法华经全文网
法华经全文网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经讲解 金刚经
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷三 化城喻品 第七(注音)

导读:fó gào zhū bǐ qiū:nǎi wǎng guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,佛告诸比丘:乃往过去无量无边不可思议阿僧祇劫,ěr shí yǒu fó,míng dà tōng zhì shèng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、尔时有佛,名大通智胜如来、应供、正遍知、...

法华经卷三 化城喻品 第七(注音)

fó gào zhū bǐ qiū:nǎi wǎng guò qù wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

佛告诸比丘:乃往过去无量无边不可思议阿僧祇劫,

ěr shí yǒu fó,míng dà tōng zhì shèng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

尔时有佛,名大通智胜如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn。qí guó míng hǎo chéng,jié míng dà xiàng。

天人师、佛、世尊。其国名好成,劫名大相。

zhū bǐ qiū!bǐ fó miè dù yǐ lái,shèn dà jiǔ yuǎn,

诸比丘!彼佛灭度已来,甚大久远,

pì rú sān qiān dà qiān shì jiè suǒ yǒu dì zhǒng,jiǎ shǐ yǒu rén mó yǐ wéi mò,

譬如三千大千世界所有地种,假使有人磨以为墨,

guò yú dōng fāng qiān guó tǔ nǎi xià yī diǎn,dà rú wēi chén,

过于东方千国土乃下一点,大如微尘,

yòu guò qiān guó tǔ fù xià yī diǎn,rú shì zhǎn zhuǎn jìn dì zhǒng mò。

又过千国土复下一点,如是展转尽地种墨。

yú rǔ děng yì yún hé?shì zhū guó tǔ,ruò suàn shī,ruò suàn shī dì zǐ,

于汝等意云何?是诸国土,若算师,若算师弟子,

néng dé biān jì,zhī qí shù fǒu?fǒu yě,shì zūn!zhū bǐ qiū!

能得边际,知其数不?不也,世尊!诸比丘!

shì rén suǒ jīng guó tǔ,ruò diǎn bù diǎn,jìn mǒ wéi chén,yī chén yī jié;

是人所经国土,若点不点,尽抹为尘,一尘一劫;

bǐ fó miè dù yǐ lái,fù guò shì shù wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì ā sēng qí jié。

彼佛灭度已来,复过是数无量无边百千万亿阿僧祇劫。

wǒ yǐ rú lái zhī jiàn lì gù,guān bǐ jiǔ yuǎn、yóu ruò jīn rì。

我以如来知见力故,观彼久远、犹若今日。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

wǒ niàn guò qù shì、wú liàng wú biān jié,

我念过去世、无量无边劫,

yǒu fó liǎng zú zūn,míng dà tōng zhì shèng。

有佛两足尊,名大通智胜。

rú rén yǐ lì mó,sān qiān dà qiān tǔ,

如人以力磨,三千大千土,

jìn cǐ zhū dì zhǒng,jiē xī yǐ wéi mò,

尽此诸地种,皆悉以为墨,

guò yú qiān guó tǔ,nǎi xià yī chén diǎn,

过于千国土,乃下一尘点,

rú shì zhǎn zhuǎn diǎn,jìn cǐ zhū chén mò。

如是展转点,尽此诸尘墨。

rú shì zhū guó tǔ,diǎn yǔ bù diǎn děng、

如是诸国土,点与不点等、

fù jìn mǒ wéi chén,yī chén wéi yī jié。

复尽抹为尘,一尘为一劫。

cǐ zhū wēi chén shù,qí jié fù guò shì,

此诸微尘数,其劫复过是,

bǐ fó miè dù lái,rú shì wú liàng jié。

彼佛灭度来,如是无量劫。

rú lái wú ài zhì,zhī bǐ fó miè dù,

如来无碍智,知彼佛灭度,

jí shēng wén pú sà,rú jiàn jīn miè dù。

及声闻菩萨,如见今灭度。

zhū bǐ qiū dāng zhī,fó zhì jìng wēi miào,

诸比丘当知,佛智净微妙,

wú lòu wú suǒ ài,tōng dá wú liàng jié。

无漏无所碍,通达无量劫。

fó gào zhū bǐ qiū:

佛告诸比丘:

dà tōng zhì shèng fó shòu wǔ bǎi sì shí wàn yì nuō yóu tuō jié。

大通智胜佛寿五百四十万亿那由他劫。

qí fó běn zuò dào chǎng,pò mó jūn yǐ,

其佛本坐道场,破魔军已,

chuí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,ér zhū fó fǎ bú xiàn zài qián。

垂得阿耨多罗三藐三菩提,而诸佛法不现在前。

rú shì yī xiǎo jié nǎi zhì shí xiǎo jié,jié jiā fū zuò,shēn xīn bú dòng,

如是一小劫乃至十小劫,结跏趺坐,身心不动,

ér zhū fó fǎ yóu bú zài qián。ěr shí dāo lì zhū tiān,

而诸佛法犹不在前。尔时忉利诸天,

xiān wèi bǐ fó yú pú tí shù xià fū shī zǐ zuò,gāo yī yóu xún,

先为彼佛于菩提树下敷师子座,高一由旬,

fó yú cǐ zuò dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。shì zuò cǐ zuò shí,

佛于此座当得阿耨多罗三藐三菩提。适坐此座时,

zhū fàn tiān wáng yǔ zhòng tiān huá,miàn bǎi yóu xún,xiāng fēng shí lái,

诸梵天王雨众天华,面百由旬,香风时来,

chuī qù wěi huá,gèng yǔ xīn zhě。rú shì bù jué,

吹去萎华,更雨新者。如是不绝,

mǎn shí xiǎo jié gòng yǎng yú fó,nǎi zhì miè dù,cháng yǔ cǐ huá。

满十小劫供养于佛,乃至灭度,常雨此华。

sì wáng zhū tiān wèi gòng yǎng fó,cháng jī tiān gǔ,

四王诸天为供养佛,常击天鼓,

qí yú zhū tiān zuò tiān jì yuè,mǎn shí xiǎo jié,zhì yú miè dù yì fù rú shì。

其余诸天作天伎乐,满十小劫,至于灭度亦复如是。

zhū bǐ qiū!dà tōng zhì shèng fó guò shí xiǎo jié,

诸比丘!大通智胜佛过十小劫,

zhū fó zhī fǎ nǎi xiàn zài qián,chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

诸佛之法乃现在前,成阿耨多罗三藐三菩提。

qí fó wèi chū jiā shí,yǒu shí liù zǐ,qí dì yī zhě míng yuē zhì jī。

其佛未出家时,有十六子,其第一者名曰智积。

zhū zǐ gè yǒu zhǒng zhǒng zhēn yì wán hào zhī jù,

诸子各有种种珍异玩好之具,

wén fù dé chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,jiē shè suǒ zhēn,

闻父得成阿耨多罗三藐三菩提,皆舍所珍,

wǎng yì fó suǒ。zhū mǔ tì qì ér suí sòng zhī。qí zǔ zhuàn lún shèng wáng,

往诣佛所。诸母涕泣而随送之。其祖转轮圣王,

yǔ yī bǎi dà chén jí yú bǎi qiān wàn yì rén mín,jiē gòng wéi rào,

与一百大臣及余百千万亿人民,皆共围绕,

suí zhì dào chǎng。xián yù qīn jìn dà tōng zhì shèng rú lái,

随至道场。咸欲亲近大通智胜如来,

gòng yǎng gōng jìng,zūn zhòng zàn tàn。dào yǐ,tóu miàn lǐ zú,

供养恭敬,尊重赞叹。到已,头面礼足,

rào fó bì yǐ,yì xīn hé zhǎng,zhān yǎng shì zūn,yǐ jì sòng yuē:

