法华经全文网
法华经全文网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经讲解 金刚经
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 五百弟子受记品 第八(注音)

导读:ěr shí fù lóu nà mí duō luó ní zǐ,尔时富楼那弥多罗尼子,cóng fó wén shì zhì huì fāng biàn suí yí shuō fǎ,从佛闻是智慧方便随宜说法,...

法华经卷四 五百弟子受记品 第八(注音)

ěr shí fù lóu nà mí duō luó ní zǐ,

尔时富楼那弥多罗尼子,

cóng fó wén shì zhì huì fāng biàn suí yí shuō fǎ,

从佛闻是智慧方便随宜说法,

yòu wén shòu zhū dà dì zǐ ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,

又闻授诸大弟子阿耨多罗三藐三菩提记,

fù wén sù shì yīn yuán zhī shì,fù wén zhū fó yǒu dà zì zài shén tōng zhī lì,

复闻宿世因缘之事,复闻诸佛有大自在神通之力,

dé wèi céng yǒu,xīn jìng yǒng yuè。jí cóng zuò qǐ,dào yú fó qián,

得未曾有,心净踊跃。即从座起,到于佛前,

tóu miàn lǐ zú,què zhù yí miàn,zhān yǎng zūn yán mù bú zàn shě,

头面礼足,却住一面,瞻仰尊颜目不暂舍,

ér zuò shì niàn:shì zūn shèn qí tè,suǒ wéi xī yǒu!

而作是念:世尊甚奇特,所为希有!

suí shùn shì jiān ruò gān zhǒng xìng,yǐ fāng biàn zhī jiàn ér wèi shuō fǎ,

随顺世间若干种性,以方便知见而为说法,

bá chū zhòng shēng chù chù tān zhuó。wǒ děng yú fó gōng dé,

拔出众生处处贪著。我等于佛功德,

yán bù néng xuān,wéi fó shì zūn néng zhī wǒ děng shēn xīn běn yuàn。

言不能宣,惟佛世尊能知我等深心本愿。

ěr shí fó gào zhū bǐ qiū:rǔ děng jiàn shì fù lóu nà mí duō luó ní zǐ fǒu?

尔时佛告诸比丘:汝等见是富楼那弥多罗尼子不?

wǒ cháng chēng qí yú shuō fǎ rén zhōng zuì wéi dì yī,

我常称其于说法人中最为第一,

yì cháng tàn qí zhǒng zhǒng gōng dé,jīng qín hù chí zhù xuān wǒ fǎ,

亦常叹其种种功德,精勤护持助宣我法,

néng yú sì zhòng shì jiào lì xǐ,jù zú jiě shì fó zhī zhèng fǎ,

能于四众示教利喜,具足解释佛之正法,

ér dà ráo yì tóng fàn xíng zhě。zì shě rú lái,wú néng jìn qí yán lùn zhī biàn。

而大饶益同梵行者。自舍如来,无能尽其言论之辩。

rǔ děng wù wèi fù lóu nà dàn néng hù chí zhù xuān wǒ fǎ,

汝等勿谓富楼那但能护持助宣我法,

yì yú guò qù jiǔ shí yì zhū fó suǒ,hù chí zhù xuān fó zhī zhèng fǎ,

亦于过去九十亿诸佛所,护持助宣佛之正法,

yú bǐ shuō fǎ rén zhōng yì zuì dì yī。yòu yú zhū fó suǒ shuō kōng fǎ,

于彼说法人中亦最第一。又于诸佛所说空法,

míng liǎo tōng dá,dé sì wú ài zhì,cháng néng shěn dì qīng jìng shuō fǎ,

明了通达,得四无碍智,常能审谛清净说法,

wú yǒu yí huò,jù zú pú sà shén tōng zhī lì。suí qí shòu mìng,

无有疑惑,具足菩萨神通之力。随其寿命,

cháng xiū fàn xíng,bǐ fó shì rén xián jiē wèi zhī shí shì shēng wén;

常修梵行,彼佛世人咸皆谓之实是声闻;

ér fù lóu nà yǐ sī fāng biàn,ráo yì wú liàng bǎi qiān zhòng shēng,

而富楼那以斯方便,饶益无量百千众生,

yòu huà wú liàng ā sēng qí rén,lìng lì ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

