法华经全文网
法华经全文网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经讲解 金刚经
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 授学无学人记品 第九(注音)

导读:ěr shí ā nán、luó hóu luó ér zuò shì niàn:wǒ děng měi zì sī wéi:尔时阿难、罗睺罗而作是念:我等每自思惟:shè dé shòu jì,bú yì kuài hū。jí cóng zuò qǐ,dào yú fó qián,设得授记,不亦快乎。即从座起,到于佛前,...

法华经卷四 授学无学人记品 第九(注音)

ěr shí ā nán、luó hóu luó ér zuò shì niàn:wǒ děng měi zì sī wéi:

尔时阿难、罗睺罗而作是念:我等每自思惟:

shè dé shòu jì,bú yì kuài hū。jí cóng zuò qǐ,dào yú fó qián,

设得授记,不亦快乎。即从座起,到于佛前,

tóu miàn lǐ zú,jù bái fó yán:shì zūn!wǒ děng yú cǐ yì yīng yǒu fēn,

头面礼足,俱白佛言:世尊!我等于此亦应有分,

wéi yǒu rú lái,wǒ děng suǒ guī。yòu wǒ děng wéi yí qiè shì jiān tiān、

惟有如来,我等所归。又我等为一切世间天、

rén、ā xiū luó suǒ jiàn zhī shi,ā nán cháng wéi shì zhě,hù chí fǎ zàng;

人、阿修罗所见知识,阿难常为侍者,护持法藏;

luó hóu luó shì fó zhī zǐ,

罗睺罗是佛之子,

ruò fó jiàn shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì zhě,wǒ yuàn jì mǎn,

若佛见授阿耨多罗三藐三菩提记者,我愿既满,

zhòng wàng yì zú。ěr shí,xué、wú xué shēng wén dì zǐ èr qiān rén,

众望亦足。尔时,学、无学声闻弟子二千人,

jiē cóng zuò qǐ,piān tǎn yòu jiān,dào yú fó qián,yì xīn hé zhǎng,

皆从座起,偏袒右肩,到于佛前,一心合掌,

zhān yǎng shì zūn,rú ā nán、luó hóu luó suǒ yuàn,zhù lì yí miàn。

瞻仰世尊,如阿难、罗睺罗所愿,住立一面。

ěr shí fó gào ā nán:rǔ yú lái shì dāng dé zuò fó,

尔时佛告阿难:汝于来世当得作佛,

hào shān hǎi huì zì zài tōng wáng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

号山海慧自在通王如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn。dāng gōng yǎng liù shí èr yì zhū fó,

天人师、佛、世尊。当供养六十二亿诸佛,

hù chí fǎ zàng,rán hòu dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

护持法藏,然后得阿耨多罗三藐三菩提。

jiào huà èr shí qiān wàn yì héng hé shā zhū pú sà děng,

教化二十千万亿恒河沙诸菩萨等,

lìng chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。guó míng cháng lì shèng fān,