绕佛毕已,一心合掌,瞻仰世尊,以偈颂曰:

dà wēi dé shì zūn,wéi dù zhòng shēng gù,

大威德世尊,为度众生故,

yú wú liàng yì jié,ěr nǎi dé chéng fó,

于无量亿劫,尔乃得成佛,

zhū yuàn yǐ jù zú,shàn zāi jí wú shàng。

诸愿已具足,善哉吉无上。

shì zūn shèn xī yǒu,yī zuò shí xiǎo jié,

世尊甚稀有,一坐十小劫,

shēn tǐ jí shǒu zú、jìng rán ān bù dòng。

身体及手足、静然安不动。

qí xīn cháng dàn pà,wèi céng yǒu sǎn luàn,

其心常惔怕,未曾有散乱,

jiū jìng yǒng jì miè,ān zhù wú lòu fǎ。

究竟永寂灭,安住无漏法。

jīn zhě jiàn shì zūn,ān yǐn chéng fó dào,

今者见世尊,安隐成佛道,

wǒ děng dé shàn lì,chēng qìng dà huān xǐ。

我等得善利,称庆大欢喜。

zhòng shēng cháng kǔ nǎo、máng míng wú dǎo shī,

众生常苦恼、盲瞑无导师,

bù shí kǔ jìn dào,bù zhī qiú jiě tuō。

不识苦尽道,不知求解脱。

cháng yè zēng è qù,jiǎn sǔn zhū tiān zhòng,

长夜增恶趣,减损诸天众,

cóng míng rù yú míng,yǒng bù wén fó míng。

从冥入于冥,永不闻佛名。

jīn fó dé zuì shàng、ān yǐn wú lòu dào,

今佛得最上、安隐无漏道,

wǒ děng jí tiān rén,wéi dé zuì dà lì,

我等及天人,为得最大利,

shì gù xián jī shǒu、guī mìng wú shàng zūn。

是故咸稽首、归命无上尊。

ěr shí shí liù wáng zǐ jì zàn fó yǐ,quàn qǐng shì zūn zhuǎn yú fǎ lún,

尔时十六王子偈赞佛已,劝请世尊转于法轮,

xián zuò shì yán:shì zūn shuō fǎ,duō suǒ ān yǐn、lián mǐn、

咸作是言:世尊说法,多所安隐、怜愍、

ráo yì zhū tiān rén mín。chóng shuō jì yán:

饶益诸天人民。重说偈言:

shì xióng wú děng lún,bǎi fú zì zhuāng yán,

世雄无等伦,百福自庄严,

dé wú shàng zhì huì。yuàn wéi shì jiān shuō,

得无上智慧。愿为世间说,

dù tuō yú wǒ děng、jí zhū zhòng shēng lèi,

度脱于我等、及诸众生类,

wéi fēn bié xiǎn shì,lìng dé shì zhì huì。

为分别显示,令得是智慧。

ruò wǒ děng dé fó,zhòng shēng yì fù rán。

若我等得佛,众生亦复然。

shì zūn zhī zhòng shēng、shēn xīn zhī suǒ niàn,

世尊知众生、深心之所念,

yì zhī suǒ háng dào,yòu zhī zhì huì lì,

亦知所行道,又知智慧力,

yù lè jí xiū fú,sù mìng suǒ háng yè。

欲乐及修福,宿命所行业。

shì zūn xī zhī yǐ,dāng zhuǎn wú shàng lún。

世尊悉知已,当转无上轮。

fó gào zhū bǐ qiū:dà tōng zhì shèng fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí,

佛告诸比丘:大通智胜佛得阿耨多罗三藐三菩提时,

shí fāng gè wǔ bǎi wàn yì zhū fó shì jiè,liù zhǒng zhèn dòng,

十方各五百万亿诸佛世界,六种震动,

qí guó zhōng jiān yōu míng zhī chù,rì yuè wēi guāng suǒ bù néng zhào,

其国中间幽冥之处,日月威光所不能照,

ér jiē dà míng。qí zhōng zhòng shēng,gè dé xiāng jiàn,xián zuò shì yán:

而皆大明。其中众生,各得相见,咸作是言:

cǐ zhōng yún hé hū shēng zhòng shēng,yòu qí guó jiè、zhū tiān gōng diàn、

此中云何忽生众生,又其国界、诸天宫殿、

nǎi zhì fàn gōng,liù zhǒng zhèn dòng ;dà guāng pǔ zhào,biàn mǎn shì jiè,

乃至梵宫,六种震动;大光普照,遍满世界,

shèng zhū tiān guāng。ěr shí dōng fāng wǔ bǎi wàn yì zhū guó tǔ zhōng,

胜诸天光。尔时东方五百万亿诸国土中,

fàn tiān gōng diàn guāng míng zhào yào,bèi yú cháng míng。

梵天宫殿光明照曜,倍于常明。

zhū fàn tiān wáng gè zuò shì niàn:jīn zhě gōng diàn guāng míng,

诸梵天王各作是念:今者宫殿光明,

xī suǒ wèi yǒu。yǐ hé yīn yuán ér xiàn cǐ xiàng?shì shí zhū fàn tiān wáng,

昔所未有。以何因缘而现此相?是时诸梵天王,

jí gè xiāng yì,gòng yì cǐ shì。shí bǐ zhòng zhōng、yǒu yī dà fàn tiān wáng,

即各相诣,共议此事。时彼众中、有一大梵天王,

míng jiù yí qiè,wèi zhū fàn zhòng ér shuō jì yán:

名救一切,为诸梵众而说偈言:

wǒ děng zhū gōng diàn,guāng míng xī wèi yǒu,

我等诸宫殿,光明昔未有,

cǐ shì hé yīn yuán,yí gè gòng qiú zhī。

此是何因缘,宜各共求之。

wéi dà dé tiān shēng,wéi fó chū shì jiān,

为大德天生,为佛出世间,

ér cǐ dà guāng míng、biàn zhào yú shí fāng。

而此大光明、遍照于十方。

ěr shí wǔ bǎi wàn yì guó tǔ zhū fàn tiān wáng,yǔ gōng diàn jù,

尔时五百万亿国土诸梵天王,与宫殿俱,

gè yǐ yī gé,chéng zhū tiān huá,gòng yì xī fāng tuī xún shì xiàng。

各以衣裓,盛诸天华,共诣西方推寻是相。

jiàn dà tōng zhì shèng rú lái chǔ yú dào chǎng pú tí shù xià,

见大通智胜如来处于道场菩提树下,

zuò shī zǐ zuò,zhū tiān、lóng wáng、qián tà pó、jǐn nà luó、

坐师子座,诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、

mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,gōng jìng wéi rào,

摩睺罗伽、人非人等,恭敬围绕,

jí jiàn shí liù wáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún。

及见十六王子请佛转法轮。

jí shí zhū fàn tiān wáng tóu miàn lǐ fó,rào bǎi qiān zā,

即时诸梵天王头面礼佛,绕百千匝,

jí yǐ tiān huá ér sàn fó shàng。qí suǒ sàn huá rú xū mí shān;

即以天华而散佛上。其所散华如须弥山;

bìng yǐ gòng yǎng fó pú tí shù,qí pú tí shù gāo shí yóu xún。

并以供养佛菩提树,其菩提树高十由旬。

huá gòng yǎng yǐ,gè yǐ gōng diàn fèng shàng bǐ fó,ér zuò shì yán:

华供养已,各以宫殿奉上彼佛,而作是言:

wéi jiàn āi mǐn,ráo yì wǒ děng。suǒ xiàn gōng diàn,yuàn chuí nà shòu。

惟见哀愍,饶益我等。所献宫殿,愿垂纳受。

shí zhū fàn tiān wáng,jí yú fó qián,yì xīn tóng shēng yǐ jì sòng yuē:

时诸梵天王,即于佛前,一心同声以偈颂曰:

shì zūn shèn xī yǒu,nán kě dé zhí yù,

世尊甚稀有,难可得值遇,

jù wú liàng gōng dé,néng jiù hù yí qiè。

具无量功德,能救护一切。

tiān rén zhī dà shī,āi mǐn yú shì jiān,

天人之大师,哀愍于世间,

shí fāng zhū zhòng shēng,pǔ jiē méng ráo yì。

十方诸众生,普皆蒙饶益。

wǒ děng suǒ cóng lái、wǔ bǎi wàn yì guó,

我等所从来、五百万亿国,

shě shēn chán dìng lè,wéi gōng yǎng fó gù。

舍深禅定乐,为供养佛故。

wǒ děng xiān shì fú,gōng diàn shèn yán shì,

我等先世福,宫殿甚严饰,

jīn yǐ fèng shì zūn,wéi yuàn āi nà shòu。

今以奉世尊,唯愿哀纳受。

ěr shí zhū fàn tiān wáng jì zàn fó yǐ,gè zuò shì yán:

尔时诸梵天王偈赞佛已,各作是言:

wéi yuàn shì zūn zhuǎn yú fǎ lún,dù tuō zhòng shēng,kāi niè pán dào。

惟愿世尊转于法轮,度脱众生,开涅槃道。

shí zhū fàn tiān wáng,yì xīn tóng shēng ér shuō jì yán:

时诸梵天王,一心同声而说偈言:

shì xióng liǎng zú zūn,wéi yuàn yǎn shuō fǎ,

世雄两足尊,惟愿演说法,

yǐ dà cí bēi lì、dù kǔ nǎo zhòng shēng。

以大慈悲力、度苦恼众生。

ěr shí dà tōng zhì shèng rú lái,mò rán xǔ zhī。

尔时大通智胜如来,默然许之。

yòu,zhū bǐ qiū!dōng nán fāng wǔ bǎi wàn yì guó tǔ zhū dà fàn wáng,

又,诸比丘!东南方五百万亿国土诸大梵王,

gè zì jiàn gōng diàn guāng míng zhào yào,xī suǒ wèi yǒu。

各自见宫殿光明照曜,昔所未有。

huān xǐ yǒng yuè,shēng xī yǒu xīn,jí gè xiāng yì,gòng yì cǐ shì。

欢喜踊跃,生希有心,即各相诣,共议此事。

shí bǐ zhòng zhōng yǒu yī dà fàn tiān wáng,míng yuē dà bēi,

时彼众中有一大梵天王,名曰大悲,

wèi zhū fàn zhòng ér shuō jì yán:

为诸梵众而说偈言:

shì shì hé yīn yuán、ér xiàn rú cǐ xiāng,

是事何因缘、而现如此相,

wǒ děng zhū gōng diàn,guāng míng xī wèi yǒu。

我等诸宫殿,光明昔未有。

wéi dà dé tiān shēng,wéi fó chū shì jiān,

为大德天生,为佛出世间,

wèi céng jiàn cǐ xiāng,dāng gòng yì xīn qiú。

未曾见此相,当共一心求。

guò qiān wàn yì tǔ,xún guāng gòng tuī zhī,

过千万亿土,寻光共推之,

duō shì fó chū shì,dù tuō kǔ zhòng shēng。

多是佛出世,度脱苦众生。

ěr shí wǔ bǎi wàn yì zhū fàn tiān wáng yǔ gōng diàn jù,

尔时五百万亿诸梵天王与宫殿俱,

gè yǐ yī gé chéng zhū tiān huá,gòng yì xī běi fāng tuī xún shì xiàng。

各以衣裓盛诸天华,共诣西北方推寻是相。

jiàn dà tōng zhì shèng rú lái,chǔ yú dào chǎng pú tí shù xià,

见大通智胜如来,处于道场菩提树下,

zuò shī zǐ zuò,zhū tiān、lóng wáng、qián tà pó、jǐn nà luó、

坐师子座,诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、

mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,gōng jìng wéi rào,

摩睺罗伽、人非人等,恭敬围绕,

jí jiàn shí liù wáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún。

及见十六王子请佛转法轮。

shí zhū fàn tiān wáng tóu miàn lǐ fó,rào bǎi qiān zā,

时诸梵天王头面礼佛,绕百千匝,

jí yǐ tiān huá ér sàn fó shàng。suǒ sàn zhī huá rú xū mí shān,

即以天华而散佛上。所散之华如须弥山,

bìng yǐ gòng yǎng fó pú tí shù。huá gòng yǎng yǐ,

并以供养佛菩提树。华供养已,

gè yǐ gōng diàn fèng shàng bǐ fó,ér zuò shì yán:wéi jiàn āi mǐn,

各以宫殿奉上彼佛,而作是言:惟见哀愍,

ráo yì wǒ děng。suǒ xiàn gōng diàn,yuàn chuí nà chù。

饶益我等。所献宫殿,愿垂纳处。

ěr shí zhū fàn tiān wáng jí yú fó qián,yì xīn tóng shēng yǐ jì sòng yuē:

尔时诸梵天王即于佛前,一心同声以偈颂曰:

shèng zhǔ tiān zhōng wáng,jiā líng pín gā shēng,

圣主天中王,迦陵频伽声,

āi mǐn zhòng shēng zhě,wǒ děng jīn jìng lǐ。

哀愍众生者,我等今敬礼。

shì zūn shèn xī yǒu,jiǔ yuǎn nǎi yī xiàn,

世尊甚稀有,久远乃一现,

yī bǎi bā shí jié、kōng guò wú yǒu fó,

一百八十劫、空过无有佛,

sān è dào chōng mǎn,zhū tiān zhòng jiǎn shǎo,

三恶道充满,诸天众减少,

jīn fó chū yú shì,wéi zhòng shēng zuò yǎn,

今佛出于世,为众生作眼,

shì jiān suǒ guī qū,jiù hù yú yí qiè,

世间所归趋,救护于一切,

wéi zhòng shēng zhī fù,āi mǐn ráo yì zhě。

为众生之父,哀愍饶益者。

wǒ děng xiǔ fú qìng,jīn dé zhí shì zūn。

我等宿福庆,今得值世尊。

ěr shí zhū fàn tiān wáng jì zàn fó yǐ,gè zuò shì yán:

尔时诸梵天王偈赞佛已,各作是言:

wéi yuàn shì zūn āi mǐn yí qiè,zhuǎn yú fǎ lún,dù tuō zhòng shēng。

惟愿世尊哀愍一切,转于法轮,度脱众生。

shí zhū fàn tiān wáng,yì xīn tóng shēng ér shuō jì yán:

时诸梵天王,一心同声而说偈言:

dà shèng zhuǎn fǎ lún,xiǎn shì zhū fǎ xiāng,

大圣转法轮,显示诸法相,

dù kǔ nǎo zhòng shēng,lìng dé dà huān xǐ。

度苦恼众生,令得大欢喜。

zhòng shēng wén cǐ fǎ,dé dào ruò shēng tiān,

众生闻此法,得道若生天,

zhū è dào jiǎn shǎo,rěn shàn zhě zēng yì。

诸恶道减少,忍善者增益。

ěr shí dà tōng zhì shèng rú lái mò rán xǔ zhī。

尔时大通智胜如来默然许之。

yòu,zhū bǐ qiū!nán fāng wǔ bǎi wàn yì guó tǔ zhū dà fàn wáng,

又,诸比丘!南方五百万亿国土诸大梵王,

gè zì jiàn gōng diàn guāng míng zhào yào,xī suǒ wèi yǒu。

各自见宫殿光明照曜,昔所未有。

huān xǐ yǒng yuè,shēng xī yǒu xīn,jí gè xiāng yì,gòng yì cǐ shì:

欢喜踊跃,生希有心,即各相诣,共议此事:

yǐ hé yīn yuán,wǒ děng gōng diàn yǒu cǐ guāng yào?