又化无量阿僧祇人,令立阿耨多罗三藐三菩提。

wèi jìng fó tǔ gù,cháng zuò fó shì,jiào huà zhòng shēng。

为净佛土故,常作佛事,教化众生。

zhū bǐ qiū!fù lóu nà yì yú qī fó shuō fǎ rén zhōng ér dé dì yī,

诸比丘!富楼那亦于七佛说法人中而得第一,

jīn yú wǒ suǒ shuō fǎ rén zhōng yì wéi dì yī,

今于我所说法人中亦为第一,

yú xián jié zhōng dāng lái zhū fó,shuō fǎ rén zhōng yì fù dì yī,

于贤劫中当来诸佛,说法人中亦复第一,

ér jiē hù chí zhù xuān fó fǎ。yì yú wèi lái,

而皆护持助宣佛法。亦于未来,

hù chí zhù xuān wú liàng wú biān zhū fó zhī fǎ,

护持助宣无量无边诸佛之法,

jiào huà ráo yì wú liàng zhòng shēng,lìng lì ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

教化饶益无量众生,令立阿耨多罗三藐三菩提。

wèi jìng fó tǔ gù,cháng qín jīng jìn jiào huà zhòng shēng,

为净佛土故,常勤精进教化众生,

jiàn jiàn jù zú pú sà zhī dào。guò wú liàng ā sēng qí jié,dāng yú cǐ tǔ,

渐渐具足菩萨之道。过无量阿僧祇劫,当于此土,

dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,hào yuē fǎ míng rú lái、yìng gòng、

