù hòu?

而此经者,如来现在,犹多怨嫉,况灭度后?

yào wáng!dāng zhī rú lái miè hòu,qí néng shū、chí、dú、sòng、

药王!当知如来灭后,其能书、持、读、诵、

gōng yǎng、wèi tā rén shuō zhě,rú lái zé wéi yǐ yī fù zhī,

供养、为他人说者,如来则为以衣覆之,

yòu wéi tā fāng xiàn zài zhū fó zhī suǒ hù niàn。shì rén yǒu dà xìn lì,

又为他方现在诸佛之所护念。是人有大信力,

jí zhì yuàn lì、zhū shàn gēn lì。dāng zhī shì rén yǔ rú lái gòng sù,

及志愿力、诸善根力。当知是人与如来共宿,

zé wéi rú lái shǒu mó qí tóu。yào wáng!zài zài chù chù,ruò shuō、

则为如来手摩其头。药王!在在处处,若说、

ruò dú、ruò sòng、ruò shū,ruò jīng juàn suǒ zhù chù,

若读、若诵、若书,若经卷所住处,

jiē yīng qǐ qī bǎo tǎ,jí lìng gāo guǎng yǎn shì,bù xū fù ān shè lì。

皆应起七宝塔,极令高广严饰,不需复安舍利。

suǒ yǐ zhě hé?cǐ zhōng yǐ yǒu rú lái quán shēn。cǐ tǎ,

所以者何?此中已有如来全身。此塔,

yīng yǐ yí qiè huá、xiāng、yīng luò,zèng gài、chuáng fān,jì yuè、

应以一切华、香、璎珞,缯盖、幢幡,伎乐、

gē sòng,gōng yǎng gōng jìng,zūn zhòng zàn tàn。

歌颂,供养恭敬,尊重赞叹。

ruò yǒu rén dé jiàn cǐ tǎ,lǐ bài、gōng yǎng,

若有人得见此塔,礼拜、供养,

dāng zhī shì děng jiē jìn ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

当知是等皆近阿耨多罗三藐三菩提。

yào wáng!duō yǒu rén zài jiā、chū jiā xíng pú sà dào,

药王!多有人在家、出家行菩萨道,

ruò bù néng dé jiàn、wén、dú、sòng、shū、chí、

若不能得见、闻、读、诵、书、持、

gōng yǎng shì fǎ huá jīng zhě,dāng zhī shì rén wèi shàn xíng pú sà dào;

供养是法华经者,当知是人未善行菩萨道;

ruò yǒu dé wén shì jīng diǎn zhě,nǎi néng shàn xíng pú sà zhī dào。

若有得闻是经典者,乃能善行菩萨之道。

qí yǒu zhòng shēng qiú fó dào zhě,ruò jiàn、ruò wén shì fǎ huá jīng,

其有众生求佛道者,若见、若闻是法华经,

wén yǐ xìn jiě shòu chí zhě,

闻已信解受持者,

dāng zhī shì rén dé jìn ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

当知是人得近阿耨多罗三藐三菩提。

yào wáng!pì rú yǒu rén kě fá xū shuǐ,yú bǐ gāo yuán chuān záo qiú zhī,

药王!譬如有人渴乏需水,于彼高原穿凿求之,

yóu jiàn gàn tǔ,zhī shuǐ shàng yuǎn;shī gōng bù yǐ,zhuǎn jiàn shī tǔ,

犹见干土,知水尚远;施功不已,转见湿土,

suì jiàn zhì ní,qí xīn jué dìng、zhī shuǐ bì jìn。pú sà yì fù rú shì,

遂渐至泥,其心决定、知水必近。菩萨亦复如是,

ruò wèi wén、wèi jiě、wèi néng xiū xí shì fǎ huá jīng zhě,

若未闻、未解、未能修习是法华经者,

dāng zhī shì rén qù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shàng yuǎn;

当知是人去阿耨多罗三藐三菩提尚远;

ruò dé wén、jiě、sī wéi、xiū xí,

若得闻、解、思惟、修习,

bì zhī dé jìn ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。suǒ yǐ zhě hé?