以何因缘,我等宫殿有此光曜?

shí bǐ zhòng zhōng yǒu yī dà fàn tiān wáng,míng yuē miào fǎ,

时彼众中有一大梵天王,名曰妙法,

wèi zhū fàn zhòng ér shuō jì yán:

为诸梵众而说偈言:

wǒ děng zhū gōng diàn,guāng míng shèn wēi yào,

我等诸宫殿,光明甚威曜,

cǐ fēi wú yīn yuán,shì xiāng yí qiú zhī。

此非无因缘,是相宜求之。

guò yú bǎi qiān jié,wèi céng jiàn shì xiāng,

过于百千劫,未曾见是相,

wéi dà dé tiān shēng,wéi fó chū shì jiān。

为大德天生,为佛出世间。

ěr shí wǔ bǎi wàn yì zhū fàn tiān wáng yǔ gōng diàn jù,

尔时五百万亿诸梵天王与宫殿俱,

gè yǐ yī gé chéng zhū tiān huá,gòng yì běi fāng tuī xún shì xiàng。

各以衣裓盛诸天华,共诣北方推寻是相。

jiàn dà tōng zhì shèng rú lái,chǔ yú dào chǎng pú tí shù xià,

见大通智胜如来,处于道场菩提树下,

zuò shī zǐ zuò,zhū tiān、lóng wáng、qián tà pó、jǐn nà luó、

坐师子座,诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、

mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,gōng jìng wéi rào,

摩睺罗伽、人非人等,恭敬围绕,

jí jiàn shí liù wáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún。

及见十六王子请佛转法轮。

shí zhū fàn tiān wáng tóu miàn lǐ fó,rào bǎi qiān zā,

时诸梵天王头面礼佛,绕百千匝,

jí yǐ tiān huá ér sàn fó shàng。suǒ sàn zhī huá rú xū mí shān,

即以天华而散佛上。所散之华如须弥山,

bìng yǐ gòng yǎng fó pú tí shù。huá gòng yǎng yǐ,

并以供养佛菩提树。华供养已,

gè yǐ gōng diàn fèng shàng bǐ fó,ér zuò shì yán:wéi jiàn āi mǐn,

各以宫殿奉上彼佛,而作是言:惟见哀愍,

ráo yì wǒ děng。suǒ xiàn gōng diàn,yuàn chuí nà chù。

饶益我等。所献宫殿,愿垂纳处。

ěr shí zhū fàn tiān wáng,jí yú fó qián,yì xīn tóng shēng yǐ jì sòng yuē:

尔时诸梵天王,即于佛前,一心同声以偈颂曰:

shì zūn shèn nán jiàn,pò zhū fán nǎo zhě,

世尊甚难见,破诸烦恼者,

guò bǎi sān shí jié ,jīn nǎi dé yī jiàn。

过百三十劫 ,今乃得一见。

zhū jī kě zhòng shēng,yǐ fǎ yǔ chōng mǎn,

诸饥渴众生,以法雨充满,

xī suǒ wèi céng dǔ、wú liàng zhì huì zhě,

昔所未曾睹、无量智慧者,

rú yōu tán bō huá,jīn rì nǎi zhí yù。

如优昙钵华,今日乃值遇。

wǒ děng zhū gōng diàn,méng guāng gù yán shì,

我等诸宫殿,蒙光故严饰,

shì zūn dà cí mǐn,wéi yuàn chuí nà shòu。

世尊大慈愍,惟愿垂纳受。

ěr shí zhū fàn tiān wáng jì zàn fó yǐ,gè zuò shì yán:

尔时诸梵天王偈赞佛已,各作是言:

wéi yuàn shì zūn zhuǎn yú fǎ lún,lìng yí qiè shì jiān zhū tiān、mó、fàn、

惟愿世尊转于法轮,令一切世间诸天、魔、梵、

shā mén、pó luó mén,jiē huò ān yǐn ér dé dù tuō。

沙门、婆罗门,皆获安隐而得度脱。

shí zhū fàn tiān wáng,yì xīn tóng shēng yǐ jì sòng yuē:

时诸梵天王,一心同声以偈颂曰:

wéi yuàn tiān rén zūn、zhuǎn wú shàng fǎ lún,

惟愿天人尊、转无上法轮,

jī yú dà fǎ gǔ,ér chuī dà fǎ luó,

击于大法鼓,而吹大法螺,

pǔ yǔ dà fǎ yǔ,dù wú liàng zhòng shēng。

普雨大法雨,度无量众生。

wǒ děng xián guī qǐng,dāng yǎn shēn yuǎn yīn。

我等咸归请,当演深远音。

ěr shí dà tōng zhì shèng rú lái mò rán xǔ zhī。xī nán fāng nǎi zhì xià fāng,

尔时大通智胜如来默然许之。西南方乃至下方,

yì fù rú shì。ěr shí shàng fāng wǔ bǎi wàn yì guó tǔ zhū dà fàn wáng,

亦复如是。尔时上方五百万亿国土诸大梵王,

jiē xī zì dǔ suǒ zhǐ gōng diàn guāng míng wēi yào,xī suǒ wèi yǒu。

皆悉自睹所止宫殿光明威曜,昔所未有。

huān xǐ yǒng yuè,shēng xī yǒu xīn,jí gè xiāng yì,gòng yì cǐ shì:

欢喜踊跃,生希有心,即各相诣,共议此事:

yǐ hé yīn yuán,wǒ děng gōng diàn,yǒu sī guāng míng?

以何因缘,我等宫殿,有斯光明?

shí bǐ zhòng zhōng yǒu yī dà fàn tiān wáng,míng yuē shī qì,

时彼众中有一大梵天王,名曰尸弃,

wèi zhū fàn zhòng ér shuō jì yán:

为诸梵众而说偈言:

jīn yǐ hé yīn yuán,wǒ děng zhū gōng diàn、

今以何因缘,我等诸宫殿、

wēi dé guāng míng yào,yán shì wèi céng yǒu。

威德光明曜,严饰未曾有。

rú shì zhī miào xiāng,xī suǒ wèi wén jiàn,

如是之妙相,昔所未闻见,

wéi dà dé tiān shēng,wéi fó chū shì jiān。

为大德天生,为佛出世间。

ěr shí wǔ bǎi wàn yì zhū fàn tiān wáng yǔ gōng diàn jù,

尔时五百万亿诸梵天王与宫殿俱,

gè yǐ yī gé chéng zhū tiān huá,gòng yì xià fāng tuī xún shì xiàng。

各以衣裓盛诸天华,共诣下方推寻是相。

jiàn dà tōng zhì shèng rú lái,chǔ yú dào chǎng pú tí shù xià,

见大通智胜如来,处于道场菩提树下,

zuò shī zǐ zuò,zhū tiān、lóng wáng、qián tà pó、jǐn nà luó、

坐师子座,诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、

mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,gōng jìng wéi rào,

摩睺罗伽、人非人等,恭敬围绕,

jí jiàn shí liù wáng zǐ qǐng fó zhuǎn fǎ lún。

及见十六王子请佛转法轮。

shí zhū fàn tiān wáng tóu miàn lǐ fó,rào bǎi qiān zā,

时诸梵天王头面礼佛,绕百千匝,

jí yǐ tiān huá ér sàn fó shàng。suǒ sàn zhī huá rú xū mí shān,

即以天华而散佛上。所散之华如须弥山,

bìng yǐ gòng yǎng fó pú tí shù。huá gòng yǎng yǐ,

并以供养佛菩提树。华供养已,

gè yǐ gōng diàn fèng shàng bǐ fó,ér zuò shì yán:wéi jiàn āi mǐn,

各以宫殿奉上彼佛,而作是言:惟见哀愍,

ráo yì wǒ děng。suǒ xiàn gōng diàn,yuàn chuí nà chù。

饶益我等。所献宫殿,愿垂纳处。

shí zhū fàn tiān wáng,jí yú fó qián,yì xīn tóng shēng yǐ jì sòng yuē:

时诸梵天王,即于佛前,一心同声以偈颂曰:

shàn zāi jiàn zhū fó,jiù shì zhī shèng zūn,

善哉见诸佛,救世之圣尊,

néng yú sān jiè yù,miǎn chū zhū zhòng shēng。

能于三界狱,勉出诸众生。

pǔ zhì tiān rén zūn,āi mǐn qún méng lèi,

普智天人尊,哀愍群萌类,

néng kāi gān lù mén,guǎng dù yú yí qiè。

能开甘露门,广度于一切。

yú xī wú liàng jié,kōng guò wú yǒu fó,

于昔无量劫,空过无有佛,

shì zūn wèi chū shí,shí fāng cháng àn míng,

世尊未出时,十方常暗冥,

sān è dào zēng zhǎng,ā xiū luó yì shèng,

三恶道增长,阿修罗亦盛,

zhū tiān zhòng zhuǎn jiǎn,sǐ duō duò è dào。

诸天众转减,死多堕恶道。

bù cóng fó wén fǎ,cháng háng bù shàn shì,

不从佛闻法,常行不善事,

sè lì jí zhì huì,sī děng jiē jiǎn shǎo,

色力及智慧,斯等皆减少,

zuì yè yīn yuán gù,shī lè jí lè xiǎng,

罪业因缘故,失乐及乐想,

zhù yú xié jiàn fǎ,bù shí shàn yí zé,

住于邪见法,不识善仪则,

bù méng fó suǒ huà,cháng duò yú è dào。

不蒙佛所化,常堕于恶道。

fó wéi shì jiān yǎn,jiǔ yuǎn shí nǎi chū,

佛为世间眼,久远时乃出,

āi mǐn zhū zhòng shēng,gù xiàn yú shì jiān。

哀愍诸众生,故现于世间。

chāo chū chéng zhèng jiào,wǒ děng shèn xīn qìng,

超出成正觉,我等甚欣庆,

jí yú yí qiè zhòng,xǐ tàn wèi céng yǒu。

及余一切众,喜叹未曾有。

wǒ děng zhū gōng diàn,méng guāng gù yán shì,

我等诸宫殿,蒙光故严饰,

jīn yǐ fèng shì zūn,wéi chuí āi nà shòu。

今以奉世尊,惟垂哀纳受。

yuàn yǐ cǐ gōng dé,pǔ jí yú yí qiè,

愿以此功德,普及于一切,

wǒ děng yǔ zhòng shēng、jiē gòng chéng fó dào。

我等与众生、皆共成佛道。

ěr shí wǔ bǎi wàn yì zhū fàn tiān wáng jì zàn fó yǐ,

尔时五百万亿诸梵天王偈赞佛已,

gè bái fó yán:wéi yuàn shì zūn zhuǎn yú fǎ lún,duō suǒ ān yǐn,

各白佛言:惟愿世尊转于法轮,多所安隐,

duō suǒ dù tuō。shí zhū fàn tiān wáng ér shuō jì yán:

多所度脱。时诸梵天王而说偈言:

shì zūn zhuǎn fǎ lún,jī gān lù fǎ gǔ,

世尊转法轮,击甘露法鼓,

dù kǔ nǎo zhòng shēng,kāi shì niè pán dào。

度苦恼众生,开示涅槃道。

wéi yuàn shòu wǒ qǐng,yǐ dà wēi miào yīn,

惟愿受我请,以大微妙音,

āi mǐn ér fū yǎn、wú liàng jié jí fǎ。

哀愍而敷演、无量劫集法。

ěr shí dà tōng zhì shèng rú lái,

尔时大通智胜如来,

shòu shí fāng zhū fàn tiān wáng jí shí liù wáng zǐ qǐng,

受十方诸梵天王及十六王子请,

jí shí sān zhuǎn shí èr xíng fǎ lún,ruò shā mén、pó luó mén,

即时三转十二行法轮,若沙门、婆罗门,

ruò tiān、mó、fàn jí yú shì jiān suǒ bù néng zhuǎn,wèi shì kǔ,shì kǔ jí,

若天、魔、梵及余世间所不能转,谓是苦,是苦集,

shì kǔ miè,shì kǔ miè dào ;jí guǎng shuō shí èr yīn yuán fǎ,

是苦灭,是苦灭道;及广说十二因缘法,

wú míng yuán xíng,xíng yuán shí,shí yuán míng sè,míng sè yuán liù rù,

无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六入,

liù rù yuán chù,chù yuán shòu,shòu yuán ài,ài yuán qǔ,qǔ yuán yǒu,

六入缘触,触缘受,受缘爱,爱缘取,取缘有,

yǒu yuán shēng,shēng yuán lǎo,sǐ yōu bēi kǔ nǎo。

有缘生,生缘老,死忧悲苦恼。

wú míng miè zé xíng miè,xíng miè zé shí miè,shí miè zé míng sè miè,

无明灭则行灭,行灭则识灭,识灭则名色灭,

míng sè miè zé liù rù miè,liù rù miè zé chù miè,chù miè zé shòu miè,

名色灭则六入灭,六入灭则触灭,触灭则受灭,

shòu miè zé ài miè,ài miè zé qǔ miè,qǔ miè zé yǒu miè,

受灭则爱灭,爱灭则取灭,取灭则有灭,

yǒu miè zé shēng miè,shēng miè zé lǎo sǐ yōu bēi kǔ nǎo miè。

有灭则生灭,生灭则老死忧悲苦恼灭。

fó yú tiān rén dà zhòng zhī zhōng shuō shì fǎ shí,

佛于天人大众之中说是法时,

liù bǎi wàn yì nuō yóu tuō rén,yǐ bú shòu yí qiè fǎ gù,

六百万亿那由他人,以不受一切法故,

ér yú zhū lòu xīn dé jiě tuō,jiē dé shēn miào chán dìng,sān míng、

而于诸漏心得解脱,皆得深妙禅定,三明、

liù tōng,jù bā jiě tuō。dì èr、dì sān、dì sì shuō fǎ shí,

六通,具八解脱。第二、第三、第四说法时,

qiān wàn yì héng hé shā nuō yóu tuō děng zhòng shēng,

千万亿恒河沙那由他等众生,

yì yǐ bú shòu yí qiè fǎ gù,ér yú zhū lòu xīn dé jiě tuō。

亦以不受一切法故,而于诸漏心得解脱。

cóng shì yǐ hòu,zhū shēng wén zhòng、wú liàng wú biān bù kě chēng shù。

从是已后,诸声闻众、无量无边不可称数。

ěr shí shí liù wáng zǐ,jiē yǐ tóng zǐ chū jie ér wéi shā mí,

尔时十六王子,皆以童子出家而为沙弥,

zhū gēn tōng lì,zhì huì míng liǎo,yǐ céng gòng yǎng bǎi qiān wàn yì zhū fó,

诸根通利,智慧明了,已曾供养百千万亿诸佛,

jìng xiū fàn xíng,qiú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。jù bái fó yán:

净修梵行,求阿耨多罗三藐三菩提。俱白佛言:

shì zūn!shì zhū wú liàng qiān wàn yì dà dé shēng wén,jiē yǐ chéng jiù。

世尊!是诸无量千万亿大德声闻,皆已成就。

shì zūn yì dāng wèi wǒ děng shuō ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ,

世尊亦当为我等说阿耨多罗三藐三菩提法,

wǒ děng wén yǐ,jiē gòng xiū xué。shì zūn!wǒ děng zhì yuàn rú lái zhī jiàn,

我等闻已,皆共修学。世尊!我等志愿如来知见,

shēn xīn suǒ niàn,fó zì zhèng zhī。

深心所念,佛自证知。

ěr shí zhuàn lún shèng wáng suǒ jiāng zhòng zhōng bā wàn yì rén,

尔时转轮圣王所将众中八万亿人,

jiàn shí liù wáng zǐ chū jiā,yì qiú chū jiā。wáng jí tīng xǔ。

见十六王子出家,亦求出家。王即听许。

ěr shí bǐ fó,shòu shā mí qǐng,guò èr wàn jié yǐ,

尔时彼佛,受沙弥请,过二万劫已,

nǎi yú sì zhòng zhī zhōng shuō shì dà chéng jīng,míng miào fǎ lián huá,

乃于四众之中说是大乘经,名妙法莲华,

jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。shuō shì jīng yǐ,

教菩萨法,佛所护念。说是经已,

shí liù shā mí wèi ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí gù,jiē gòng shòu chí,

十六沙弥为阿耨多罗三藐三菩提故,皆共受持,

fěng sòng tōng lì。shuō shì jīng shí,shí liù pú sà shā mí jiē xī xìn shòu;

讽诵通利。说是经时,十六菩萨沙弥皆悉信受;

shēng wén zhòng zhōng,yì yǒu xìn jiě ;

声闻众中,亦有信解;

qí yú zhòng shēng qiān wàn yì zhǒng,jiē shēng yí huò。

其余众生千万亿种,皆生疑惑。

fó shuō shì jīng,yú bā qiān jié wèi céng xiū fèi。shuō cǐ jīng yǐ,

佛说是经,于八千劫未曾休废。说此经已,

jí rù jìng shì,zhù yú chán dìng bā wàn sì qiān jié。

即入静室,住于禅定八万四千劫。

shì shí shí liù pú sà shā mí,zhī fó rù shì jì rán chán dìng,

是时十六菩萨沙弥,知佛入室寂然禅定,

gè shēng fǎ zuò,yì yú bā wàn sì qiān jié,wèi sì bù zhòng,

各升法座,亦于八万四千劫,为四部众,

guǎng shuō fēn bié miào fǎ huá jīng。

广说分别妙法华经。

yī yī jiē dù liù bǎi wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng zhòng shēng,