得阿耨多罗三藐三菩提,号曰法明如来、应供、

zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、

正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、

tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、fó、shì zūn。

调御丈夫、天人师、佛、世尊。

qí fó yǐ héng hé shā děng sān qiān dà qiān shì jiè wéi yī fó tǔ,

其佛以恒河沙等三千大千世界为一佛土,

qī bǎo wéi dì,dì píng rú zhǎng,wú yǒu shān líng xī jiàn gōu hè,

七宝为地,地平如掌,无有山陵溪涧沟壑,

qī bǎo tái guān chōng mǎn qí zhōng,zhū tiān gōng diàn jìn chù xū kōng,

七宝台观充满其中,诸天宫殿近处虚空,

rén tiān jiāo jiē,liǎng dé xiāng jiàn。wú zhū è dào,yì wú nǚ rén,

人天交接,两得相见。无诸恶道,亦无女人,

yí qiè zhòng shēng,jiē yǐ huà shēng,wú yǒu yín yù。dé dà shén tōng,

一切众生,皆以化生,无有淫欲。得大神通,

shēn chū guāng míng,fēi xíng zì zài,zhì niàn jiān gù,jīng jìn zhì huì,

身出光明,飞行自在,志念坚固,精进智慧,

pǔ jiē jīn sè,sān shí èr xiàng ér zì zhuāng yán。qí guó zhòng shēng,

普皆金色,三十二相而自庄严。其国众生,

cháng yǐ èr shí:yī zhě、fǎ xǐ shí,èr zhě、chán yuè shí。

常以二食:一者、法喜食,二者、禅悦食。

yǒu wú liàng ā sēng qí qiān wàn yì nuō yóu tuō zhū pú sà zhòng,

有无量阿僧祇千万亿那由他诸菩萨众,

dé dà shén tōng、sì wú ài zhì,shàn néng jiào huà zhòng shēng zhī lèi。

得大神通、四无碍智,善能教化众生之类。

qí shēng wén zhòng,suàn shù jiào jì suǒ bù néng zhī,

其声闻众,算数校计所不能知,

jiē dé jù zú liù tōng、sān míng jí bā jiě tuō。

皆得具足六通、三明及八解脱。

qí fó guó tǔ yǒu rú shì děng wú liàng gōng dé zhuāng yán chéng jiù。

其佛国土有如是等无量功德庄严成就。

jié míng bǎo míng,guó míng shàn jìng。qí fó shòu mìng wú liàng ā sēng qí jié,

劫名宝明,国名善净。其佛寿命无量阿僧祇劫,

fǎ zhù shèn jiǔ。fó miè dù hòu,qǐ qī bǎo tǎ biàn mǎn qí guó。

法住甚久。佛灭度后,起七宝塔遍满其国。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

zhū bǐ qiū dì tīng,fó zǐ suǒ háng dào,

诸比丘谛听,佛子所行道,

shàn xué fāng biàn gù,bù kě dé sī yì。

善学方便故,不可得思议。

zhī zhòng lè xiǎo fǎ、ér wèi yú dà zhì,

知众乐小法、而畏于大智,

shì gù zhū pú sà,zuò shēng wén yuán jiào,

是故诸菩萨,作声闻缘觉,

yǐ wú shù fāng biàn、huà zhū zhòng shēng lèi。

以无数方便、化诸众生类。

zì shuō shì shēng wén,qù fó dào shèn yuǎn,

自说是声闻,去佛道甚远,

dù tuō wú liàng zhòng,jiē xī dé chéng jiù,

度脱无量众,皆悉得成就,

suī xiǎo yù xiè dài,jiàn dāng lìng zuò fó。

虽小欲懈怠,渐当令作佛。

nèi mì pú sà háng,wài xiàn shì shēng wén,

内秘菩萨行,外现是声闻,

shǎo yù yàn shēng sǐ,shí zì jìng fó tǔ。

少欲厌生死,实自净佛土。

shì zhòng yǒu sān dú,yòu xiàn xié jiàn xiāng,

示众有三毒,又现邪见相,

wǒ dì zǐ rú shì,fāng biàn dù zhòng shēng。

我弟子如是,方便度众生。

ruò wǒ jù zú shuō、zhǒng zhǒng xiàn huà shì,

若我具足说、种种现化事,

zhòng shēng wén shì zhě,xīn zé huái yí huò。

众生闻是者,心则怀疑惑。