必知得近阿耨多罗三藐三菩提。所以者何?

yí qiè pú sà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,jiē shǔ cǐ jīng,

一切菩萨阿耨多罗三藐三菩提,皆属此经,

cǐ jīng kāi fāng biàn mén,shì zhēn shí xiàng。shì fǎ huá jīng zàng,

此经开方便门,示真实相。是法华经藏,

shēn gù yōu yuǎn,wú rén néng dào,

深固幽远,无人能到,

jīn fó jiào huà chéng jiù pú sà ér wèi kāi shì。yào wáng!

今佛教化成就菩萨而为开示。药王!

ruò yǒu pú sà wén shì fǎ huá jīng,jīng yí、bù wèi,

若有菩萨闻是法华经,惊疑、怖畏,

dāng zhī shì wéi xīn fā yì pú sà;ruò shēng wén rén wén shì jīng,

当知是为新发意菩萨;若声闻人闻是经,

jīng yí、bù wèi,dāng zhī shì wéi zēng shàng màn zhě。

惊疑、怖畏,当知是为增上慢者。

yào wáng!ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,rú lái miè hòu,

药王!若有善男子、善女人,如来灭后,

yù wèi sì zhòng shuō shì fǎ huá jīng zhě,yún hé yīng shuō?

欲为四众说是法华经者,云何应说?

shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,rù rú lái shì,zhuó rú lái yī,

是善男子、善女人,入如来室,著如来衣,

zuò rú lái zuò,ěr nǎi yīng wèi sì zhòng guǎng shuō sī jīng。

坐如来座,尔乃应为四众广说斯经。

rú lái shì zhě,yí qiè zhòng shēng zhōng dà cí bēi xīn shì;

如来室者,一切众生中大慈悲心是;

rú lái yī zhě,róu hé rěn rǔ xīn shì;rú lái zuò zhě,yí qiè fǎ kōng shì。

如来衣者,柔和忍辱心是;如来座者,一切法空是。

ān zhù shì zhōng,rán hòu yǐ bú xiè dài xīn,

安住是中,然后以不懈怠心,

wèi zhū pú sà jí sì zhòng guǎng shuō shì fǎ huá jīng。

为诸菩萨及四众广说是法华经。

yào wáng!wǒ yú yú guó,qiǎn huà rén wéi qí jí tīng fǎ zhòng,

药王!我于余国,遣化人为其集听法众,

yì qiǎn huà bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí tīng qí shuō fǎ,