一一皆度六百万亿那由他恒河沙等众生,

shì jiào lì xǐ,lìng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

示教利喜,令发阿耨多罗三藐三菩提心。

dà tōng zhì shèng fó guò bā wàn sì qiān jié yǐ,cóng sān mèi qǐ,

大通智胜佛过八万四千劫已,从三昧起,

wǎng yì fǎ zuò ān xiáng ér zuò,pǔ gào dà zhòng:shì shí liù pú sà shā mí,

往诣法座安详而坐,普告大众:是十六菩萨沙弥,

shèn wéi xī yǒu,zhū gēn tōng lì,zhì huì míng liǎo,

甚为希有,诸根通利,智慧明了,

yǐ céng gòng yǎng wú liàng qiān wàn yì shù zhū fó。yú zhū fó suǒ,

已曾供养无量千万亿数诸佛。于诸佛所,

cháng xiū fàn xíng,shòu chí fó zhì,kāi shì zhòng shēng,lìng rù qí zhōng。

常修梵行,受持佛智,开示众生,令入其中。

rǔ děng jiē dāng shù shù qīn jìn ér gòng yǎng zhī。suǒ yǐ zhě hé?

汝等皆当数数亲近而供养之。所以者何?

ruò shēng wén、pì zhī fó jí zhū pú sà,

若声闻、辟支佛及诸菩萨,

néng xìn shì shí liù pú sà suǒ shuō jīng fǎ,shòu chí bù huǐ zhě,

能信是十六菩萨所说经法,受持不毁者,

shì rén jiē dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí、rú lái zhī huì。

是人皆当得阿耨多罗三藐三菩提、如来之慧。

fó gào zhū bǐ qiū:shì shí liù pú sà,cháng lè shuō shì miào fǎ lián huá jīng,

佛告诸比丘:是十六菩萨,常乐说是妙法莲华经,

yī yī pú sà suǒ huà liù bǎi wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng zhòng shēng,

一一菩萨所化六百万亿那由他恒河沙等众生,

shì shì suǒ shēng yǔ pú sà jù,cóng qí wén fǎ,xī jiē xìn jiě,

世世所生与菩萨俱,从其闻法,悉皆信解,

yǐ cǐ yīn yuán,dé zhí sì wàn yì zhū fó shì zūn,yú jīn bú jìn。

以此因缘,得值四万亿诸佛世尊,于今不尽。

zhū bǐ qiū!wǒ jīn yǔ rǔ:bǐ fó dì zǐ shí liù shā mí,

诸比丘!我今语汝:彼佛弟子十六沙弥,

jīn jiē dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

今皆得阿耨多罗三藐三菩提,

yú shí fāng guó tǔ xiàn zài shuō fǎ,yǒu wú liàng bǎi qiān wàn yì pú sà、

于十方国土现在说法,有无量百千万亿菩萨、

shēng wén,yǐ wéi juàn shǔ。qí èr shā mí,dōng fāng zuò fó,yī míng ā chù,

声闻,以为眷属。其二沙弥,东方作佛,一名阿閦,

zài huān xǐ guó,èr míng xū mí dǐng;dōng nán fāng èr fó,

在欢喜国,二名须弥顶;东南方二佛,

yī míng shī zǐ yīn,èr míng shī zǐ xiàng;nán fāng èr fó,

一名师子音,二名师子相;南方二佛,

yī míng xū kōng zhù,èr míng cháng miè ;xī nán fāng èr fó,

一名虚空住,二名常灭;西南方二佛,

yī míng dì xiàng,èr míng fàn xiàng;xī fāng èr fó,yī míng ā mí tuó,

一名帝相,二名梵相;西方二佛,一名阿弥陀,

èr míng dù yí qiè shì jiān kǔ nǎo;xī běi fāng èr fó,

二名度一切世间苦恼;西北方二佛,

yī míng duō mó luó bá zhān tán xiāng shén tōng,èr míng xū mí xiàng;

一名多摩罗跋栴檀香神通,二名须弥相;

běi fāng èr fó,yī míng yún zì zài,èr míng yún zì zài wáng;

北方二佛,一名云自在,二名云自在王;

dōng běi fāng fó,míng huài yí qiè shì jiān bù wèi,dì shí liù、

东北方佛,名坏一切世间怖畏,第十六、

wǒ shì jiā móu ní fó,yú suō pó guó tǔ chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

我释迦牟尼佛,于娑婆国土成阿耨多罗三藐三菩提。

zhū bǐ qiū!wǒ děng wéi shā mí shí,

诸比丘!我等为沙弥时,

gè gè jiào huà wú liàng bǎi qiān wàn yì héng hé shā děng zhòng shēng,

各各教化无量百千万亿恒河沙等众生,

cóng wǒ wén fǎ,wéi ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

从我闻法,为阿耨多罗三藐三菩提。

cǐ zhū zhòng shēng,yú jīn yǒu zhù shēng wén dì zhě,

此诸众生,于今有住声闻地者,

wǒ cháng jiào huà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。shì zhū rén děng,

我常教化阿耨多罗三藐三菩提。是诸人等,

yīng yǐ shì fǎ jiàn rù fó dào。suǒ yǐ zhě hé?rú lái zhì huì,

应以是法渐入佛道。所以者何?如来智慧,

nán xìn nán jiě。ěr shí suǒ huà wú liàng héng hé shā děng zhòng shēng zhě,

难信难解。尔时所化无量恒河沙等众生者,

rǔ děng zhū bǐ qiū,jí wǒ miè dù hòu wèi lái shì zhōng shēng wén dì zǐ shì yě。

汝等诸比丘,及我灭度后未来世中声闻弟子是也。

wǒ miè dù hòu,fù yǒu dì zǐ bù wén shì jīng,bù zhī bù jué pú sà suǒ xíng,

我灭度后,复有弟子不闻是经,不知不觉菩萨所行,

zì yú suǒ dé gōng dé shēng miè dù xiǎng:dāng rù niè pán。

自于所得功德生灭度想:当入涅槃。

wǒ yú yú guó zuò fó,gèng yǒu yì míng。

我于余国作佛,更有异名。

shì rén suī shēng miè dù zhī xiǎng rù yú niè pán,ér yú bǐ tǔ qiú fó zhì huì,

是人虽生灭度之想入于涅槃,而于彼土求佛智慧,

dé wén shì jīng,wéi yǐ fó chéng ér dé miè dù,gèng wú yú chéng,

得闻是经,唯以佛乘而得灭度,更无余乘,

chú zhū rú lái fāng biàn shuō fǎ。

除诸如来方便说法。

zhū bǐ qiū!ruò rú lái zì zhī niè pán shí dào,zhòng yòu qīng jìng,

诸比丘!若如来自知涅槃时到,众又清净,

xìn jiě jiān gù、liǎo dá kōng fǎ、shēn rù chán dìng,

信解坚固、了达空法、深入禅定,

biàn jí zhū pú sà jí shēng wén zhòng,wèi shuō shì jīng。

便集诸菩萨及声闻众,为说是经。

shì jiān wú yǒu èr chéng ér dé miè dù,wéi yī fó chéng dé miè dù ěr。

世间无有二乘而得灭度,惟一佛乘得灭度耳。

bǐ qiū dāng zhī!rú lái fāng biàn,shēn rù zhòng shēng zhī xìng,

比丘当知!如来方便,深入众生之性,

rú qí zhì lè xiǎo fǎ,shēn zhuó wǔ yù,wèi shì děng gù shuō yú niè pán。

如其志乐小法,深着五欲,为是等故说于涅槃。

shì rén ruò wén,zé biàn xìn shòu。

是人若闻,则便信受。

pì rú wǔ bǎi yóu xún xiǎn nàn è dào,kuàng jué wú rén、bù wèi zhī chù。

譬如五百由旬险难恶道,旷绝无人、怖畏之处。

ruò yǒu duō zhòng,yù guò cǐ dào zhì zhēn bǎo chù。yǒu yī dǎo shī,

若有多众,欲过此道至珍宝处。有一导师,

cōng huì míng dá,shàn zhī xiǎn dào tōng sāi zhī xiàng,

聪慧明达,善知险道通塞之相,

jiāng dǎo zhòng rén yù guò cǐ nàn。suǒ jiāng rén zhòng zhōng lù xiè tuì,

将导众人欲过此难。所将人众中路懈退,

bái dǎo shī yán:wǒ děng pí jí,ér fù bù wèi,bù néng fù jìn;