jīn cǐ fù lóu nà,yú xī qiān yì fó、

今此富楼那,于昔千亿佛、

qín xiū suǒ háng dào,xuān hù zhū fó fǎ。

勤修所行道,宣护诸佛法。

wéi qiú wú shàng huì,ér yú zhū fó suǒ,

为求无上慧,而于诸佛所,

xiàn jū dì zǐ shàng。duō wén yǒu zhì huì,

现居弟子上。多闻有智慧,

suǒ shuō wú suǒ wèi,néng lìng zhòng huān xǐ,

所说无所畏,能令众欢喜,

wèi céng yǒu pí juàn,ér yǐ zhù fó shì。

未曾有疲倦,而以助佛事。

yǐ dù dà shén tōng,jù sì wú ài zhì,

已度大神通,具四无碍智,

zhī zhū gēn lì dùn,cháng shuō qīng jìng fǎ,

知诸根利钝,常说清净法,

yǎn chàng rú shì yì,jiào zhū qiān yì zhòng,

演畅如是义,教诸千亿众,

lìng zhù dà chéng fǎ,ér zì jìng fó tǔ。

令住大乘法,而自净佛土。

wèi lái yì gōng yǎng、wú liàng wú shù fó,

未来亦供养、无量无数佛,

hù zhù xuān zhèng fǎ,yì zì jìng fó tǔ。

护助宣正法,亦自净佛土。

cháng yǐ zhū fāng biàn,shuō fǎ wú suǒ wèi,

常以诸方便,说法无所畏,

dù bù kě jì zhòng、chéng jiù yí qiè zhì。

度不可计众、成就一切智。

gōng yǎng zhū rú lái,hù chí fǎ bǎo zàng,

供养诸如来,护持法宝藏,

qí hòu dé chéng fó,hào míng yuē fǎ míng。

其后得成佛,号名曰法明。

qí guó míng shàn jìng,qī bǎo suǒ hé chéng,

其国名善净,七宝所合成,

jié míng wéi bǎo míng。pú sà zhòng shèn duō,

劫名为宝明。菩萨众甚多,

qí shù wú liàng yì,jiē dù dà shén tōng,

其数无量亿,皆度大神通,

wēi dé lì jù zú,chōng mǎn qí guó tǔ。

威德力具足,充满其国土。

shēng wén yì wú shù,sān míng bā jiě tuō,

声闻亦无数,三明八解脱,

dé sì wú ài zhì,yǐ shì děng wéi sēng。

得四无碍智,以是等为僧。

qí guó zhū zhòng shēng,yín yù jiē yǐ duàn,

其国诸众生,淫欲皆已断,

chún yī biàn huà shēng,jù xiāng zhuāng yán shēn。

纯一变化生,具相庄严身。

fǎ xǐ chán yuè shí,gèng wú yú shí xiǎng。

法喜禅悦食,更无余食想。

wú yǒu zhū nǚ rén,yì wú zhū è dào。

无有诸女人,亦无诸恶道。

fù lóu nà bǐ qiū,gōng dé xī chéng mǎn,

富楼那比丘,功德悉成满,

dāng dé sī jìng tǔ,xián shèng zhòng shèn duō。

当得斯净土,贤圣众甚多。

rú shì wú liàng shì,wǒ jīn dàn lüè shuō。

如是无量事,我今但略说。

ěr shí qiān èr bǎi ā luó hàn,xīn zì zài zhě,zuò shì niàn:

尔时千二百阿罗汉,心自在者,作是念:

wǒ děng huān xǐ,dé wèi céng yǒu。ruò shì zūn gè jiàn shòu jì,

我等欢喜,得未曾有。若世尊各见授记,

rú yú dà dì zǐ zhě,bú yì kuài hū!

如余大弟子者,不亦快乎!

fó zhī cǐ děng xīn zhī suǒ niàn,gào mó hē jiā yè:shì qiān èr bǎi ā luó hàn,

佛知此等心之所念,告摩诃迦叶:是千二百阿罗汉,

wǒ jīn dāng xiàn qián cì dì yǔ shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。

我今当现前次第予授阿耨多罗三藐三菩提记。

yú cǐ zhòng zhōng,wǒ dà dì zǐ jiāo chén rú bǐ qiū,

于此众中,我大弟子憍陈如比丘,

dāng gōng yǎng liù wàn èr qiān yì fó,rán hòu dé chéng wéi fó,

当供养六万二千亿佛,然后得成为佛,

hào yuē pǔ míng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、shàn shì、

号曰普明如来、应供、正遍知、明行足、善逝、

shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fu、tiān rén shī、fó、shì zūn。