令成阿耨多罗三藐三菩提。国名常立胜幡,

qí tǔ qīng jìng,liú lí wéi dì。jié míng miào yīn biàn mǎn。

其土清净,琉璃为地。劫名妙音遍满。

qí fó shòu mìng wú liàng qiān wàn yì ā sēng qí jié,

其佛寿命无量千万亿阿僧祇劫,

ruò rén yú qiān wàn yì wú liàng ā sēng qí jié zhōng suàn shù jiào jì,

若人于千万亿无量阿僧祇劫中算数校计,

bù néng dé zhī。zhèng fǎ zhù shì bèi yú shòu mìng,

不能得知。正法住世倍于寿命,

xiàng fǎ zhù shì fù bèi zhèng fǎ。ā nán!shì shān hǎi huì zì zài tōng wáng fó,

像法住世复倍正法。阿难!是山海慧自在通王佛,

wéi shí fāng wú liàng qiān wàn yì héng hé shā,

为十方无量千万亿恒河沙,

děng zhū fó rú lái suǒ gòng zàn tàn,

等诸佛如来所共赞叹,

chēng qí gōng dé。ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

称其功德。尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

wǒ jīn sēng zhōng shuō,ā nán chí fǎ zhě,

我今僧中说,阿难持法者,

dāng gōng yǎng zhū fó,rán hòu chéng zhèng jiào,

当供养诸佛,然后成正觉,

hào yuē shān hǎi huì,zì zài tōng wáng fó。

号曰山海慧 自在通王佛。

qí guó tǔ qīng jìng,míng cháng lì shèng fān,

其国土清净,名常立胜幡,

jiào huà zhū pú sà,qí shù rú héng shā。

教化诸菩萨,其数如恒沙。

fó yǒu dà wēi dé,míng wén mǎn shí fāng。

佛有大威德,名闻满十方。

shòu mìng wú yǒu liàng,yǐ mǐn zhòng shēng gù。

寿命无有量,以愍众生故。

zhèng fǎ bèi shòu mìng,xiàng fǎ fù bèi shì。

正法倍寿命,像法复倍是。

rú héng hé shā děng、wú shù zhū zhòng shēng,

如恒河沙等、无数诸众生,

yú cǐ fó fǎ zhōng,zhǒng fó dào yīn yuán。

于此佛法中,种佛道因缘。

ěr shí huì zhōng xīn fā yì pú sà bā qiān rén,xián zuò shì niàn:

尔时会中新发意菩萨八千人,咸作是念:

wǒ děng shàng bù wén zhū dà pú sà dé rú shì jì,

我等尚不闻诸大菩萨得如是记,

yǒu hé yīn yuán ér zhū shēng wén dé rú shì jué?

有何因缘而诸声闻得如是决?

ěr shí shì zūn zhī zhū pú sà xīn zhī suǒ niàn,ér gào zhī yuē:

尔时世尊知诸菩萨心之所念,而告之曰:

zhū shàn nán zǐ!wǒ yǔ ā nán děng,yú kōng wáng fó suǒ,

诸善男子!我与阿难等,于空王佛所,

tóng shí fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。ā nán cháng lè duō wén,

同时发阿耨多罗三藐三菩提心。阿难常乐多闻,

wǒ cháng qín jīng jìn,shì gù wǒ yǐ dé chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

我常勤精进,是故我已得成阿耨多罗三藐三菩提,

ér ā nán hù chí wǒ fǎ,yì hù jiāng lái zhū fó fǎ zàng,

而阿难护持我法,亦护将来诸佛法藏,

jiào huà chéng jiù zhū pú sà zhòng,qí běn yuàn rú shì,gù huò sī jì。

教化成就诸菩萨众,其本愿如是,故获斯记。

ā nán miàn yú fó qián,zì wén shòu jì jí guó tǔ zhuāng yán,

阿难面于佛前,自闻授记及国土庄严,

suǒ yuàn jù zú,xīn dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu。

所愿具足,心大欢喜,得未曾有。

jí shí yì niàn guò qù wú liàng qiān wàn yì zhū fó fǎ zàng,tōng dá wú ài,

即时忆念过去无量千万亿诸佛法藏,通达无碍,

rú jīn suǒ wén,yì shí běn yuàn。ěr shí ā nán ér shuō jì yán:

如今所闻,亦识本愿。尔时阿难而说偈言:

shì zūn shèn xī yǒu,lìng wǒ niàn guò qù,

世尊甚稀有,令我念过去,

wú liàng zhū fó fǎ,rú jīn rì suǒ wén。

无量诸佛法,如今日所闻。

wǒ jīn wú fù yí,ān zhù yú fó dào,

我今无复疑,安住于佛道,

fāng biàn wéi shì zhě,hù chí zhū fó fǎ。

方便为侍者,护持诸佛法。

ěr shí fó gào luó hóu luó:rǔ yú lái shì dāng dé zuò fó,

尔时佛告罗睺罗:汝于来世当得作佛,

hào dǎo qī bǎo huá rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、

号蹈七宝华如来、应供、正遍知、明行足、

shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、

善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、

fó、shì zūn。dāng gōng yǎng shí shì jiè wēi chén děng shù zhū fó rú lái,

佛、世尊。当供养十世界微尘等数诸佛如来,

cháng wéi zhū fó ér zuò zhǎng zǐ,yóu rú jīn yě。shì dǎo qī bǎo huá fó,

常为诸佛而作长子,犹如今也。是蹈七宝华佛,

guó tǔ zhuāng yán,shòu mìng jié shù,suǒ huà dì zǐ,zhèng fǎ、xiàng fǎ,

国土庄严,寿命劫数,所化弟子,正法、像法,

yì rú shān hǎi huì zì zài tōng wáng rú lái wú yì,yì wèi cǐ fó ér zuò zhǎng zǐ。

亦如山海慧自在通王如来无异,亦为此佛而作长子。

guò shì yǐ hòu,dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

过是已后,当得阿耨多罗三藐三菩提。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

wǒ wéi tài zǐ shí,luó hóu wéi zhǎng zǐ,

我为太子时,罗侯为长子,

wǒ jīn chéng fó dào,shòu fǎ wéi fǎ zi,

我今成佛道,受法为法子,

yú wèi lái shì zhōng,jiàn wú liàng yì fó,

于未来世中,见无量亿佛,

jiē wéi qí zhǎng zǐ,yì xīn qiú fó dào。

皆为其长子,一心求佛道。

luó hóu luó mì háng,wéi wǒ néng zhī zhī,

罗侯罗密行,惟我能知之,

xiàn wéi wǒ zhǎng zǐ,yǐ shì zhū zhòng shēng。

现为我长子,以示诸众生。

wú liàng yì qiān wàn,gōng dé bù kě shǔ,

无量亿千万,功德不可数,

ān zhù yú fó fǎ,yǐ qiú wú shàng dào。

安住于佛法,以求无上道。

ěr shí shì zūn jiàn xué、wú xué èr qiān rén,qí yì róu ruǎn,

尔时世尊见学、无学二千人,其意柔软,

jì rán qīng jìng,yì xīn guān fó。fó gào ā nán:rǔ jiàn shì xué、

寂然清净,一心观佛。佛告阿难:汝见是学、

wú xué èr qiān rén fǒu?wéi rán,yǐ jiàn。ā nán!shì zhū rén děng,

无学二千人不?唯然,已见。阿难!是诸人等,

dāng gōng yǎng wǔ shí shì jiè wēi chén shù zhū fó rú lái,

当供养五十世界微尘数诸佛如来,

gōng jìng zūn zhòng,hù chí fǎ zàng。

恭敬尊重,护持法藏。

mò hòu tóng shí yú shí fāng guó gè dé chéng fó,jiē tóng yī hào,

末后同时于十方国各得成佛,皆同一号,

míng yuē bǎo xiàng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、

名曰宝相如来、应供、正遍知、明行足、

shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、

善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、

fó、shì zūn。shòu mìng yī jié。guó tǔ zhuāng yán,shēng wén、pú sà,

佛、世尊。寿命一劫。国土庄严,声闻、菩萨,

zhèng fǎ、xiàng fǎ、jiē xī tóng děng。

正法、像法、皆悉同等。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

shì èr qiān shēng wén,jīn yú wǒ qián zhù,

是二千声闻,今于我前住,

xī jiē yǔ shòu jì,wèi lái dāng chéng fó。

悉皆与授记,未来当成佛。

suǒ gōng yǎng zhū fó,rú shàng shuō chén shù,

所供养诸佛,如上说尘数,

hù chí qí fǎ cáng,hòu dāng chéng zhèng jiào。

护持其法藏,后当成正觉。

gè yú shí fāng guó,xī tóng yī míng hào,

各于十方国,悉同一名号,

jù shí zuò dào chǎng,yǐ zhèng wú shàng huì,

俱时坐道场,以证无上慧,

jiē míng wéi bǎo xiāng。guó tǔ jí dì zǐ,

皆名为宝相。国土及弟子,

zhèng fǎ yǔ xiàng fǎ,xī děng wú yǒu yì。

正法与像法,悉等无有异。

xián yǐ zhū shén tōng、dù shí fāng zhòng shēng,

咸以诸神通、度十方众生,

míng wén pǔ zhōu biàn,jiàn rù yú niè pán。

名闻普周遍,渐入于涅槃。

ěr shí xué、wú xué èr qiān rén,

尔时学、无学二千人,

wén fó shòu jì,huān xǐ yǒng yuè、ér shuō jì yán:

闻佛授记,欢喜踊跃、而说偈言:

shì zūn huì dēng míng,wǒ wén shòu jì yīn,

世尊慧灯明,我闻授记音,

xīn huān xǐ chōng mǎn,rú gān lù jiàn guàn。

心欢喜充满,如甘露见灌。


相关知识