白导师言:我等疲极,而复怖畏,不能复进;

qián lù yóu yuǎn,jīn yù tuì huán。dǎo shī duō zhū fāng biàn ér zuò shì niàn:

前路犹远,今欲退还。导师多诸方便而作是念:

cǐ děng kě mǐn,yún hé shè dà zhēn bǎo ér yù tuì huán?zuò shì niàn yǐ,

此等可愍,云何舍大珍宝而欲退还?作是念已,

yǐ fāng biàn lì,yú xiǎn dào zhōng guò sān bǎi yóu xún,huà zuò yī chéng,

以方便力,于险道中过三百由旬,化作一城,

gào zhòng rén yán:rǔ děng wù bù,mò dé tuì huán。jīn cǐ dà chéng,

告众人言:汝等勿怖,莫得退还。今此大城,

kě yú zhōng zhǐ,suí yì suǒ zuò。ruò rù shì chéng,kuài dé ān yǐn。

可于中止,随意所作。若入是城,快得安隐。

ruò néng qián zhì bǎo suǒ,yì kě dé qù。shì shí pí jí zhī zhòng,

若能前至宝所,亦可得去。是时疲极之众,

xīn dà huān xǐ,tàn wèi céng yǒu:wǒ děng jīn zhě miǎn sī è dào,

心大欢喜,叹未曾有:我等今者免斯恶道,

kuài dé ān yǐn。yú shì zhòng rén qián rù huà chéng,shēng yǐ dù xiǎng、

快得安隐。于是众人前入化城,生已度想、

shēng ān yǐn xiǎng。ěr shí dǎo shī,zhī cǐ rén zhòng jì dé zhǐ xī,

生安隐想。尔时导师,知此人众既得止息,

wú fù pí juàn。jí miè huà chéng,yǔ zhòng rén yán:rǔ děng qù lái,

无复疲倦。即灭化城,语众人言:汝等去来,

bǎo chǔ zài jìn。xiàng zhě dà chéng,wǒ suǒ huà zuò,wèi zhǐ xī ěr。

宝处在近。向者大城,我所化作,为止息耳。

zhū bǐ qiū!rú lái yì fù rú shì,jīn wèi rǔ děng zuò dà dǎo shī,

诸比丘!如来亦复如是,今为汝等作大导师,

zhī zhū shēng sǐ fán nǎo è dào xiǎn nàn cháng yuǎn,yīng qù yīng dù。

知诸生死烦恼恶道险难长远,应去应度。

ruò zhòng shēng dàn wén yī fó chéng zhě,zé bú yù jiàn fó,bú yù qīn jìn,

若众生但闻一佛乘者,则不欲见佛,不欲亲近,

biàn zuò shì niàn:fó dào cháng yuǎn,jiǔ shòu qín kǔ nǎi kě dé chéng。

便作是念:佛道长远,久受勤苦乃可得成。

fó zhī shì xīn qiè ruò xià liè,yǐ fāng biàn lì,ér yú zhōng dào wéi zhǐ xī gù,

佛知是心怯弱下劣,以方便力,而于中道为止息故,

shuō èr niè pán。ruò zhòng shēng zhù yú èr dì,

说二涅槃。若众生住于二地,

rú lái ěr shí jí biàn wèi shuō:rǔ děng suǒ zuò wèi bàn,rǔ suǒ zhù dì,

如来尔时即便为说:汝等所作未办,汝所住地,

jìn yú fó huì,dāng guān chá chóu liàng suǒ dé niè pán fēi zhēn shí yě。

近于佛慧,当观察筹量所得涅槃非真实也。

dàn shì rú lái fāng biàn zhī lì,yú yī fó chéng fēn bié shuō sān。

但是如来方便之力,于一佛乘分别说三。

rú bǐ dǎo shī,wèi zhǐ xī gù,huà zuò dà chéng。jì zhī xī yǐ,

如彼导师,为止息故,化作大城。既知息已,

ér gào zhī yán:bǎo chǔ zài jìn,cǐ chéng fēi shí,wǒ huà zuò ěr。

而告之言:宝处在近,此城非实,我化作耳。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

dà tōng zhì shèng fó,shí jié zuò dào chǎng,

大通智胜佛,十劫坐道场,

fó fǎ bù xiàn qián,bù dé chéng fó dào。

佛法不现前,不得成佛道。

zhū tiān shén lóng wáng、ā xiū luó zhòng děng,

诸天神龙王、阿修罗众等,

cháng yǔ yú tiān huá,yǐ gōng yǎng bǐ fó,

常雨于天华,以供养彼佛,

zhū tiān jī tiān gǔ,bìng zuò zhòng jì lè,

诸天击天鼓,并作众伎乐,

xiāng fēng chuī wěi huá,gèng yǔ xīn hǎo zhě。

香风吹萎华,更雨新好者。

guò shí xiǎo jié yǐ,nǎi dé chéng fó dào,

过十小劫已,乃得成佛道,

zhū tiān jí shì rén,xīn jiē huái yǒng yuè。

诸天及世人,心皆怀踊跃。

bǐ fó shí liù zǐ,jiē yǔ qí juàn shǔ、

彼佛十六子,皆与其眷属、

qiān wàn yì wéi rào,jù háng zhì fó suǒ,

千万亿围绕,俱行至佛所,

tóu miàn lǐ fó zú,ér qǐng zhuǎn fǎ lún。

头面礼佛足,而请转法轮。

shèng shī zǐ fǎ yǔ,chōng wǒ jí yí qiè,

圣师子法雨,充我及一切,

shì zūn shèn nán zhí,jiǔ yuǎn shí yī xiàn,

世尊甚难值,久远时一现,

wéi jué wù qún shēng,zhèn dòng yú yí qiè。

为觉悟群生,震动于一切。

dōng fāng zhū shì jiè、wǔ bǎi wàn yì guó,

东方诸世界、五百万亿国,

fàn gōng diàn guāng yào,xī suǒ wèi céng yǒu。

梵宫殿光曜,昔所未曾有。

zhū fàn jiàn cǐ xiāng,xún lái zhì fó suǒ,

诸梵见此相,寻来至佛所,

sàn huā yǐ gōng yǎng,bìng fèng shàng gōng diàn,

散花以供养,并奉上宫殿,

qǐng fó zhuǎn fǎ lún,yǐ jì ér zàn tàn。

请佛转法轮,以偈而赞叹。

fó zhī shí wèi zhì,shòu qǐng mò rán zuò。

佛知时未至,受请默然坐。

sān fāng jí sì wéi、shàng xià yì fù ěr,

三方及四维、上下亦复尔,

sàn huá fèng gōng diàn,qǐng fó zhuǎn fǎ lún,

散华奉宫殿,请佛转法轮,

shì zūn shèn nán zhí,yuàn yǐ dà cí bēi、

世尊甚难值,愿以大慈悲、

guǎng kāi gān lù mén,zhuǎn wú shàng fǎ lún。

广开甘露门,转无上法轮。

wú liàng huì shì zūn,shòu bǐ zhòng rén qǐng,

无量慧世尊,受彼众人请,

wéi xuān zhǒng zhǒng fǎ,sì dì shí èr yuán,

为宣种种法,四谛十二缘,

wú míng zhì lǎo sǐ、jiē cóng shēng yuán yǒu。

无明至老死、皆从生缘有。

rú shì zhòng guò huàn,rǔ děng yīng dāng zhī。

如是众过患,汝等应当知。

xuān chàng shì fǎ shí,liù bǎi wàn yì gāi、

宣畅是法时,六百万亿垓、

dé jìn zhū kǔ jì,jiē chéng ā luó hàn。

得尽诸苦际,皆成阿罗汉。

dì èr shuō fǎ shí,qiān wàn héng shā zhòng,