世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

qí wǔ bǎi ā luó hàn:yōu lóu pín luó jiā yè、qié yē jiā yè、nà tí jiā yè、

其五百阿罗汉:优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、那提迦叶、

jiā liú tuó yí、yōu tuó yí、ā nòu lóu tuó、lí pó duō、jié bīn nà、

迦留陀夷、优陀夷、阿冕楼驮、离婆多、劫宾那、

báo jū luó、zhōu tuó、shā qié tuó děng,

薄拘罗、周陀、莎伽陀等,

jiē dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,jìn tóng yī hào,

皆当得阿耨多罗三藐三菩提,尽同一号,

míng yuē pǔ míng。ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

名曰普明。尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

jiāo chén rú bǐ qiū,dāng jiàn wú liàng fó,

憍陈如比丘,当见无量佛,

guò ā sēng chí jié,nǎi chéng děng zhèng jiào。

过阿僧祇劫,乃成等正觉。

cháng fàng dà guāng míng,jù zú zhū shén tōng,

常放大光明,具足诸神通,

míng wén biàn shí fāng,yí qiè zhī suǒ jìng,

名闻遍十方,一切之所敬,

cháng shuō wú shàng dào,gù hào wéi pǔ míng。

常说无上道,故号为普明。

qí guó tǔ qīng jìng,pú sà jiē yǒng měng,

其国土清净,菩萨皆勇猛,

xián shēng miào lóu gé,you zhū shí fāng guó,

咸升妙楼阁,游诸十方国,

yǐ wú shàng gòng jù、fèng xiàn yú zhū fó。

以无上供具、奉献于诸佛。

zuò shì gōng yǎng yǐ,xīn huái dà huān xǐ,

作是供养已,心怀大欢喜,

xū yú hái běn guó,yǒu rú shì shén lì。

须臾还本国,有如是神力。

fó shòu liù wàn jié,zhèng fǎ zhù bèi shòu,

佛寿六万劫,正法住倍寿,

xiàng fǎ fù bèi shì,fǎ miè tiān rén yōu。

像法复倍是,法灭天人忧。

qí wǔ bǎi bǐ qiū,cì dì dāng zuò fó,

其五百比丘,次第当作佛,

tóng hào yuē pǔ míng,zhuǎn cì ér shòu jì。

同号曰普明,转次而授记。

miè dù zhī hòu,mǒu jiǎ dāng zuò fó,

我灭度之后,某甲当作佛,

qí suǒ huà shì jiān,yì rú wǒ jīn rì。

其所化世间,亦如我今日。

guó tǔ zhī yán jìng,jí zhū shén tōng lì,

国土之严净,及诸神通力,

pú sà shēng wén zhòng,zhèng fǎ jí xiàng fǎ,

菩萨声闻众,正法及像法,

shòu mìng jié duō shǎo,jiē rú shàng suǒ shuō。

寿命劫多少,皆如上所说。

jiā yè rǔ yǐ zhī,wǔ bǎi zì zài zhě,

迦叶汝已知,五百自在者,

yú zhū shēng wén zhòng,yì dāng fù rú shì。

余诸声闻众,亦当复如是。

qí bù zài cǐ huì,rǔ dāng wéi xuān shuō。

其不在此会,汝当为宣说。

ěr shí wǔ bǎi ā luó hàn yú fó qián dé shòu jì yǐ,huān xǐ yǒng yuè,

尔时五百阿罗汉于佛前得授记已,欢喜踊跃,

jí cóng zuò qǐ,dào yú fó qián,tóu miàn lǐ zú,huǐ guò zì zé:shì zūn!

即从座起,到于佛前,头面礼足,悔过自责:世尊!