亦遣化比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷听其说法,

shì zhū huà rén,wén fǎ xìn shòu,suí shùn bú nì。

是诸化人,闻法信受,随顺不逆。

ruò shuō fǎ zhě zài kòng xián chù,wǒ shí guǎng qiǎn tiān lóng、

若说法者在空闲处,我时广遣天龙、

guǐ shén、qián tà pó、ā xiū luó děng,tīng qí shuō fǎ。

鬼神、乾闼婆、阿修罗等,听其说法。

wǒ suī zài yì guó,shí shí lìng shuō fǎ zhě dé jiàn wǒ shēn。

我虽在异国,时时令说法者得见我身。

ruò yú cǐ jīng wàng shī jù dú,wǒ hái wèi shuō,lìng dé jù zú。

若于此经忘失句读,我还为说,令得具足。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

yù shě zhū xiè dài,yīng dāng tīng cǐ jīng,

欲舍诸懈怠,应当听此经,

shì jīng nán dé wén,xìn shòu zhě yì nán。

是经难得闻,信受者亦难。

rú rén kě xū shuǐ,zhǎi záo yú gāo yuán,

如人渴需水,窄凿于高原,

yóu jiàn gān zào tǔ,zhī qù shuǐ shàng yuǎn,

犹见干燥土,知去水尚远,

jiàn jiàn shī tǔ ní,jué dìng zhī jìn shuǐ。

渐见湿土泥,决定知近水。

yào wáng rǔ dāng zhī,rú shì zhū rén děng,

药王汝当知,如是诸人等,

bù wén fǎ huá jīng,qù fó zhì shèn yuǎn,

不闻法华经,去佛智甚远,

ruò wén shì shēn jīng,jué le shēng wén fǎ。

若闻是深经,决了声闻法。

shì zhū jīng zhī wáng,wén yǐ dì sī wéi,

是诸经之王,闻已谛思惟,

dāng zhī cǐ rén děng、jìn yú fó zhì huì。

当知此人等、近于佛智慧。

ruò rén shuō cǐ jīng,yìng rù rú lái shì,

若人说此经,应入如来室,

zhù yú rú lái yī,ér zuò rú lái zuò,

著于如来衣,而坐如来座,

chù zhòng wú suǒ wèi,guǎng wéi fēn bié shuō。

处众无所畏,广为分别说。

dà cí bēi wéi shì,róu hé rěn rǔ yī,

大慈悲为室,柔和忍辱衣,

zhū fǎ kōng wéi zuò,chù cǐ wéi shuō fǎ。

诸法空为座,处此为说法。

ruò shuō cǐ jīng shí,yǒu rén è kǒu mà,

若说此经时,有人恶口骂,

jiā dāo zhàng wǎ shí,niàn fó gù yìng rěn。

加刀杖瓦石,念佛故应忍。

wǒ qiān wàn yì tǔ、xiàn jìng jiān gù shēn,

我千万亿土、现净坚固身,

yú wú liàng yì jié、wéi zhòng shēng shuō fǎ。

于无量亿劫、为众生说法。

ruò wǒ miè dù hòu、néng shuō cǐ jīng zhě,

若我灭度后、能说此经者,

wǒ qiǎn huà sì zhòng、bǐ qiū bǐ qiū ní、

我遣化四众、比丘比丘尼、

jí qīng xìn shì nǚ、gōng yǎng yú fǎ shī,

及清信士女、供养于法师,

yǐn dǎo zhū zhòng shēng,jí zhī lìng tīng fǎ。

引导诸众生,集之令听法。

ruò rén yù jiā è、dāo zhàng jí wǎ shí,

若人欲加恶、刀杖及瓦石,

zé qiǎn biàn huà rén、wéi zhī zuò wèi hù。

则遣变化人、为之作卫护。

ruò shuō fǎ zhī rén,dú zài kòng xián chù,

若说法之人,独在空闲处,

jì mò wú rén shēng,dú sòng cǐ jīng diǎn,

寂寞无人声,读诵此经典,

wǒ ěr shí wéi xiàn  qīng jìng guāng míng shēn。

我尔时为现 清净光明身。

ruò wàng shī zhāng jù,wéi shuō lìng tōng lì。

若忘失章句,为说令通利。

ruò rén jù shì dé,huò wéi sì zhòng shuō,

若人具是德,或为四众说,

kōng chù dú sòng jīng,jiē dé jiàn wǒ shēn。

空处读诵经,皆得见我身。

ruò rén zài kòng xián,wǒ qiǎn tiān lóng wáng、

若人在空闲,我遣天龙王、

yè chā guǐ shén děng,wéi zuò tīng fǎ zhòng。

夜叉鬼神等,为作听法众。

shì rén lè shuō fǎ,fēn bié wú guà ài,

是人乐说法,分别无挂碍,

zhū fó hù niàn gù,néng lìng dà zhòng xǐ。

诸佛护念故,能令大众喜。

ruò qīn jìn fǎ shī,sù dé pú sà dào,

若亲近法师,速得菩萨道,

suí shùn shì shī xué,dé jiàn héng shā fó。

随顺是师学,得见恒沙佛。


相关知识