第二说法时,千万恒沙众,

yú zhū fǎ bù shòu,yì dé ā luó hàn。

于诸法不受,亦得阿罗汉。

cóng shì hòu dé dào,qí shù wú yǒu liàng,

从是后得道,其数无有量,

wàn yì jié suàn shù、bù néng dé qí biān。

万亿劫算数、不能得其边。

shí shí liù wáng zǐ、chū jiā zuò shā mí,

时十六王子、出家作沙弥,

jiē gòng qǐng bǐ fó、yǎn shuō dà chéng fǎ。

皆共请彼佛、演说大乘法。

wǒ děng jí yíng cóng,jiē dāng chéng fó dào,

我等及营从,皆当成佛道,

yuàn dé rú shì zūn、huì yǎn dì yī jìng。

愿得如世尊、慧眼第一净。

fó zhī tóng zǐ xīn,xiǔ shì zhī suǒ háng,

佛知童子心,宿世之所行,

yǐ wú liàng yīn yuán、zhǒng zhǒng zhū pì yù,

以无量因缘、种种诸譬喻,

shuō liù bō luó mì、jí zhū shén tōng shì。

说六波罗蜜、及诸神通事。

fēn bié zhēn shí fǎ、pú sà suǒ háng dào,

分别真实法、菩萨所行道,

shuō shì fǎ huá jīng,rú héng hé shā jì。

说是法华经,如恒河沙偈。

bǐ fó shuō jīng yǐ,jìng shì rù chán dìng,

彼佛说经已,静室入禅定,

yì xīn yī chù zuò、bā wàn sì qiān jié。

一心一处坐、八万四千劫。

shì zhū shā mí děng,zhī fó chán wèi chū,

是诸沙弥等,知佛禅未出,

wéi wú liàng yì zhòng、shuō fó wú shàng huì,

为无量亿众、说佛无上慧,

gè gè zuò fǎ zuò,shuō shì dà chéng jīng,

各各坐法座,说是大乘经,

yú fó yàn jì hòu,xuān yáng zhù fǎ huà。

于佛宴寂后,宣扬助法化。

yī yī shā mí děng、suǒ dù zhū zhòng shēng,

一一沙弥等、所度诸众生,

yǒu liù bǎi wàn yì,héng hé shā děng zhòng。

有六百万亿,恒河沙等众。

bǐ fó miè dù hòu,shì zhū wén fǎ zhě,

彼佛灭度后,是诸闻法者,

zài zài zhū fó tǔ、cháng yǔ shī jù shēng。

在在诸佛土、常与师俱生。

shì shí liù shā mí,jù zú háng fó dào,

是十六沙弥,具足行佛道,

jīn xiàn zài shí fāng,gè dé chéng zhèng jiào。

今现在十方,各得成正觉。

ěr shí wén fǎ zhě,gè zài zhū fó suǒ,

尔时闻法者,各在诸佛所,

qí yǒu zhù shēng wén,jiàn jiào yǐ fó dào。

其有住声闻,渐教以佛道。

wǒ zài shí liù shù,céng yì wéi rǔ shuō,

我在十六数,曾亦为汝说,

shì gù yǐ fāng biàn、yǐn rǔ qū fó huì。

是故以方便、引汝趋佛慧。

yǐ shì běn yīn yuán,jīn shuō fǎ huá jīng,

以是本因缘,今说法华经,

lìng rǔ rù fó dào,shèn wù huái jīng jù。

令汝入佛道,慎勿怀惊惧。

pì rú xiǎn è dào,jiǒng jué duō dú shòu,

譬如险恶道,迥绝多毒兽,

yòu fù wú shuǐ cǎo,rén suǒ bù wèi chù。

又复无水草,人所怖畏处。

wú shù qiān wàn zhòng、yù guò cǐ xiǎn dào,

无数千万众、欲过此险道,

qí lù shèn kuàng yuǎn,jīng wǔ bǎi yóu xún。

其路甚旷远,经五百由旬。

shí yǒu yī dǎo shī,qiáng shí yǒu zhì huì,

时有一导师,强识有智慧,

míng liǎo xīn jué dìng,zài xiǎn jì zhòng nán。

明了心决定,在险济众难。

zhòng rén jiē pí juàn、ér bái dǎo shī yán,

众人皆疲倦、而白导师言,

wǒ děng jīn dùn fá,yú cǐ yù tuì huán。

我等今顿乏,于此欲退还。

dǎo shī zuò shì niàn,cǐ bèi shèn kě mǐn,

导师作是念,此辈甚可愍,

rú hé yù tuì huán,ér shī dà zhēn bǎo。

如何欲退还,而失大珍宝。

xún shí sī fāng biàn,dāng shè shén tōng lì,

寻时思方便,当设神通力,

huà zuò dà chéng guō,zhuāng yán zhū shě zhái,

化作大城郭,庄严诸舍宅,

zhōu zā yǒu yuán lín、qú liú jí yù chí,

周匝有园林、渠流及浴池,

zhòng mén gāo lóu gé,nán nǚ jiē chōng mǎn。

重门高楼阁,男女皆充满。

jí zuò shì huà yǐ,wèi zhòng yán wù jù,

即作是化已,慰众言勿惧,

rǔ děng rù cǐ chéng,gè kě suí suǒ lè。

汝等入此城,各可随所乐。

zhū rén jì rù chéng,xīn jiē dà huān xǐ,

诸人既入城,心皆大欢喜,

jiē shēng ān yǐn xiǎng,zì wèi yǐ dé dù。

皆生安隐想,自谓已得度。

dǎo shī zhī xī yǐ,jí zhòng ér gào yán,

导师知息已,集众而告言,

rǔ děng dāng qián jìn,cǐ shì huà chéng ěr。

汝等当前进,此是化城耳。

wǒ jiàn rǔ pí jí,zhōng lù yù tuì huán,

我见汝疲极,中路欲退还,

gù yǐ fāng biàn lì、quán huà zuò cǐ chéng,

故以方便力、权化作此城,

rǔ jīn qín jīng jìn,dāng gòng zhì bǎo suǒ。

汝今勤精进,当共至宝所。

wǒ yì fù rú shì,wéi yí qiè dǎo shī。

我亦复如是,为一切导师。

jiàn zhū qiú dào zhě、zhōng lù ér xiè fèi,

见诸求道者、中路而懈废,

bù néng dù shēng sǐ、fán nǎo zhū xiǎn dào。

不能度生死、烦恼诸险道。

gù yǐ fāng biàn lì,wéi xī shuō niè pán,

故以方便力,为息说涅槃,

yán rǔ děng kǔ miè,suǒ zuò jiē yǐ bàn。

言汝等苦灭,所作皆已办。

jì zhī dào niè pán,jiē dé ā luó hàn,

既知到涅槃,皆得阿罗汉,

ěr nǎi jí dà zhòng,wéi shuō zhēn shí fǎ。

尔乃集大众,为说真实法。

zhū fó fāng biàn lì,fēn bié shuō sān chéng,

诸佛方便力,分别说三乘,

wéi yǒu yī fó chéng,xī chù gù shuō èr。

唯有一佛乘,息处故说二。

jīn wéi rǔ shuō shí,rǔ suǒ dé fēi miè,

今为汝说实,汝所得非灭,

wéi fó yí qiè zhì,dāng fā dà jīng jìn。

为佛一切智,当发大精进。

rǔ zhèng yí qiè zhì,shí lì děng fó fǎ,

汝证一切智,十力等佛法,

jù sān shí èr xiāng,nǎi shì zhēn shí miè。

具三十二相,乃是真实灭。

zhū fó zhī dǎo shī,wéi xī shuō niè pán,

诸佛之导师,为息说涅槃,

jì zhī shì xī yǐ,yǐn rù yú fó huì。

既知是息已,引入于佛慧。


相关知识