wǒ děng cháng zuò shì niàn,zì wèi yǐ dé jiū jìng miè dù,jīn nǎi zhī zhī,

我等常作是念,自谓已得究竟灭度,今乃知之,

rú wú zhì zhě。suǒ yǐ zhě hé?wǒ děng yīng dé rú lái zhì huì,

如无智者。所以者何?我等应得如来智慧,

ér biàn zì yǐ xiǎo zhì wéi zú。

而便自以小智为足。

shì zūn!pì rú yǒu rén zhì qīn yǒu jiā,zuì jiǔ ér wò。

世尊!譬如有人至亲友家,醉酒而卧。

shì shí qīn yǒu guān shì dāng xíng,yǐ wú jià bǎo zhū jì qí yī lǐ,

是时亲友官事当行,以无价宝珠系其衣里,

yǔ zhī ér qù。qí rén zuì wò,dū bù jué zhī。qǐ yǐ yóu xíng,dào yú tā guó。

予之而去。其人醉卧,都不觉知。起已游行,到于他国。

wèi yī shí gù,qín lì qiú suǒ,shèn dà jiān nán;ruò shǎo yǒu suǒ dé,

为衣食故,勤力求索,甚大艰难;若少有所得,

biàn yǐ wéi zú。yú hòu qīn yǒu huì yù jiàn zhī,ér zuò shì yán:duō zāi,

便以为足。于后亲友会遇见之,而作是言:咄哉,

zhàng fū!hé wèi yī shí nǎi zhì rú shì。wǒ xī yù lìng rǔ dé ān lè、

丈夫!何为衣食乃至如是。我昔欲令汝得安乐、

wǔ yù zì zì,yú mǒu nián yuè rì,yǐ wú jià bǎo zhū jì rǔ yī lǐ。

五欲自恣,于某年月日,以无价宝珠系汝衣里。

jīn gù xiàn zài,ér rǔ bù zhī。qín kǔ yōu nǎo,yǐ qiú zì huó,

今故现在,而汝不知。勤苦忧恼,以求自活,

shèn wéi chī yě。rǔ jīn kě yǐ cǐ bǎo mào yì suǒ xū,cháng kě rú yì,

甚为痴也。汝今可以此宝贸易所需,常可如意,

wú suǒ fá duǎn。fó yì rú shì,wéi pú sà shí,jiào huà wǒ děng,

无所乏短。佛亦如是,为菩萨时,教化我等,

lìng fā yí qiè zhì xīn。ér xún fèi wàng,bù zhī bù jué。

令发一切智心。而寻废忘,不知不觉。

jì dé ā luó hàn dào,zì wèi miè dù,zī shēng jiān nán,dé shǎo wéi zú。

既得阿罗汉道,自谓灭度,资生艰难,得少为足。

yí qiè zhì yuàn,yóu zài bù shī。jīn zhě shì zūn jué wù wǒ děng,

一切智愿,犹在不失。今者世尊觉悟我等,

zuò rú shì yán:zhū bǐ qiū!rǔ děng suǒ dé,fēi jiū jìng miè。

作如是言:诸比丘!汝等所得,非究竟灭。

wǒ jiǔ lìng rǔ děng zhòng fó shàn gēn,yǐ fāng biàn gù,

我久令汝等种佛善根,以方便故,

shì niè pán xiàng,ér rǔ wèi wéi shí dé miè dù。

示涅槃相,而汝谓为实得灭度。

shì zūn!wǒ jīn nǎi zhī shí shì pú sà,

世尊!我今乃知实是菩萨,

dé shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。yǐ shì yīn yuán,

得受阿耨多罗三藐三菩提记。以是因缘,

shèn dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu。

甚大欢喜,得未曾有。

ěr shí ā ruò jiāo chén rú děng,yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时阿若憍陈如等,欲重宣此义,而说偈言:

wǒ děng wén wú shàng、ān yǐn shòu jì shēng,

我等闻无上、安隐授记声,

huān xǐ wèi céng yǒu,lǐ wú liàng zhì fó。

欢喜未曾有,礼无量智佛。

jīn yú shì zūn qián、zì huǐ zhū guò jiù,

今于世尊前、自悔诸过咎,

yú wú liàng fó bǎo,dé shǎo niè pán fēn,

于无量佛宝,得少涅槃分,

rú wú zhì yú rén,biàn zì yǐ wéi zú。

如无智愚人,便自以为足。

pì rú pín qióng rén、wǎng zhì qīn yǒu jiā,

譬如贫穷人、往至亲友家,

qí jiā shèn dà fù,jù shè zhū yáo shàn。

其家甚大富,具设诸肴膳。

yǐ wú jià bǎo zhū、xì zhù nèi yī lǐ,

以无价宝珠、系著内衣里,

mò yǔ ér shě qù,shí wò bù jué zhī。

默与而舍去,时卧不觉知。

shì rén jì yǐ qǐ,yóu xíng yì tā guó,

是人既已起,游行诣他国,

qiú yī shí zì jì,zī shēng shèn jiān nán,

求衣食自济,资生甚艰难,

dé shǎo biàn wéi zú,gèng bú yuàn hǎo zhě。

得少便为足,更不愿好者。

bù jué nèi yī lǐ、yǒu wú jià bǎo zhū。

不觉内衣里、有无价宝珠。

yǔ zhū zhī qīn yǒu,hòu jiàn cǐ pín rén,

与珠之亲友,后见此贫人,

kǔ qiē zé zhī yǐ,shì yǐ suǒ xì zhū。

苦切责之已,示以所系珠。

pín rén jiàn cǐ zhū,qí xīn dà huān xǐ,

贫人见此珠,其心大欢喜,

fù yǒu zhū cái wù,wǔ yù ér zì zì。

富有诸财物,五欲而自恣。

wǒ děng yì rú shì,shì zūn yú cháng yè,

我等亦如是,世尊于长夜,

cháng mǐn jiàn jiào huà,lìng zhǒng wú shàng yuàn。

常愍见教化,令种无上愿。

wǒ děng wú zhì gù,bù jué yì bù zhī,

我等无智故,不觉亦不知,

dé shǎo niè pán fēn,zì zú bù qiú yú。

得少涅槃分,自足不求余。

jīn fó jué wù wǒ,yán fēi shí miè dù,

今佛觉悟我,言非实灭度,

dé fó wú shàng huì,ěr nǎi wéi zhēn miè。

得佛无上慧,尔乃为真灭。

wǒ jīn cóng fó wén,shòu jì zhuāng yán shì,

我今从佛闻 授记庄严事,

jí zhuǎn cì shòu jué,shēn xīn biàn huān xǐ。

及转次受决,身心遍欢喜。


相关知识